Công văn 3398/TCHQ-TXNK 2019 thuế bảo vệ môi trường với dầu trắng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 3398/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế BVMT đối với mặt hàng dầu xử lý, dầu trắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1129/HQHN-TXNK ngày 17/04/2019 của Cục Hải quan TP. Hà Nội phản ánh vướng mắc hoàn thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu trắng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc Màu Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xác định đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu xử lý, dầu trắng, Bộ Tài chính đã có công văn số 1797/BTC-CST ngày 14/02/2019 hướng dẫn thực hiện (đính kèm).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1797/BTC-CST nêu trên. Nội dung công văn này thay thế hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường tại điểm 2 công văn số 570/TCHQ-TXNK ngày 29/01/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- C
ông ty TNHH SX&TM Sắc Màu Việt Nam (P510, CT5-DDN2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 1605/CV-SM ngày 16/05/2019);
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan