Tăng giảm font chữ:

Infographic: Cách nhận biết hiệu lệnh của cảnh sát giao thông

Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông là một hình thức báo hiệu đường bộ, theo đó, để điều khiển giao thông, cảnh sát giao thông thể hiện các dấu hiệu chỉ dẫn bằng tay, gậy chỉ huy giao thông... 


cách nhận biết hiệu lệnh của cảnh sát giao thông

 


Từ ngày 01/7/2020, QCVN 41:2019/GTVT sẽ thay thế QCVN 41:2016/GTVT hiện nay, tuy nhiên, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để điều khiển giao thông không thay đổi, do vậy, cách nhận biết hiệu lệnh của cảnh sát giao thông cũng không thay đổi.

LuatVietnam

Hậu NguyễnHậu Nguyễn
Chia sẻ: