Mẫu giấy sinh hoạt Đảng hai chiều mới nhất

Bài viết cung cấp các mẫu giấy sinh hoạt Đảng hai chiều mới nhất đang áp dụng và thông tin về nhiệm vụ của Đảng viên khi sinh hoạt Đảng ở nơi cư trú.

1. Mẫu giấy sinh hoạt Đảng hai chiều

Đảng viên sinh hoạt hai chiều là những Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

Các mẫu giấy sinh hoạt Đảng hai chiều được quy định tại Hướng dẫn 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương.

1.1. Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt hai chiều

Trường hợp sinh hoạt tại nơi cư trú

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
________

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_________________

Số: - GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ …………………………………

Giới thiệu đồng chí ………………………………. Nam, nữ …………

Sinh ngày ….. tháng …….. năm …………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày …………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Trường hợp được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW, Đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú bao gồm:

- Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi cư trú.

- Đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động; Đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; Đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Mẫu giấy sinh hoạt đảng hai chiều
Mẫu giấy sinh hoạt đảng hai chiều mới nhất (Ảnh minh họa)

ĐẢNG BỘ……………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ…

_______

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________

Số: - GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ …………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ ………

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày …………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Hiện cư trú tại ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng: Giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về Chi bộ ………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

1.2. Mẫu giấy nhận xét Đảng viên sinh hoạt hai chiều

Mẫu giấy xin ý kiến nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

ĐẢNG BỘ……
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ………
________

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
_____________

……., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ ……………………………………. trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên ………………………………………………. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu giấy nhận xét Đảng viên

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG, XÃ .......

CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.....,ngày......tháng.....năm.......

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ

 với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với Ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên ………………………………………..như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước Nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt

Nêu gương

Chưa nêu gương

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động

Gương mẫu đi đầu

Gương mẫu

Chưa gương mẫu

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của Nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ

Tham gia chưa đầy đủ

Không tham gia

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình Nhân dân; phản ánh những ý kiến của Nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực

Thường xuyên

Chưa thường xuyên

5. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và Nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực

Tích cực

Chưa tích cực

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện.

Biểu dương

Không đề nghị

Xem xét xử lý

7. Nhận xét khác.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Nhiệm vụ của Đảng viên sinh hoạt hai chiều ở nơi cư trú

Căn cứ Điều 2 Quy định 213-QĐ/TW, Đảng viên công tác ở nơi cư trú có nhiệm vụ như sau:

- Nêu gương về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, Đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, Đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

- Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, Đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

- Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Trên đây là các mẫu giấy sinh hoạt Đảng hai chiều và nhiệm vụ của Đảng viên sinh hoạt hai chiều ở nơi cư trú.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.