Thông tư 33/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật và chế biến

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 33/2009/TT-BLĐTBXH
NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO MỘT SỐ NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ CHẾ BIẾN

 

 

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định và đề nghị của Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và lắp dựng kết cấu thép; Lắp đặt điện công trình; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy và thiết bị hóa chất; Chế biến mủ cao su;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề trên như sau:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng nghề để áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề được quy định tại Thông tư này.

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Gia công và lắp dựng kết cấu thép” (Phụ lục 1);

2. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Lắp đặt điện công trình” (Phụ lục 2);

3. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp” (Phụ lục 3);

4. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Sửa chữa máy thi công xây dựng” (Phụ lục 4);

5. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Vận hành máy và thiết bị hóa chất” (Phụ lục 5);

6. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho nghề “Chế biến mủ cao su” (Phụ lục 6);

 

Điều 3. Trách nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề:

Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

 

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đàm Hữu Đắc

 

 


PHỤ LỤC 1:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ
“GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP”

(Ban hành theo Thông tư số 33/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Phụ lục 1A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề: Gia công và lắp dựng kết cấu thép

Mã nghề: 40510917

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 34

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệpTrung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Đọc được các bản vẽ cơ khí và bản vẽ kết cấu thép để hiểu được kết cấu, yêu cầu kỹ thuật của các kết cấu thép thông dụng;

+ Phân biệt được các phương pháp gia công, phương pháp liên kết kim loại cơ bản (uốn, nắn, cắt hàn, tán đinh);

+ Trình bày được nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các thiết bị, dụng cụ gia công để lựa chọn phương pháp gia công phù hợp;

+ Vận dụng được các kiến thức về nâng chuyển, nguyên lý làm việc của máy, thiết bị nâng chuyển thông thường để lắp dựng các kết cấu thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Áp dụng kiến thức về lắp dựng để thực hiện đúng quy trình lắp dựng.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn và sử dụng được các loại dụng cụ cắt gọt, đo kiểm, thiết bị gia công thông thường để đạt được chất lượng sản phẩm;

+ Sử dụng được các loại thiết bị nâng chuyển thông dụng khi lắp dựng kết cấu thép theo đúng qui trình lắp dựng;

+ Thực hiện được việc bảo dưỡng thường xuyên các máy móc thiết bị;

+ Gia công và lắp dựng được một số kết cấu thép thông dụng;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn áp dụng của cách mạng Việt Nam;

+ Hiểu biết cơ bản truyền thống và mục đích đấu tranh, hoạt động lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và tổ chức Công đoàn trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam;

+ Vận dụng các kiến thức đã học rèn luyện trở thành người lao động có lý tưởng, phẩm chất chính trị, có ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp tác phong công nghiệp trong công việc. Thực hiện đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội và công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản của một số môn thể dục thể thao từ đó tạo thói quen rèn luyện sức khoẻ;

+ Hiểu rõ và tự hào truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc;

+ Hiểu được những nội dung chính về đường lối xây dựng nền quốc phòng của Đảng;

+ Biết được những kỹ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc;

3. Cơ hội việc làm:

Người tốt nghiệp khoá đào tạo có khả năng:

- Làm việc được trong các cơ sở vừa và nhỏ;

- Làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh gia công chế tạo ở một số vị trí: Gia công tạo hình, hàn cắt phôi;

- Thực hiện gia công và lắp dựng kết cấu trong các công trình xây lắp trên toàn quốc;

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 210giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ).

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 1850 giờ; Thời gian học tự chọn: 490 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 634 giờ; Thời gian học thực hành: 1326 giờ

3. Thời gian học văn hoá trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: 1200 giờ

( Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

4

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1850

528

1210

112

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

345

243

73

29

MH07

Vẽ kỹ thuật

90

69

14

7

MH08

Cơ kỹ thuật

60

40

14

6

MH09

Vật liệu cơ khí

75

59

10

6

MH10

Dung sai lắp ghép

45

32

10

3

MH11

Kỹ thuật điện

45

27

15

3

MH12

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

30

16

10

4

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1505

285

1137

83

MH13

Kỹ thuật nâng chuyển

105

83

16

6

MĐ14

Sử dụng dụng cụ đo kiểm

45

14

28

3

MĐ15

Gia công kim loại bằng phương pháp thủ công

160

20

135

5

MĐ16

Tạo phôi bằng máy gia công áp lực

75

20

52

3

MĐ 17

Hàn hồ quang tay cơ bản

180

32

138

10

MĐ18

Hàn khí

75

10

55

10

MĐ19

Cắt kim loại bằng nhiệt

60

8

45

7

MĐ20

Hàn trong môi trường khí bảo vệ CO2 cơ bản

100

20

74

6

MĐ21

Sử dụng cầu trục

45

5

35

5

MĐ22

Lắp đặt và thử thiết bị

30

5

23

2

MĐ23

Hoàn thiện bề mặt sản phẩm

45

10

30

5

MĐ24

Gia công dầm

60

10

45

5

MĐ25

Gia công vì kèo

60

10

45

5

MĐ26

Gia công cột

60

10

45

5

MĐ27

Lắp dựng cột, dầm

45

13

29

3

MĐ28

Lắp nhà công nghiệp

120

15

102

3

MĐ29

Thực tập tốt nghiệp

240

0

240

 

 

Tổng cộng

2060

634

1297

129

 


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc đã đảm bảo được kỹ năng và thực hành cơ bản đáp ứng được mục tiêu của nghề gia công và lắp dựng kết cấu thép nhưng để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, thị trường lao động các cơ sở trường dạy nghề có thể vận dụng thêm các môn học, mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được biên soạn trong chương trình khung hoặc tự xây dựng để phù hợp với điều kiện của từng cơ sở;

- Để đáp ứng được nhu cầu của người học thời gian quy định cho các môn học, mô đun tự chọn phải lớn hơn số thời gian còn lại của chương trình khung quy định sau khi đã thực hiện các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

1.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân bố thời gian:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 30

Sử dụng máy trắc địa

60

14

43

3

MĐ 31

Cắt kim loại tấm trên máy gas tự động

75

12

60

3

MĐ 32

Hàn TIG

90

12

60

18

MĐ 33

Hàn tự động dưới lớp thuốc

90

10

74

6

MĐ 34

Lắp dựng bồn chứa bằng kim loại

60

10

47

3

MĐ 35

Lắp đặt hệ thống chống sét

60

7

47

6

MĐ 36

Gia công cắt gọt bằng phương pháp tiện

120

23

79

18

MĐ 37

Gia công cắt gọt bằng phương pháp phay, bào mài, khoan

120

23

79

18

MĐ 38

Sản xuất và lắp dựng cốt thép

90

20

64

6

 

Cộng

765

131

553

81

 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được lựa chọn theo mục1.1 hoặc tự xây dựng theo nguyên tắc sau:

- Nội dung được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền;

- Tổng thời gian tối thiểu của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn không dưới 490 giờ như quy định đã có trong chương trình khung;

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được bố trí ở tất cả các học kỳ của khóa học nhưng phải phù hợp với thời gian thực học của học kỳ và đảm bảo điều kiện tiên quyết của môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đó;

- Ví dụ: Có thể lựa chọn trong số 9 môn học/mô đun có trong danh mục môn học/ mô đun tự chọn ở trên để áp dụng và xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Mã MH MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ30

Sử dụng máy trắc địa

60

14

43

3

MĐ31

Cắt kim loại tấm trên máy gas tự động

75

12

60

3

MĐ34

Lắp dựng bồn chứa bằng kim loại

60

10

47

3

MĐ35

Lắp đặt hệ thống chống sét

60

7

47

6

MĐ36

Gia công cắt gọt bằng phương pháp tiện

120

23

79

18

MĐ37

Gia công cắt gọt bằng phương pháp phay, bào mài, khoan

120

23

79

18

 

Cộng

495

89

355

51

 

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Lý thuyết nghề        

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

 

- Mô đun tốt nghiệp (Tích hợp lý thuyết và thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Để người học có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các cơ sở đào tạo nghề có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh có gia công kim loại bằng phương pháp hàn;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội có thể bố trí cho người học tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác:

Khi các cơ sở đào tạo nghề tự thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học, mô đun đào tạo tự chọn có thể xếp sắp lại mã môn học, mô đun đào tạo trong chương đào tạo của mình để dễ theo dõi.

 


Phụ lục 1B:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề: Gia công và lắp dựng kết cấu thép

Mã nghề: 50510917

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 45

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Đọc được các bản vẽ cơ khí, kết cấu thép để hiểu được kết cấu, yêu cầu kỹ thuật của các kết cấu thép gia công và lắp dựng;

+ Xây dựng được quy trình chế tạo, lắp ráp và kiểm tra các kết cấu thép;

+ Vận dụng kiến thức về các phương pháp công nghệ gia công, cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị gia công để lựa chọn giải quyết được các tình huống kỹ thuật có kỹ năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào công việc;

+ Vận dụng được các kiến thức về nâng chuyển, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy, thiết bị nâng chuyển thông thường để lắp dựng và quản lý quá trình lắp dựng các kết cấu thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Vận dụng kiến thức về lắp dựng để thực hiện đúng quy trình lắp dựng.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn và sử dụng được các loại dụng cụ cắt gọt, đo kiểm, thiết bị gia công để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm;

+ Lựa chọn, sử dụng được các loại thiết bị nâng chuyển thông dụng phù hợp khi lắp dựng từng loại kết cấu thép;

+ Thực hiện được việc bảo dưỡng thường xuyên các máy móc thiết bị;

+ Tổ hợp được kết cấu, phát hiện và chỉnh sửa được các sai hỏng sau khi lắp dựng;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

+ Có khả năng tổ chức và quản lý sản xuất.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh và thực tiễn áp dụng của cách mạng Việt Nam;

+ Hiểu biết cơ bản truyền thống và mục đích đấu tranh, hoạt động lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và tổ chức Công đoàn trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam;

+ Vận dụng các kiến thức đã học rèn luyện trở thành người lao động có lý tưởng, phẩm chất chính trị, có ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp. Thực hiện đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản của một số môn thể dục thể thao từ đó tạo thói quen rèn luyện sức khoẻ;

+ Hiểu rõ và tự hào truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc;

+ Hiểu được những nội dung chính về đường lối xây dựng nền quốc phòng của Đảng biết được những kỹ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:.

Người tốt nghiệp khoá đào tạo có khả năng:

- Làm việc được trong các cơ sở vừa và nhỏ;

- Làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh gia công chế tạo ở một số vị trí: Gia công tạo hình, hàn cắt phôi;

- Thực hiện gia công và lắp dựng kết cấu trong các công trình xây lắp trên toàn quốc;

- Quản lý một tổ, đội sản xuất;

- Tham gia lao động hợp tác với nước ngoài.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 năm.

- Thời gian học tập: 131tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 60giờ)

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô dun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2640 giờ; Thời gian học tự chọn: 660 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 678 giờ; Thời gian học thực hành: 1962 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

450

450

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ

120

60

50

10

II

Các môn học , mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2640

678

1813

149

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

380

269

88

33

MH07

Hình học hoạ hình

45

26

15

04

MH08

Vẽ kỹ thuật

90

69

14

07

MH09

Cơ kỹ thuật

60

40

14

06

MH10

Vật liệu cơ khí

75

59

10

06

MH11

Dung sai lắp ghép

45

32

10

03

MH12

Kỹ thuật điện

45

27

15

03

MH13

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

30

16

10

04

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

2260

409

1725

116

MĐ14

Lập quy trình công nghệ và kế hoạch thi công

45

18

24

03

MH15

Kỹ thuật nâng chuyển

105

83

16

06

MH16

Quản lý và tổ chức sản xuất

45

38

05

02

MĐ 17

Sử dụng dụng cụ đo kiểm

45

14

28

03

MĐ18

Gia công kim loại bằng phương pháp thủ công

160

20

135

05

MĐ19

Tạo phôi bằng máy gia công áp lực

75

20

52

03

MĐ20

Hàn hồ quang tay cơ bản

180

32

138

10

MĐ21

Hàn hồ quang tay nâng cao

180

22

150

08

MĐ22

Hàn khí

75

10

55

10

MĐ23

Cắt kim loại bằng nhiệt

60

08

45

07

MĐ24

Hàn trong môi trường khí bảo vệ CO2 cơ bản

100

20

74

06

MĐ25

Hàn trong môi trường khí bảo vệ CO2 nâng cao

60

08

47

05

MĐ26

Sử dụng cầu trục

45

5

35

05

MĐ27

Lắp đặt và thử thiết bị

30

5

23

02

MĐ28

Hoàn thiện bề mặt sản phẩm

45

10

30

05

MĐ29

Gia công cửa sắt

105

15

85

05

MĐ30

Gia công dầm

60

10

45

05

MĐ31

Gia công vì kèo thép

60

10

45

05

MĐ32

Gia công cột

60

10

45

05

MĐ33

Gia công cầu thang

105

15

85

05

MĐ34

Chuẩn bị lắp dựng

45

8

32

05

MĐ35

Lắp dựng dầm, cột

45

13

29

03

MĐ36

Lắp dựng nhà công nghiệp

120

15

102

03

MĐ37

Thực tập tốt nghiệp

400

0

400

0

 

Tổng cộng

3090

898

2013

179

 

IV.CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc đã đảm bảo được kỹ năng và thực hành cơ bản đáp ứng được mục tiêu của nghề gia công và lắp dựng kết cấu thép nhưng để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, thị trường lao động các cơ sở trường dạy nghề có thể vận dụng thêm các môn học, mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được biên soạn trong chương trình khung hoặc tự xây dựng để phù hợp với điều kiện của từng cơ sở;

- Để đáp ứng được nhu cầu của người học thời gian quy định cho các môn học, mô đun tự chọn phải lớn hơn số thời gian còn lại của chương trình khung quy định sau khi đã thực hiện các môn học, mô-đun đào tạo nghề bắt buộc.

1.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân bố thời gian:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 38

Sử dụng máy trắc địa

60

14

43

03

MĐ 39

Cắt kim loại tấm trên máy gas tự động

75

12

60

03

MĐ 40

Hàn TIG

90

12

60

18

MĐ 41

Hàn tự động dưới lớp thuốc

90

10

74

06

MĐ 42

Vận hành Robot hàn

60

20

38

02

MĐ 43

Lắp dựng bồn chứa bằng kim loại

60

10

47

03

MĐ 44

Lắp đặt hệ thống chống sét

60

7

47

06

MĐ 45

Gia công cắt gọt bằng phương pháp tiện

120

23

79

18

MĐ 46

Gia công cắt gọt bằng phương pháp phay, bào mài, khoan

120

23

79

18

MĐ 47

Sản xuất và lắp dựng cốt thép

90

20

64

06

 

Cộng

825

151

691

83

 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được lựa chọn theo mục 1.1 hoặc tự xây dựng theo nguyên tắc sau:

- Nội dung được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền;

- Tổng thời gian tối thiểu của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn không dưới 660 giờ như quy định đã có trong chương trình khung;

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được bố trí ở tất cả các học kỳ của khóa học nhưng phải phù hợp với thời gian thực học của học kỳ và đảm bảo điều kiện tiên quyết của môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đó.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Lý thuyết nghề        

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

 

- Mô đun tốt nghiệp (Tích hợp lý thuyết và thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Để người học có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các cơ sở đào tạo nghề có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh có gia công kim loại bằng phương pháp hàn;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội có thể bố trí cho người học tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác:

Khi các cơ sở đào tạo nghề tự thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học, mô đun đào tạo tự chọn có thể xếp sắp lại mã môn học, mô đun đào tạo trong chương đào tạo của mình để dễ theo dõi.

 


PHỤ LỤC 2:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG TRÌNH’’
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Phụ lục 2 A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề: Lắp đặt điện công trình

Mã nghề: 40510312

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 27

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Hiểu kiến thức cơ bản của các môn kỹ thuật cơ sở;

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện thông dụng trong công nghiệp và dân dụng;

+ Các phương pháp thi công điện dân dụng, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp 35/0,4 kV;

+ Hiểu quy trình vận hành, sửa chữa mạng điện, thiết bị điện;

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo máy móc, dụng cụ, thiết bị phục vụ lắp đặt điện công trình;

+ Đọc được các bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp, bố trí lắp đặt các thiết bị theo sơ đồ đấu nối;

+ Lắp đặt chính xác hệ thống cung cấp điện, thiết bị chiếu sáng, hệ thống tiếp địa, thiết bị cảnh báo, mạch điện điều khiển động cơ, PLC theo bản vẽ thiết kế;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiệm thu hệ thống cấp điện trước khí đưa vào vận hành trong lưới điện 0,4 KV;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn khi lắp đặt, thi công, sửa chữa, vận hành;

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức :

+ Có kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước;

+ Có ý thức tổ chức kỉ luật, tính tự giác, lao động, sáng tạo trong nghề nghiệp;

+ Yêu nghề, ý thức nghề nghiệp đúng đắn, tác phong lao động công nghiệp khoa học;

- Thể chất và quốc phòng :

Có sức khoẻ tốt, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, công tác quốc phòng toàn dân; kỹ thuật quân sự cơ bản cần thiết của người chiến sỹ để vận động trong học tập, sinh hoạt, bảo vệ trật tự trị an, tham gia phục vụ chiến đấu, thực hiện nghĩa vụ công dân.

3. Cơ hội việc làm:

- Lĩnh vực xây lắp của các xí nghiệp, công ty: Lắp đặt được các công trình điện theo bản vẽ thiết kế và thi công dưới sự hướng dẫn theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Trong lĩnh vực thương mại: Quản lý vận hành được các thiết bị trong công trình;

- Trong lĩnh vực sản xuất chế tạo: Lắp ráp, kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian khóa học: 02 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 1877 giờ; Thời gian học tự chọn: 463 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 604 giờ; Thời gian học thực hành: 1736 giờ

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở:1200 giờ

( Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

4

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1877

538

1157

182

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

376

213

122

41

MH 07

Vẽ kỹ thuật

75

63

08

04

MH 08

Vật liệu điện

45

35

06

04

MH 09

Kỹ thuật điện

75

52

18

05

MH 10

Kỹ thuật an toàn, Bảo hộ lao động và môi trường

30

24

0

06

MH 11

Văn hoá doanh nghiệp

16

12

0

04

MĐ 12

Nguội cơ bản

60

09

39

12

MĐ 13

Hàn điện cơ bản

75

18

51

06

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

1501

325

1035

141

MĐ 14

Kỹ thuật sử dụng thiết bị nâng chuyển và dụng cụ thi công

90

26

58

06

MĐ 15

Lắp đặt trạm biến áp

90

24

61

05

MĐ 16

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

120

30

84

06

MĐ 17

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

90

29

57

04

MĐ 18

Lắp đặt tủ, bảng điện

90

22

56

12

MĐ 19

Lắp đặt thiêt bị chiếu sáng

90

31

54

05

MĐ 20

Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn

90

20

66

04

MĐ 21

Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện

360

39

265

56

MĐ 22

Lập trình cơ bản với PLC

135

21

94

20

MH 23

Xử lý sự cố

90

70

16

04

MH 24

Phát triển doanh nghiệp

16

13

0

03

MĐ 25

Thực tập tốt nghiệp

240

0

224

16

 

Tổng cộng

2087

641

1004

199

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo).

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc đã đảm bảo được kỹ năng và thực hành cơ bản đáp ứng được mục tiêu của nghề Lắp đặt điện công trình nhưng để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, thị trường lao động các cơ sở trường dạy nghề có thể vận dụng thêm các môn học, mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được biên soạn trong chương trình khung hoặc tự xây dựng để phù hợp với điều kiện của từng cơ sở;

- Để đáp ứng được nhu cầu của người học thời gian quy định cho các môn học, mô đun tự chọn phải lớn hơn số thời gian còn lại của chương trình khung quy định sau khi đã thực hiện các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 26

Lắp đặt thang máy

75

06

51

18

MH 27

Máy thuỷ khí và tự động khí nén

75

55

14

06

MĐ 28

Sửa chữa động cơ điện và máy biến áp P <= 1000="">

388

60

296

32

 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo).

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được lựa chọn theo mục 1.1 hoặc tự xây dựng theo nguyên tắc sau:

- Nội dung được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền;

- Tổng thời gian tối thiểu của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn không dưới 463 giờ như quy định đã có trong chương trình khung;

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được bố trí ở tất cả các học kỳ của khóa học nhưng phải phù hợp với thời gian thực học của học kỳ và đảm bảo điều kiện tiên quyết của môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đó.

- Ví dụ; có thể lựa chọn 2 trong số 3 môn học/mô đun có trong danh mục môn học/mô đun lựa chọn ở trên để áp dụng và xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

Mã MH/MĐ

Tên mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 26

Lắp đặt thang máy

75

06

51

18

MĐ 28

Sửa chữa động cơ điện và máy biến áp P <= 1000="">

388

60

296

32

 

Tổng cộng

463

66

347

50

 

- Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung Trung cấp nghề đã xây dựng, ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục III , các cơ sở dạy nghề có thể tự xây dựng các môn học/mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung mục V tiểu mục 1.1. Thời gian dành cho các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu đã quy định nhưng không được quá thời gian thực học đã quy định trong kế hoạch đào tạo của toàn khoá học.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 12h

 

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 12h

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác:

Khi các trường thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học/mô đun tự chọn có thể xếp sắp lại mã môn học/mô đun trong chương đào tạo của trường mình để dễ theo dõi quản lý.

 


Phụ lục 2B:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề: Lắp đặt điện công trình

Mã nghề: 50510312

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 31

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Hiểu được kiến thức cơ bản của các môn kỹ thuật cơ sở;

+ Giải thích được cấu tạo, hoạt động của các thiết bị điện thông dụng trong công nghiệp và dân dụng;

+ Hiểu được các đặc tính cơ bản của động cơ điện và các phương pháp điều khiển động cơ thông dụng;

+ Lập được các phương pháp thi công, lắp đặt lắp đặt thiết bị điện;

+ Phân tích được quy trình, quy phạm vận hành, sửa chữa mạch điện, thiết bị điện.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn, vận hành, sửa chữa được một số loại khí cụ điện thông dụng;

+ Đọc được các bản vẽ thiết kế, bản vẽ lắp phức tạp; bố trí, lắp đặt, cân chỉnh được các thiết bị theo sơ đồ đấu nối;

+ Lập được các phương án thi công đối với từng công trình cụ thể;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiệm thu hệ thống cấp điện trước khi đưa vào vận hành trong lưới điện ≤ 35KV;

+ Có khả năng lập trình và vận dụng được thiết bị lập trình PLC vào trong công nghiệp;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn khi lắp đặt, thi công, sửa chữa, vận hành;

+ Phụ trách và phối hợp được giữa các bộ phận, cá nhân thi công trong công trình.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, lao động, sáng tạo trong nghề nghiệp;

+ Yêu nghề, ý thức nghề nghiệp đúng đắn, tác phong lao động công nghiệp khoa học.

- Thể chất và quốc phòng:

Có sức khoẻ tốt, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, công tác quốc phòng toàn dân; kỹ thuật quân sự cơ bản cần thiết của người chiến sỹ để vận dụng trong học tập, sinh hoạt, bảo vệ trật tự trị an, tham ra phục vụ chiến đấu, thực hiện nghĩa vụ công dân.

3. Cơ hội việc làm:

- Ở lĩnh vực xây lắp của các xí nghiệp, công ty: Tổ chức lắp đặt được các công trình điện theo bản vẽ thiết kế và thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Trong lĩnh vực thương mại: quản lý vận hành được các thiết bị trong công trình;

- Trong lĩnh vực sản xuất chế tạo: Sửa chữa, tiến hành được các thử nghiệm, kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu :

- Thời gian khóa học: 03 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)

2.Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2665 giờ; Thời gian học tự chọn: 635 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 970 giờ; Thời gian học thực hành: 2330 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2665

741

1668

256

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

405

222

141

42

MH 07

Vẽ kỹ thuật

90

60

24

06

MH 08

Vật liệu điện

45

39

03

03

MH 09

Kỹ thuật điện

90

60

24

06

MH 10

Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và an toàn

30

24

0

06

MH 11

Văn hòa doanh nghiệp

15

12

0

03

MĐ 12

Nguội cơ bản

60

09

39

12

MĐ 13

Hàn điện cơ bản

75

18

51

06

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

2260

519

1527

214

MĐ 14

Kỹ thuật sử dụng thiết bị nâng chuyển và dụng cụ thi công

120

34

80

06

MĐ 15

Lắp đặt thiết bị trạm biến áp

150

45

99

06

MĐ 16

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

150

42

100

08

MĐ 17

Lắp đặt hệ thống tiếp địa và chống sét

120

42

70

08

MĐ 18

Lắp đặt tủ, bảng điện

90

09

66

15

MĐ 19

Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

120

42

70

08

MĐ 20

Lắp đặt thang máy

75

06

56

13

MĐ 21

Lắp đặt thiết bị cảnh báo an toàn

90

10

71

09

MĐ 22

Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện

450

49

343

58

MĐ 23

Lập trình cơ bản với PLC

210

25

152

33

MH 24

Máy thủy khí và tự động khí nén

90

70

14

06

MH 25

Xử lý sự cố

120

84

28

08

MH 26

Tổ chức thi công công trình

60

48

08

04

MH 27

Phát triển nghề nghiệp

15

13

0

02

MĐ 28

Thực tập tốt nghiệp

400

0

370

30

 

Tổng cộng

3115

961

1868

286

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo).

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc đã đảm bảo được kỹ năng và thực hành cơ bản đáp ứng được mục tiêu của nghề gia công và lắp dựng kết cấu thép nhưng để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, thị trường lao động các cơ sở trường dạy nghề có thể vận dụng thêm các môn học, mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được biên soạn trong chương trình khung hoặc tự xây dựng để phù hợp với điều kiện của từng cơ sở;

- Để đáp ứng được nhu cầu của người học thời gian quy định cho các môn học, mô đun tự chọn phải lớn hơn số thời gian còn lại của chương trình khung quy định sau khi đã thực hiện các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH 29

Điện tử có bản

120

27

78

15

MH 30

Kỹ thuật lạnh cơ sở

95

85

04

06

MH 31

Vận hành- lắp đặt- sửa chữa hệ thống lạnh

90

80

0

10

MĐ 32

Sửa chữa động cơ điện và máy biến áp P <= 1000="">

450

60

372

18

MĐ 33

Sử dụng máy trắc địa

65

14

43

08

 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo).

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được lựa chọn theo mục 1.1 hoặc tự xây dựng theo nguyên tắc sau:

- Nội dung được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền;

- Tổng thời gian tối thiểu của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn không dưới 635 giờ như quy định đã có trong chương trình khung;

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được bố trí ở tất cả các học kỳ của khóa học nhưng phải phù hợp với thời gian thực học của học kỳ và đảm bảo điều kiện tiên quyết của môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đó.

- Ví dụ: có thể lựa chọn 3 trong số 5 môn học/mô đun có trong danh mục môn học/mô đun lựa chọn ở trên để áp dụng và xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

 

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH 30

Kỹ thuật lạnh cơ sở

95

85

04

06

MH 31

Vận hành- lắp đặt- sửa chữa hệ thống lạnh

90

84

0

06

MĐ 32

Sửa chữa động cơ điện và máy biến áp P <= 1000="">

450

60

372

18

 

Tổng cộng

635

229

376

30

 

- Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung Cao đẳng nghề đã xây dựng, ngoài các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục III, các cơ sở dạy nghề có thể tự xây dựng các môn học/mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung phần V mục 1.1. Thời gian dành cho các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu đã quy định nhưng không được quá thời gian thực học đã quy định trong kế hoạch đào tạo của toàn khoá học.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc

 nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 12h

 

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 12h

 

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác

Khi các trường thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học/mô đun tự chọn có thể xếp sắp lại mã môn học/mô đun trong chương đào tạo của trường mình để dễ theo dõi quản lý.

 


PHỤ LỤC 3:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ ”BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP”
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Phụ lục 3A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

Mã nghề: 40510245

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 37

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Vận dụng được kiến thức cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp;

+ Giải thích được nôi dung các công việc trong quy trình lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh, vận hành và bảo trì thiết bị công nghiệp;

+ Đọc được các tài liệu kỹ thuật kèm theo của hệ thống thiết bị: cơ khí, thủy lực, khí nén, điện, tự động hóa thông dụng;

+ Xây dựng được các phương pháp lập kế hoạch bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp theo thời gian; lập dự trù thiết bị, phụ tùng thay thế và kế hoạch nhân lực.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo, lắp; dụng cụ và thiết bị đo kiểm;

+ Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị: cơ khí, thủy lực, khí nén, điện, tự động hóa đúng kỹ thuật;

+ Kiểm tra ghi chép và giám sát được tình trạng kỹ thuật của (chi tiết và cụm chi tiết trong hệ thống truyền động cơ khí, điện, thủy lực, hệ thống khí nén, hệ thống an toàn, phanh hãm, hệ thống điều khiển);

+ Kiểm tra và hiệu chỉnh được các chi tiết, bộ phận trong hệ thống truyền đồng cơ khí, hệ thống truyền động cơ - thủy lực, hệ thống truyền động điện - khí nén, hệ thống hiển thị và thiết bị đo;

+ Lắp đặt được hệ thống thiết bị công nghiệp ở mức độ trung bình khi có đủ các tài liệu kỹ thuật;

+ Vận hành thử được hệ thống thiết bị công nghiệp độc lập, loại đơn giản sau khi lắp đặt, bảo trì xong;

+ Phát hiện kịp thời các biểu hiện không thường của một số thiết bị đơn giản;

+ Lập được kế hoạch bảo trì theo thời gian, kế hoạch dự trù thiết bị, phụ tùng thay thế, kế hoạch nhân lực và trình duyệt kế hoạch;

+ Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghiệp;

+ Chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn thợ bậc thấp.

2. Chính trị, đạo đức;Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc;

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản của một số môn thể dục thể thao từ đó tạo thói quen rèn luyện sức khoẻ;

+ Hiểu rõ và tự hào truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc;

+ Hiểu được những nội dung chính về đường lối xây dựng nền quốc phòng của Đảng biết được những kỹ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Người được đào tạo nghề Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp trình độ trung cấp nghề sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí:

- Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp như: Cơ khí, thủy lực, khí nén, điện, tự động hóa;

- Lắp đặt được hệ thống thiết bị công nghiệp ở mức độ trung bình khi có đủ các tài liệu kỹ thuật;

- Vận hành thử được hệ thống thiết bị công nghiệp độc lập đơn giản sau khi lắp đặt, bảo trì xong;

- Chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn thợ bậc thấp nghề bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 210 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 1845 giờ; Thời gian học tự chọn: 495 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 630 giờ; Thời gian học thực hành: 1710 giờ

3. Thời gian học văn hoá trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: 1200 giờ

( Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1845

550

1295

109

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

390

260

130

33

MH 07

Vật liệu học

30

26

4

2

MH 08

Vẽ kỹ thuật

75

28

47

8

MH 09

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

45

25

20

3

MH 10

Cơ ứng dụng

60

46

14

5

MH 11

Kỹ thuật Điện

30

20

10

3

MH 12

Kỹ thuật điện tử

45

30

15

3

MH 13

Kỹ thuật đo lường và cảm biến

30

25

5

2

MH 14

Đại cương thiết bị công nghiệp

45

30

15

5

MH 15

Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

30

28

0

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1455

290

1165

77

MH 16

Tổ chức, quản lý bảo trì

45

15

30

2

MH 17

Nhập môn bảo trì thiết bị công nghiệp

75

45

30

4

MH 18

Gia công nguội

120

15

105

5

MH 19

Lắp đặt thiết bị mới

120

15

105

8

MH 20

Theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống thiết bị

60

15

45

4

MH 21

Kiểm tra hiệu chỉnh hệ thống truyền động Cơ khí, Điện.

90

30

60

8

MH 22

Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống truyền động khí nén, thuỷ lực.

75

10

65

2

MH 23

Kiểm tra hiệu chỉnh hệ thống bôi trơn, làm mát

45

5

40

5

MH 24

Bảo trì hệ thống bôi trơn, làm mát.

45

5

40

2

MH 25

Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí

120

20

100

5

MH 26

Bảo trì hệ thống truyền động điện

120

20

100

4

MH 27

Bảo trì hệ thống hiển thị

60

15

45

6

MH 28

Bảo trì hệ thống truyền động khí nén, thuỷ lực

150

15

135

3

MH 29

Lắp ráp các chi tiết bộ phận thay thế vào thiết bị công nghiệp

150

30

120

6

MH30

Chạy thử và hiệu chỉnh sai lệch thiết bị công nghiệp

60

15

45

3

MH 31

Thực tập sản xuất

120

20

100

9

Tổng cộng

2055

693

1362

126

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục III, các cơ sở dạy nghề có thể tự xây dựng các môn học/mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung (mục V tiểu mục 1.1).Thời gian dành cho các môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian học các môn học/mô đun đào tạo nghề;

- Tỷ lệ thời gian dành cho các mô đun tự chọn so với các mô đun/môn học chuyên môn nghề là 495/2340 tương ứng 21,2%. Tùy theo điều kiện, yêu cầu của từng vùng, miền và thời điểm cụ thể, các cơ sở đào tạo nghề có thể tiến hành lựa chọn các mô đun tự chọn theo 1 trong 3 phương án sau đây:

+ Phương án 1: Chọn trong số môn học/mô đun đã được đề xuất trong chương trình khung để đào tạo sao cho tổng thời gian thực học đảm bảo theo quy định;

+ Phương án 2: Xây dựng các môn học/mô đun tự chọn khác để đào tạo sao cho tổng thời gian thực học đảm bảo theo quy định;

+ Phương án 3: Kết hợp cả 2 phương án trên để chọn một số môn học/mô đun trong các môn học/mô đun tự chọn đã đề xuất trong chương trình khung và xây dựng thêm một số môn học/mô đun khác để đào tạo sao cho tổng thời gian thực học đảm bảo theo quy định.

1.1. Danh mục và phân bố thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn được xác định trên cơ sở bảng phân tích công việc và bảng đánh giá độ quan trọng của các nhiệm vụ và công việc;

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do trường tự xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền;

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do các trường lựa chọn theo kiến nghị trong chương trình khung cần tuân thủ theo quy định đã có trong chương trình khung;

- Trong chương trình khung đã đề xuất các mô đun tự chọn như giới thiệu ở bảng dưới đây:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun (Kiến thức, kỹ năng tự chọn)

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 31

Công nghệ CNC

45

15

30

2

MĐ 32

Kỹ thuật số

45

15

30

2

MĐ 33

Bảo trì hệ thống thiết bị cầm tay

120

30

90

11

MĐ 34

Công nghệ PLC

90

15

75

3

MĐ 35

Bảo trì hệ thống điều khiển điện

90

15

75

3

MĐ 36

Bảo trì hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị công nghiệp

240

45

195

19

MĐ 37

Bảo trì hệ thống điều khiển trong thiết bị công nghiệp

240

45

195

19

 

Tổng cộng

495

85

410

35

 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do các trường tự xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng miền;

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do các trường lựa chọn theo dự kiến trong chương trình khung nhưng cần tuân thủ theo quy định đã có trong chương trình khung.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

- Thi môn chính trị : Được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian 60 phút;

- Thi kiến thức, kỹ năng nghề : Gồm lý thuyết nghề và thực hành nghề

+ Thi lý thuyết nghề: Được tổ chức theo hình thức thi viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm ) với thời gian thi không quá 120 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời;

+ Thi thực hành nghề: Được tổ chức theo hình thức thi thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một đề thi không quá 24 giờ.

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, trắc nghiệm

Trắc nghiệm: 60 phút

Tự luận: 120 phút

2

Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Thi lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Tự luận, trắc nghiệm 180 phút

Vấn đáp: 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho một học sinh

 

- Thực hành nghề

Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp

Thời gian không quá 24h

 

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Để người học nghề có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác

Khi các trường thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học/mô đun tự chọn, có thể xếp sắp lại mã môn học/mô đun trong chương trình đào tạo của trường mình để dễ theo dõi và quản lý.

 


Phụ lục 3B:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

Mã nghề: 50510245

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 49

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Vận dụng được kiến thức cơ sở về (Cơ ứng dụng, nguyên lý máy, chi tiết máy, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, Autocad, tự động hóa) vào việc tiếp thu kiến thức chuyên môn công nghệ bảo trì thiết bị;

+ Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật của thiết bị công nghiệp, để phát hiện nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố của những bộ phận thường xảy ra sai hỏng;

+ Xây dựng và đánh được phương án công nghệ bảo dưỡng dự phòng, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp làm việc ổn định;

+ Nêu được các đặc tính kỹ thuật cần kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị khi chạy thử không tải, chạy thử có tải và các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị để đánh giá chất lượng thiết bị sau chạy thử;

+ Các bước khi bàn giao thiết bị sau khi vận hành thử và cách lập biên bản bàn giao thiết bị;

+ Những nguyên tắc khi nhận nhiệm vụ lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm tra thiết bị mới;

+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị công nghiệp. Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị truyền động điện - cơ khí - thủy lực, khí nén;

+ Vận dụng các kiến thức về tổ chức quản lý để tổ chức các nhóm làm việc độc lập cơ hiệu quả;

+ Phương pháp tổ chức thực hiện cải tiến thiết bị và kiểm tra thiết bị sau khi cải tiến.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ tháo, lắp, dụng cụ và thiết bị đo kiểm;

+ Có khả năng giao tiếp và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh, sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phực vụ chuyên ngành và quản lý tổ chức sản xuất;

+ Thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật cơ khí, điện, thủy lực, khí nén trong Autocad ở mức độ phức tạp;

+ Thực hiện được công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp đúng kỹ thuật;

+ Vận hành thử được hệ thống thiết bị công nghiệp sau khi lắp đặt, bảo trì;

+ Theo dõi tình trạng trong quá trình hoạt động, phát hiện kịp thời các biểu hiện bất thường của thiết bị;

+ Bảo dưỡng dự phòng đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp hoạt động ổn định;

+ Xử ký sự cố kỹ thuật; thay thế các chi tiết và bộ phận sai hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống;

+ Xác định được điều kiện, nghiên cứu cải tiến thiết bị, thực hiện và triển khai áp dụng cải tiến thiết bị công nghiệp;

+ Đánh giá kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sau cải tiến;

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công việc bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp;

+ Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Chủ động giải quyết công việc thêo trình độ đào tạo, làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Thực hiện đúng nội dung kèm cặp thợ bậc thấp về lý thuyết và thực hành.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

+ Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản của một số môn thể dục thể thao từ đó tạo thói quen rèn luyện sức khoẻ;

+ Hiểu rõ và tự hào truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc;

+ Hiểu được những nội dung chính về đường lối xây dựng nền quốc phòng của Đảng biết được những kỹ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Người được đào tạo nghề Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp trình độ cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, được phân công làm việc tại các vị trí:

+ Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp đúng kỹ thuật;

+ Lắp đặt được hệ thống thiết bị công nghiệp ở mức độ trung bình khi có đủ các tài liệu kỹ thuật;

+ Đánh giá, theo dõi tình trạng, khả năng hoạt động của thiết bị trước và sau quá trình bảo trì. Bàn giao thiết bị sau khi bảo trì xong;

+ Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện kịp thời các biểu hiệ bất thường của thiết bị;

+ Bảo dưỡng dự phòng đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp hoạt động ổn định;

+ Vận hành thử được hệ thống thiết bị công nghiệp độc lập đơn giản sau khi lắp đặt, bảo trì xong;

+ Xử lý sự cố kỹ thuật, thay thế các chi tiết, bộ phận sai hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống;

+ Nghiên cứu cải tiến thiết bị, thực hiện và triển khai áp dụng cải tiến thiết bị công nghiệp và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp có hiệu quả;

+ Kèm cặp thợ bậc thấp trong lĩnh vực lý thuyết và thực hành của nghề được đào tạo đúng quy định.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 150 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2625 giờ; Thời gian học tự chọn: 675 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 883 giờ; Thời gian học thực hành: 2417 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

450

220

200

30

MH 01

Chính trị

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

30

21

7

2

MH 03

Giáo dục Thể chất

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

75

58

13

4

MH 05

Tin học

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2625

753

1872

154

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

540

373

167

42

MH 07

Vật liệu học

30

26

4

2

MH 08

Vẽ kỹ thuật

75

28

47

8

MH 9

AutoCAD

30

10

20

2

MH 10

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

45

25

20

3

MH 11

Công nghệ kim loại

30

28

2

2

MH 12

Cơ ứng dụng

60

46

14

5

MH 13

Nguyên lý máy – chi tiết máy

45

40

5

2

MH 14

Kỹ thuật Điện

30

20

10

3

MH 15

Kỹ thuật điện tử

45

30

15

3

MH 16

Kỹ thuật đo lường và cảm biến

30

25

5

2

MH 17

Đại cương thiết bị công nghiệp

45

30

15

5

MH 18

Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

30

28

0

2

MH 19

Trang bị điện trong thiết bị công nghiệp

45

35

10

3

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

2085

380

1705

112

MH 20

Tổ chức, quản lý bảo trì

45

15

30

2

MĐ 21

Nhập môn bảo trì thiết bị công nghiệp

75

45

30

4

MĐ 22

Gia công nguội

120

15

105

5

MĐ 23

Lắp đặt thiết bị mới

120

15

105

8

MĐ 24

Theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống thiết bị

60

15

45

4

MĐ25

Kiểm tra hiệu chỉnh hệ thống truyền động Cơ khí, Điện.

90

30

60

8

MĐ 26

Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống truyền động khí nén, thuỷ lực.

75

10

65

2

MĐ 27

Kiểm tra hiệu chỉnh hệ thống bôi trơn, làm mát.

45

5

40

5

MĐ 28

Bảo trì hệ thống bôi trơn, làm mát.

45

5

40

2

MĐ 29

Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí

120

20

100

5

MĐ 30

Bảo trì hệ thống truyền động điện

120

20

100

4

MĐ 31

Bảo trì hệ thống hiển thị

60

15

45

6

MĐ 32

Bảo trì hệ thống truyền động khí nén, thuỷ lực.

150

15

135

3

Đ 33

Lắp ráp các chi tiết bộ phận thay thế vào thiết bị công nghiệp

150

30

120

6

MĐ 34

Chạy thử và hiệu chỉnh sai lệch thiết bị công nghiệp

60

15

45

3

MĐ 35

Bảo trì thiết bị công nghiệp nâng cao

180

30

150

9

MĐ 36

Chẩn đoán và xử lý sự cố thiết bị công nghiệp

210

30

180

5

MĐ 37

Cải tiến thiết bị công nghiệp

150

15

135

7

MĐ 38

Vận hành và bàn giao thiết bị công nghiệp

90

15

75

14

MĐ 39

Thực tập sản xuất

120

20

100

9

 

Tổng cộng

3075

1047

2028

184

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục III, các cơ sở dạy nghề có thể tự xây dựng các môn học/mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung mục V tiểu mục 1.1.Thời gian dành cho các môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian học các môn học/mô đun đào tạo nghề;

- Tỷ lệ thời gian dành cho các mô đun tự chọn so với các môn học/mô đun chuyên môn nghề là 679/3300 tương ứng 20,45%Tùy theo điều kiện, yêu cầu của từng vùng, miền và thời điểm cụ thể, các cơ sở đào tạo nghề có thể tiến hành lựa chọn các mô đun tự chọn theo 1 trong 3 phương án sau đây:

+ Phương án 1: Chọn trong số 9 môn học/mô đun đã được đề xuất trong chương trình khung để đào tạo sao cho tổng thời gian thực học đảm bảo theo quy định;

+ Phương án 2: Xây dựng các môn học/mô đun tự chọn khác để đào tạo sao cho tổng thời gian thực học đảm bảo theo quy định;

+ Phương án 3: Kết hợp cả 2 phương án trên để chọn một số môn học/mô đun trong các môn học/mô đun tự chọn đã đề xuất trong chương trình khung và xây dựng thêm một số môn học/mô đun khác để đào tạo sao cho tổng thời gian thực học đảm bảo theo quy định.

1.1. Danh mục và phân bố thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn được xác định trên cơ sở bảng phân tích công việc và bảng đánh giá độ quan trọng của các nhiệm vụ và công việc;

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do trường tự xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng, miền;

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do các trường lựa chọn theo kiến nghị trong chương trình khung cần tuân thủ theo quy định đã có trong chương trình khung;

- Trong chương trình khung đã đề xuất 6 mô đun tự chọn như giới thiệu ở bảng dưới đây:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

(Kiến thức, kỹ năng tự chọn)

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 40

Công nghệ CNC

45

15

30

2

MĐ 41

Kỹ thuật số

45

15

30

2

MĐ 42

Bảo trì hệ thống thiết bị cầm tay

120

30

90

11

MĐ 43

Công nghệ PLC

90

15

75

3

MĐ 44

Bảo trì hệ thống điều khiển điện

90

15

75

3

MĐ 45

Bảo trì hệ thống, cơ cấu an toàn trong thiết bị công nghiệp

240

45

195

19

MĐ 46

Bảo trì hệ thống điều khiển trong thiết bị công nghiệp

240

45

195

19

MĐ 47

Bảo trì phanh, cữ trong hệ thống thiết bị công nghiệp

180

30

150

6

MĐ 48

Nâng cao hiệu quả công việc

180

30

150

12

 

Tổng cộng

675

135

540

41

 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do các trường tự xây dựng sẽ được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng, miền;

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do trường lựa chọn theo dự kiến trong chương trình khung nhưng cần tuân thủ theo quy định đã có trong chương trình khung.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

- Thi môn chính trị: Được tổ chức theo hình thức thi viết, tự luận với thời gian 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian 60 phút;

- Thi kiến thức, kỹ năng nghề: Gồm lý thuyết nghề và thực hành nghề

+ Thi lý thuyết nghề: Được tổ chức theo hình thức thi viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm) với thời gian thi không quá 120 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời;

+ Thi thực hành nghề: Được tổ chức theo hình thức thi thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một đề thi không quá 24 giờ.

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, trắc nghiệm

Trắc nghiệm: 60 phút

Tự luận: 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Thi lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Tự luận, trắc nghiệm 180 phút

Vấn đáp: 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho một học sinh

 

- Thực hành nghề

Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp

Thời gian không quá 24h

 

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Để người sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

4. Các chú ý khác

Khi các trường thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học/mô đun tự chọn, có thể xếp sắp lại mã môn học/mô đun trong chương trình đào tạo của trường mình để dễ theo dõi và quản lý./.

 


PHỤ LỤC 4:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ ”SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG”
(Ban hành theo Thông tư số 33/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Phụ lục 4A:

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng

Mã nghề: 40520222

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy thi công xây dựng thông dụng như (Xúc, Ủi, Cần trục, San);

+ Tra cứu được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy thi công xây dựng thông dụng khi được cung cấp tài liệu kèm theo;

+ Nhận ra được các loại cơ cấu, chi tiết dạng định hình, các loại vật liệu, các loại mối ghép cơ bản để vận dụng trong quá trình tháo lắp bảo dưỡng và sửa chữa;

+ Mô tả được cấu trúc cơ bản, chức năng, nhiệm vụ và các thông số kỹ thuật cơ bản của các cơ cấu, bộ phận điều khiển điện, điện tử và thực hiện bảo dưỡng trên các máy thi công xây dựng thông dụng.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được dụng cụ, thiết bị đo kiểm trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Thực hiện được công việc tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, hệ thống truyền động cơ khí trên các máy thi công xây dựng thông dụng;

+ Thực hiện được các công việc kiểm tra, xác định được tình trạng kỹ thuật để bảo dưỡng, thay thế các cơ cấu hệ thống điều khiển bằng điện, điện tử và thủy lực;

+ Làm được một số công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn, thợ điện phục vụ cho quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Vận dụng những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

+ Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện một số môn thể dục thể thao phổ biến vào quá trình tự luyện tập thành thói quen bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp;

+ Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản của các môn thể dục thể thao phổ biến như: thể dục buổi sáng, điền kinh, xà đơn, xà kép, bóng chuyền và các môn thể thao bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp;

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Có ý thức làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Thực hiện được một số kỹ năng quân sự cần thiết như: đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn. Biết vận dụng vào phòng vệ cá nhân và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng:

+ Tự mở xưởng vừa và nhỏ làm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy thi công xây dựng;

+ Tham gia làm việc tại các nhà máy, công ty, các xưởng lắp ráp, sửa chữa bảo dưỡng ô tô và máy thi công xây dựng trong nước cũng như trong hợp tác lao động Quốc tế;

+ Có cơ hội học lên trình độ cao hơn.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian khóa học: 02 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ;

(Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 1855 giờ; Thời gian học tự chọn: 485 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 700 giờ; Thời gian học thực hành: 1640 giờ

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ

(Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

TT

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

I

Các môn học chung

210

106

87

17

1

MH 01

Chính trị

30

22

6

4

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

3

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

5

MH 05

Tin học

30

13

15

2

6

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1855

641

1130

84

 

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

285

256

10

19

7

MH 07

Vẽ kỹ thuật

60

56

0

04

8

MH 08

Cơ kỹ thuật

60

46

10

04

9

MH 09

Vật liệu cơ khí

45

42

0

03

10

MH 10

Kỹ Thuật điện

45

42

0

03

11

MH 11

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

45

42

0

03

12

MH 12

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

30

28

0

02

 

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1570

385

1120

65

13

MĐ 13

Hàn cơ bản

60

15

42

03

14

MĐ 14

Nguội cơ bản

60

15

43

02

15

MH 15

Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn

30

22

06

02

16

MĐ 16

Chuẩn bị làm việc

30

14

14

02

17

MH 17

Kỹ thuật chung về máy thi công xây dựng

30

28

0

02

18

MĐ 18

Sửa chữa và bảo dưỡng các cơ cấu của động cơ đốt trong

150

30

111

09

19

MĐ 19

Sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống của động cơ đốt trong

215

57

150

08

20

MĐ 20

Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động

145

31

110

04

21

MĐ 21

Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống di chuyển

105

25

76

04

22

MĐ 22

Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phanh

110

24

83

03

23

MĐ 23

Sửa chữa và bảo dưỡng hệthống lái

70

20

47

03

24

MĐ 24

Sửa chữa hệ thống điện

90

22

64

04

25

MĐ 25

Sửa chữa hệ thống thuỷ lực và khí nén

110

20

86

04

26

MĐ 26

Sửa chữa và bảo dưỡng máy nén khí thi công

60

15

43

02

27

MĐ 27

Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị công tác

90

20

68

02

28

MĐ 28

Sửa chữa khung bệ buồng điều khiển

50

12

35

03

29

MĐ 29

Thử máy sau sửa chữa

75

15

56

04

30

MĐ 30

Thực tập kết hợp với sản xuất

90

0

86

04

Tổng cộng

2065

777

1204

84

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

- Các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc đã đảm bảo được kỹ năng và thực hành cơ bản đáp ứng được mục tiêu của nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng nhưng để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, thị trường lao động các cơ sở trường dạy nghề có thể vận dụng thêm các môn học, mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được biên soạn trong chương trình khung  hoặc tự xây dựng để phù hợp với điều kiện của từng cơ sở;

- Để đáp ứng được nhu cầu của người học thời gian quy định cho các môn học, mô đun tự chọn phải lớn hơn số thời gian còn lại của chương trình khung quy định sau khi đã thực hiện các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

MH 31

Điện tử cơ bản

60

20

40

MH 32

Kiểm định hệ thống thuỷ lực và khí nén

45

30

15

MĐ 33

Mạch điện cơ bản

60

15

45

MĐ 34

Tổ chức và quản lý sản xuất trong sửa chữa máy xây dựng

45

20

25

MĐ 35

Phát triển nghề nghiệp

75

45

30

MĐ 36

Sửa chữa và bảo dưỡng bộ biến mô men thuỷ lực và hộp số hành tinh

125

30

95

MĐ 37

Sửa chữa bảo dưỡng bơm cao áp hỗ trợ điều khiển bằng điện tử

140

30

110

MĐ 38

Chẩn đoán máy thi công xây dựng

120

22

98

 

Tổng

670

212

458

 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo).

1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được lựa chọn theo tiểu mục 1.1 hoặc tự xây dựng theo nguyên tắc sau:

- Nội dung được xác định căn cứ vào mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành, nghề hoặc vùng, miền;

- Tổng thời gian tối thiểu của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn không dưới 485 giờ như quy định đã có trong chương trình khung;

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn có thể được bố trí ở tất cả các học kỳ của khóa học nhưng phải phù hợp với thời gian thực học của học kỳ và đảm bảo điều kiện tiên quyết của môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đó;

- Ví dụ có thể lựa chọn 6 trong số 8 môn học/mô đun có trong danh mục môn học/mô đun lựa chọn ở trên để áp dụng và xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

 

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

Nội dung cho các hoạt động ngoại khoá bao gồm:

TT

Nội dung

Ghi chú

1

2

 

 

3

 


4

* Học tập nội quy, quy chế của trường, truyền thống của ngành.

* Thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

* Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

* Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể:

- Tham quan dã ngoại

- Tham gia các phong trào thi đua của địa phương, của ngành

- Tham gia các hội thi của địa phương, của ngành

Các cơ sở đào tạo nghề có thể tự xác định các hoạt động ngoại khóa phù hợp với thực tế của cơ sở mình

 

4. Các chú ý khác:

- Các trường, các cơ sở đào tạo nghề trong quá trình áp dụng chương trình để đào tạo, ngoài việc giới thiệu chung về ngành nghề đào tạo, đối với mỗi mô đun, môn học cần giới thiệu về mục tiêu và nội dung tổng quát cũng như các tài liệu cần thiết phục vụ cho học tập của học sinh;

- Chương trình này cần được thực hiện đầy đủ để đảm bảo tính kế thừa khi liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề. Việc áp dụng tùy thuộc vào điều kiện thực tế mà cơ sở đào tạo có thể lựa chọn linh hoạt phần tự chọn để phù hợp;

- Các trường, các cơ sở đào tạo nghề phải thường xuyên cập nhật khoa học công nghệ tiên tiến, phương pháp dạy học mới hiệu quả để áp dụng vào giảng dạy;

- Các trường, các cơ sở đào tạo nghề không ngừng đầu tư thiết bị, dụng cụ, phòng học để tiến tới hội nhập đào tạo nghề của khu vực và Quốc tế.

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, mô đun tự chọn

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

MH 31

Điện tử cơ bản

60

20

40

MĐ 33

Mạch điện cơ bản

60

15

45

MĐ 34

Tổ chức và quản lý sản xuất trong sửa chữa máy xây dựng

45

20

25

MĐ 35

Phát triển nghề ngiệp

75

45

30

MĐ 36

Sửa chữa và bảo dưỡng bộ biến mô men thuỷ lực và hộp số hành tinh

125

30

95

MĐ 38

Chẩn đoán máy thi công xây dựng

120

22

98

 

Tổng

485

152

333

 

- Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình khung trung cấp nghề đã xây dựng, ngoài các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc nêu trong mục III (trong đó lý thuyết chiếm 30%, thực hành chiếm 70%), các cơ sở dạy nghề có thể tự xây dựng các môn học/mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung mục V tiểu mục 1.1. Thời gian dành cho các môn học/mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học/mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu đã quy định nhưng không được quá thời gian thực học đã quy định trong kế hoạch đào tạo của toàn khoá học.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi