Quyết định 684/QĐ-TTg 2019 sửa đổi Quyết định về cơ chế một cửa quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 684/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1899/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2016 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN, CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI

-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ Hiệp định tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ Tổ chức thương mại Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên quan;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, cụ thể như sau:
1. Bổ sung khoản 6 Điều 2 như sau:
“6. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc hoàn thiện chính sách; triển khai các giải pháp phát triển, cải thiện chất lượng, nâng cao tính hiệu quả và khả năng đáp ứng của các dịch vụ logistics theo yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại và nền kinh tế”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia
1. Chủ tịch: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
2. Phó Chủ tịch thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Phó Chủ tịch: Lãnh đạo Bộ Công Thương.
4. Các Ủy viên:
- Thứ trưởng Bộ Công an.
- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Thứ trưởng Bộ Tài chính.
- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
- Thứ trưởng Bộ Y tế.
- Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
- Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Cơ quan thường trực
1. Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia đặt tại Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan). Cơ quan thường trực có nhiệm vụ:
- Chủ trì xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, văn kiện liên quan đến việc triển khai, Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, công tác kiểm tra chuyên ngành, phát triển logistics quốc gia và tạo thuận lợi thương mại trình Ủy ban 1899 và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Giúp Ủy ban 1899 trong việc hướng dẫn, điều phối, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành việc triển khai, Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, công tác kiểm tra chuyên ngành, phát triển logistics quốc gia và tạo thuận lợi thương mại theo chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được Ủy ban 1899 phê duyệt.
- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, công tác kiểm tra chuyên ngành, phát triển logistics quốc gia và tạo thuận lợi thương mại của các bộ, ngành và tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban 1899 các giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, công tác kiểm tra chuyên ngành, phát triển logistics quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.
- Chủ trì đề xuất Ủy ban 1899 về việc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, công tác kiểm tra chuyên ngành, phát triển logistics quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.
- Thực hiện công tác hành chính, hậu cần và đảm bảo các điều kiện hoạt động Ủy ban 1899.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, hợp tác quốc tế về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, công tác kiểm tra chuyên ngành, phát triển logistics quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.
- Chủ trì đề xuất cơ chế tài chính, đôn đốc các bộ xây dựng và bố trí kinh phí hàng năm để đảm bảo cho các bộ, ngành triển khai chương trình, kế hoạch liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, các hoạt động tạo thuận lợi thương mại (bao gồm phát triển logistics quốc gia).
- Đầu mối chủ trì triển khai xây dựng và kết nối các hệ thống công nghệ thông tin trong khuôn khổ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và các điều ước có liên quan mà Việt Nam tham gia.
2. Giao Bộ Công Thương chỉ định đầu mối giúp việc thuộc Bộ Công Thương để triển khai nhiệm vụ điều phối và phát triển logistics quốc gia trên cơ sở biên chế hiện có. Đầu mối giúp việc này có trách nhiệm điều phối triển khai các hoạt động logistics và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực trong công tác báo cáo, tham mưu và đề xuất với Ủy ban 1899 về phát triển logistics.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Ủy viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TCCV, KGVX, PL, NC;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực