Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất [2024]

Các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú… hiện nay đều sử dụng Tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Bài viết cung cấp mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất theo quy định của Bộ Công an.

Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất

Từ 01/01/2024, mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được sử dụng là mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):.............................................................

1. Họ, chữ đệm và tên:.............................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:......./....../ .....       3. Giới tính:.......

4. Số định danh cá nhân:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Số điện thoại liên hệ:...................6. Email:..........................

7. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:............... 8. Mối quan hệ với chủ hộ:...........

9. Số định danh cá nhân của chủ hộ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nội dung đề nghị(2):................................................

......................................................................................

11. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:

 

TT

Họ, chữ đệm

và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Số định danh

cá nhân

Mối quan hệ

với chủ hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....,ngày.......tháng....năm.......

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

 

.....,ngày.....tháng....năm...

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU CHỖ Ở HỢP PHÁP(4)

 

 

 

 

 

(7) Họ và tên: ..................

(7) Số định danh cá nhân:................

.....,ngày......tháng...năm...

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ

HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ(5)

 

 

 

 

 

(7) Họ và tên: ..................

(7) Số định danh cá nhân:................

.....,ngày....tháng...năm...

NGƯỜI KÊ KHAI(6)

 

Chú thích:

(1) Cơ quan đăng ký cư trú.

(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú...

(3) Áp dụng đối với các trường đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình. Việc lấy ý kiến của chủ hộ được thực hiện theo các phương thức sau:

  • Chủ hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
  • Chủ hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID hoặc các dịch vụ công trực tuyến khác.
  • Chủ hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, chứng thực).

 (4) Áp dụng đối với các trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình. Việc lấy ý kiến của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được thực hiện theo các phương thức sau:

  • Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
  • Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID hoặc các dịch vụ công trực tuyến khác.
  • Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, chứng thực).

Trường hợp chủ sở hữu hợp chỗ ở hợp pháp gồm nhiều cá nhân, tổ chức thì phải có ý kiến đồng ý của tất cả các đồng sở hữu trừ trường hợp đã có thỏa thuận về việc cử đại diện có ý kiến đồng ý; Trường hợp chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID thì công dân phải kê khai thông tin về họ, chữ đệm, tên và số định danh cá nhân của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

(5) Áp dụng đối với trường hợp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú. Việc lấy ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ được thực hiện theo các phương thức sau:

  • Cha, mẹ hoặc người giám hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
  • Cha, mẹ hoặc người giám hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID hoặc các dịch vụ công trực tuyến khác.
  • Cha, mẹ hoặc người giám hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, chứng thực).

(6) Trường hợp nộp trực tiếp người kê khai ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên vào Tờ khai. Trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID thì người kê khai không phải ký vào mục này.

(7) Chỉ kê khai thông tin khi công dân đề nghị xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID.Trước ngày 01/01/2024, người dân sử dụng mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT01 ban hành

theo TT số      /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):…………………...………………..……

1. Họ, chữ đệm và tên:..........................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:……..…/…..…./ ……     3. Giới tính:...................

4. Số định danh cá nhân/CMND:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Số điện thoại liên hệ:...................…….6. Email:.......................

7. Nơi thường trú:.....................................................

8. Nơi tạm trú:................................................................

9. Nơi ở hiện tại:.........................................................

10. Nghề nghiệp,  nơi làm việc:...................................

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:......................... 12. Quan hệ với chủ hộ:…………….

13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Nội dung đề nghị(2):......................................... 
..................................... .................................... ................ 
........ ....... .....
............................................ ................... ................................................

15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:

 

TT

Họ, chữ đệm và tên

Ngày, tháng, năm   sinh

Giới tính

Số định danh cá nhân/CMND

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Quan hệ với  người có thay đổi

Quan hệ với

chủ hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..., ngày…. tháng ... năm …
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ nội dung , ký ghi rõ họ tên)

..., ngày…. tháng ... năm …

Ý KIẾN CỦA
 CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

 

..., ngày…. tháng ... năm …
Ý KIẾN CỦA CHA,
MẸ  HOẶC
NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..., ngày…. tháng ... năm …

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1) Cơ quan đăng ký cư trú.

(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú…

(3) Áp dụng đối với các trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình.

(4) Áp dụng đối với trường hợp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú.
 

Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất
Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất (Ảnh minh họa)

Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú dùng để gì?

Theo Thông tư 56/2021/TT-BCA, Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục sau đây:

- Đăng ký thường trú;

- Xóa đăng ký thường trú;

- Tách hộ;

- Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Đăng ký tạm trú;

- Xóa đăng ký tạm trú;

- Gia hạn tạm trú;

- Khai báo thông tin về cư trú;

- Xác nhận thông tin về cư trú.

Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú in trên khổ giấy 210 mm x 297 mm (A4), in bằng mực đen trên nền giấy trắng.

Trên đây là mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.
Đánh giá bài viết:
(5 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.