Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt bao nhiêu?

Hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường là một trong những hành vi bị cấm. Trường hợp xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt bao nhiêu, cùng theo dõi bài viết sau đây để có câu trả lời.

1. Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt bao nhiêu?

Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng - 01 tỷ đồng. Cụ thể:

Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt bao nhiêu?
Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

1.1. Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải

Hành vi

Mức phạt

Xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần (tương đương 10%)

Cảnh cáo

- Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,1 - dưới 1,5 lần; hoặc

- Xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

300.000 - 500.000 đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

500.000 đồng – 02 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

02 - 05 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

05 - 10 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

10 - 20 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

20 - 40 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

40 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

50 - 60 triệu đồng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

60 - 70 triệu đồng 

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

70 - 80 triệu đồng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

80 - 90 triệu đồng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

90 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

110 -  120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

150 - 170 triệu đồng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

170 - 190 triệu đồng

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

190 - 210 triệu đồng

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

210 - 230 triệu đồng

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

230 - 250 triệu đồng

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

250 - 270 triệu đồng

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

270 - 300 triệu đồng

Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,5 -dưới 03 lần

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

01 - 05 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

05 - 20 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

20 - 30 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

650 - 700 triệu đồng

Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 03 - dưới 05 lần

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

10 - 20 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

20 - 30 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

700 - 750 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 05 - dưới 10 lần

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

20 - 30 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

700 - 750 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

750 - 850 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

700 - 750 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

750 - 850 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

850 - 950 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường/gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành

Lưu ý:

- Phạt tăng thêm:

 • 10% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn từ 1,1 - dưới 1,5 lần;
 • 20% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 1,5 - dưới 03 lần;
 • 30% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 03 - dưới 05 lần;
 • 40% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 05 - dưới 10 lần;
 • 50% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên.

- Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 01 tỷ đồng

 

1.2. Xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại/có pH vượt ngưỡng quy chuẩn

Hành vi

Mức phạt

Xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần (tương đương 10%)

Cảnh cáo

- Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,1 - dưới 1,5 lần; hoặc

- Xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

01 - 05 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

05 - 10 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

10 - 20 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

20 - 30 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

30 - 40 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

40 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

50 - 60 triệu đồng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

60 - 70 triệu đồng 

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

70 - 90 triệu đồng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

90 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

110 -  130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

130 - 150 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

150 - 170 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

170 - 190 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

190 - 210 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

210 - 230 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

230 - 250 triệu đồng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

250 - 270 triệu đồng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

270 - 290 triệu đồng

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

290 - 310 triệu đồng

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

310 - 330 triệu đồng

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

330 - 350 triệu đồng

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

350 - 370 triệu đồng

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

370 - 400 triệu đồng 

Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,5 -dưới 02 lần

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

03 - 05 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

05 - 30 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

700 - 750 triệu đồng

Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 02 - dưới 03 lần

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

20 - 30 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

700 - 750 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

750 - 850 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 03 - dưới 05 lần

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

700 - 750 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

750 - 850 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

850 - 950 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 05 lần trở lên

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày trở lên

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Xả nước thải có độ pH từ 4 - dưới cận dưới của quy chuẩn/từ trên cận trên của quy chuẩn - dưới 10,5

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

20 - 30 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

700 - 750 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

750 - 850 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Xả nước thải có độ pH từ 02 - dưới 04 hoặc từ 10,5 - dưới 12,5

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

30 - 50 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

700 - 750 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

750 - 850 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

850 - 950 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Xả nước thải có pH từ 0 - dưới 2 hoặc từ 12,5 - 14

Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày

50 - 100 triệu đồng

Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày

100 - 110 triệu đồng

Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày

110 - 120 triệu đồng

Lượng nước thải từ 20 m³/ngày - dưới 40 m³/ngày

120 - 130 triệu đồng

Lượng nước thải từ 40 m³/ngày - dưới 60 m³/ngày

130 - 140 triệu đồng

Lượng nước thải từ 60 m³/ngày - dưới 80 m³/ngày

140 - 150 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 80 m³/ngày - dưới 100 m³/ngày

150 - 160 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 100 m³/ngày - dưới 200 m³/ngày

160 - 180 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 200 m³/ngày - dưới 400 m³/ngày

180 - 200 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 400 m³/ngày - dưới 600 m³/ngày

200 - 220 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 600 m³/ngày - dưới 800 m³/ngày

220 - 250 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 800 m³/ngày - dưới 1.000 m³/ngày

250 - 300 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày - dưới 1.200 m³/ngày

300 - 350 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày - dưới 1.400 m³/ngày

350 - 400 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày - dưới 1.600 m³/ngày

400 - 450 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày - dưới 1.800 m³/ngày

450 - 500 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày - dưới 2.000 m³/ngày

500 - 550 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng

Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày - dưới 2.500 m³/ngày

550 - 600 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày - dưới 3.000 m³/ngày

600 - 650 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày - dưới 3.500 m³/ngày

650 - 700 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày - dưới 4.000 m³/ngày

700 - 750 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày - dưới 4.500 m³/ngày

750 - 850 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày - dưới 5.000 m³/ngày

850 - 950 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên

950 triệu đồng – 01 tỷ đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Xả nước thải có chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn

950 triệu đồng - 01 tỷ đồng

Đình chỉ hoạt động từ 06 - 12 tháng

Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 - 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường)

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường/gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành

Lưu ý:

- Phạt tăng thêm:

 • 10% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn từ 1,1 - dưới 1,5 lần;
 • 20% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 1,5 - dưới 02 lần;
 • 30% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 02 - dưới 03 lần hoặc giá trị pH từ 04 - dưới cận dưới của quy chuẩn/từ trên cận trên của quy chuẩn - dưới 10,5;
 • 40% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 03 - dưới 05 lần hoặc giá trị pH từ 02 - dưới 04 hoặc từ 10,5 - dưới 12,5;
 • 50% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 05 lần trở lên hoặc giá trị pH dưới 02 hoặc từ 12,5 - 14.

- Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 01 tỷ đồng

2. Chủ tịch xã có được phạt xả nước thải gây ô nhiễm môi trường?

Theo khoản 1 Điều 56 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, Chủ tịch UBND xã có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 05 triệu đồng. Theo đó, Chủ tịch xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải trong các trường hợp sau:

- Xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%);

- Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,1 lần - dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần:

 • Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày;

 • Lượng nước thải từ 05 m³/ngày - dưới 10 m³/ngày;

 • Lượng nước thải từ 10 m³/ngày - dưới 20 m³/ngày.

- Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,5 - dưới 03 lần: Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày.

- Xả nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn từ 1,1 lần - dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần: Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày.

- Xả nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn từ 1,5 lần - dưới 02 lần: Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày.

Như vậy, chủ tịch UBND xã có quyền xử phạt hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường trong một số trường hợp cụ thể mà hình thức phạt là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 05 triệu đồng.

Trên đây là giải đáp về vấn đề xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt bao nhiêu. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi ngay đến tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tình tiết "thành khẩn khai báo ăn năn hối cải": Hiểu sao cho đúng?

Tình tiết

Tình tiết "thành khẩn khai báo ăn năn hối cải": Hiểu sao cho đúng?

Thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ được nhắc đến tương đối nhiều. Tuy vậy không phải ai cũng biết rõ khi áp dụng tình tiết này được tính là một hay hai tình tiết giảm nhẹ. Bài viết sau sẽ giúp bạn đọc hiểu đúng về tình tiết" thành khẩn khai báo ăn năn hối cải"?

Sản phẩm OCOP là gì? Những tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP là gì? Những tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP là gì? Những tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP

Sau hơn 05 năm triển khai, chương trình OCOP đã được thực hiện rộng rãi và đạt được nhiều hiệu quả trên khắp các tỉnh thành trên đất nước. Vậy sản phẩm OCOP là gì? Làm thế nào để sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP? Cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu về sản phẩm OCOP nhé.  

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Đối với doanh nghiệp khi mới bước vào thị trường, việc tìm kiếm và xác định được đối thủ cạnh tranh trực tiếp là điều hết sức quan trọng. Thị phần sẽ giúp công ty làm điều đó. Vậy thị phần là gì? Làm sao xác định được thị phần? Bài viết dưới đây  sẽ làm rõ những vấn đề này.

Du lịch là gì theo Luật Du lịch? Chính sách phát triển du lịch hiện hành

Du lịch là gì theo Luật Du lịch? Chính sách phát triển du lịch hiện hành

Du lịch là gì theo Luật Du lịch? Chính sách phát triển du lịch hiện hành

Những năm qua, du lịch Việt Nam đang phát triển rất nhanh, mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế và quảng bá văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế. Vậy hiểu theo Luật Du lịch, du lịch là gì. Nhà nước có chính sách phát triển du lịch như thế nào? Bài đọc này sẽ giải đáp thắc mắc cho chúng ta. Cùng theo dõi nhé!