Tăng giảm font chữ:

Infographic: Thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông

Hệ thống báo hiệu gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo, vạch kẻ đường... Trường hợp đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu khác nhau ở cùng khu vực thì thứ tự ưu tiên như sau:

thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông
LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ: