5 mẫu Đơn đề nghị chuẩn, mới nhất và hướng dẫn cách viết

Mẫu Đơn đề nghị là mẫu văn bản được các cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu đề xuất, kiến nghị...với cấp trên Dưới đây, là ột số mẫu Đơn đề nghị thông dụng.

1. Trường hợp nào cần dùng Đơn đề nghị?

Mẫu Đơn đề nghị được lập ra để ghi chép về việc đề nghị của một cá nhân, tổ chức nào đó tới cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đề nghị ghi trong đơn.

Ngày nay, nhu cầu đề nghị, kiến nghị của người dân lên cơ quan chức có thẩm quyền hoặc cấp trên ngày càng gia tăng, do đó nhu cầu tìm kiếm mẫu Đơn đề nghị cũng ngày càng nhiều. Đơn đề nghị được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, hành chính, bảo hiểm…

Cụ thể một số trường hợp cần dùng đến Đơn đề nghị như:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Đơn đề nghị tăng lương;

- Đơn đề nghị giải quyết công việc (giải quyết ly hôn đơn phương; giải quyết tranh chấp đất đai…);

- Đơn đề nghị thanh toán nợ giữa doanh nghiệp với nhau hoặc giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (điện lực, nước sinh hoạt) với các hộ gia đình chậm thanh toán hóa đơn;

- Đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông tin là đúng sự thật cho các cá nhân hoặc tổ chức.

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

- Đơn đề nghị cấp lại số bảo hiểm xã hội…
mau don de nghi

2. Thể thức chung của Đơn đề nghị gồm những gì?

Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể mẫu Đơn đề nghị, người làm đơn có thể tự soạn đơn hoặc sử dụng các mẫu có sẵn trên mạng. Tuy nhiên, một mẫu Đơn đề nghị chuẩn cần có các thành phần chính sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ;

- Tiêu đề đơn.

- Thông tin người viết đơn hoặc tổ chức viết đơn.

- Nội dung đề nghị.

+ Tóm tắt nội dung thông tin vụ việc cần đề nghị.

+ Nội dung đề nghị cụ thể.

- Có kèm theo các giấy tờ, tài liệu liên quan.

3. Một số mẫu Đơn đề nghị được dùng phổ biến

3.1 Mẫu Đơn đề nghị chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)……………….

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:

1. ….………………………………………………….

2. ….………………………………………………….

3. ….…………..(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)……………..

* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- …

- …

- Lưu …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

3.2 Mẫu Đơn đề nghị xác nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi(1):…………………………………………………………

1. Họ, chữ đệm và tên(2): ……………………………….……………………………..

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(2): …………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………/……… /…….. ; 4. Giới tính (Nam/nữ): …………

5. Dân tộc:…………………………….. 6. Quốc tịch:………………………………..

7. Nơi đăng ký khai sinh: ……………………………………

8. Quê quán: ……………………………………………….…

9. Nơi thường trú: ……………………………………………

10. Số CCCD đã được cấp (3):………………………………….

11. Số CMND đã được đã được cấp (4):……………………..

Đề nghị (1):………………………………… xác nhận số Chứng minh nhân dân và số thẻ Căn cước cước công dân cho tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.

…….., ngày …….tháng……năm…….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1): Ghi tên cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận số CMND.

- (2): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

- (3) và (4): Ghi số thẻ CCCD, số CMND đã được cấp.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân./.

3.3 Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi: ………

Tôi là: ………………………………Nam/Nữ:……………………………..

Sinh năm: ……../……./…… Dân tộc: ….

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):………………

Cấp ngày:……../……./…… Nơi cấp:………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có):………………Email (nếu có):…………………………

Lý do đề nghị hỗ trợ: ………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

Tôi xin cam kết những thông tin tôi viết là đúng sự thật, nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền                      Người làm đơn

(Ký và đóng dấu xác nhận)                                (Ký, ghi rõ họ tên)

3.4 Mẫu Đơn đề nghị giải quyết công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: ...........

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……

Họ và tên tôi là: …………………………

Sinh năm: ………………………………

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: …

Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: ……………………

Nơi ở: ……………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……

Nội dung vụ việc ................... cụ thể như sau:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

............................................................

............................................................

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

............................................................

............................................................

Yêu cầu cụ thể:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

.........................................................

........................................................

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:                     Người làm đơn đề nghị

– ................                                                  (ký và ghi họ tên)

– ................

3.5 Mẫu Đơn đề nghị xem xét

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

……, ngày ….. tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

(Đối với Quyết định số……, ngày … tháng … năm… của………..)

Kính gửi: …….

Tên tôi là: …………. (trường hợp là tổ chức thì ghi tên đầy đủ tên của tổ chức)

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………..

Mail: ……………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):……………………………………………………..

Là:……………………………… trong việc……………………………………………………..

Lý do đề nghị xem xét: ……………………………………………………..

Yêu cầu của người đề nghị: ……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

1………………………………………………………………..

2………………………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

4. Cách viết Đơn đề nghị thế nào?

Khi làm Đơn đề nghị, người viết đơn cần lưu ý;

- Ở phần thông tin của người làm Đơn đề nghị:

+ Với cá nhân: Ghi rõ họ và tên của cá nhân người đề nghị; số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu cũng như ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch…

+ Với tổ chức: Ghi rõ tên tổ chức, thông tin của người đại diện.

Thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn cần chính xác, trùng khớp với các thông tin trong giấy tờ tùy thân của người đó.

- Tóm tắt nội dung đề nghị: Tùy thuộc vào mục đích người làm Đơn đề nghị để cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đề nghị.

- Yêu cầu đề nghị: Ghi rõ nội dung đề nghị (nội dung đề nghị cần hợp lý, có căn cứ).

- Liệt kê các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có).

- Ở phần cuối đơn, người làm Đơn đề nghị cần cam kết các thông tin trình bày trong đơn là đúng sự thật, sau đó ký và ghi rõ họ tên.

Trên đây là một số mẫu Đơn đề nghị chuẩn, mới nhất. Nếu bạn đọc có vướng mắc hãy gọi đến tổng đài 1900.6192 để được tư vấn và giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(7 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục