Quyết định 5838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2017

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5838/QĐ-BYT

Quyết định 5838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5838/QĐ-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành:28/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố danh sách văn bản hết hiệu lực của Bộ Y tế

Ngày 28/12/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5838/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2017.

Theo Quyết định này, có 28 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ. Trong đó có: 04 Nghị định; 06 Quyết định; 18 Thông tư. 11 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, gồm: 01 Quyết định; 08 Thông tư và 02 Thông tư liên tịch.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 5838/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 5838/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2017 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cng thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kim sát nhân dân tối cao;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ trưng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (đbiết);
- Cổng thông tin điện tBộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5838/QĐ-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi ca văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định của Chính phủ

79/2006/NĐ-CP Ngày 09/8/2006

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược

Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

01/7/2017

2

Nghị định của Chính phủ

63/2012/NĐ-CP Ngày 31/8/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

20/6/2017

3

Nghị định của Chính phủ

89/2012/NĐ-CP Ngày 24/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược

Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

01/7/2017

4

Nghị định của Chính phủ

102/2016/NĐ-CP Ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện kinh doanh thuốc

Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

01/7/2017

5

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

2244/2002/QĐ-BYT Ngày 04/6/2002

Ban hành Quy định điều kiện vệ sinh, an toàn đối với cơ sở chế biến thịt và sản phẩm thịt

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

6

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1113/2003/QĐ-BYT Ngày 04/4/2003

Ban hành “Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS)"

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

7

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

41/2007/QĐ-BYT Ngày 20/11/2007

Về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016 quy định Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

06/02/2017

8

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

08/2007/QĐ-BYT Ngày 19/01/2007

Phê duyệt Chương trình hành động giám sát HIV/AIDS theo dõi, đánh giá chương trình

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

9

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

20/2008/QĐ-BYT Ngày 09/6/2008

Về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

01/7/2017

10

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

39/2008/QĐ-BYT Ngày 15/12/2008

Về phương pháp chung chế biến các vị thuốc theo phương pháp cổ truyền

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền

28/8/2017

11

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

16/1998/TT-BYT Ngày 15/12/1998

Quy định việc nhập khẩu, quản lý và sử dụng xe ô tô cứu thương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định tiêu chun và sử dụng xe ô tô cứu thương

15/9/2017

12

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

06/2008/TT-BYT Ngày 26/5/2008

Hướng dẫn tuyn sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 ca Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

13

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

16/2009/TT-BYT Ngày 22/9/2009

Hướng dẫn tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

07/7/2017

14

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

17/2009/TT-BYT Ngày 25/9/2009

Hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng quan y tế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

15

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

44/2011/TT-BYT Ngày 06/12/2011

Về ban hành Danh mục sản phm, hàng hóa có khnăng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

15/9/2017

16

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

07/2012/TT-BYT Ngày 14/5/2012

Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2016/TT-BYT ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm

01/01/2017

17

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

25/2012/TT-BYT Ngày 29/11/2012

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vthực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghim

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành bo đm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

25/12/2017

18

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

33/2012/TT-BYT Ngày 28/12/2012

Về ban hành danh mục dược liệu có độc tính sử dụng làm thuốc tại Việt Nam

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư s42/2017/TT-BYT ngày 13/11/2017 của Btrưng Bộ Y tế Danh mục dược liệu độc làm thuốc

28/12/2017

19

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

27/2013/TT-BYT Ngày 18/9/2013

Ban hành danh mục vật tư Y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bo him y tế

01/6/2017

20

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

44/2013/TT-BYT Ngày 24/12/2013

Bổ sung bụi phổi Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chn đoán, giám định

Đã được bãi bbởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

21

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

19/2014/TT-BYT Ngày 02/6/2014

Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thn và tiền chất dùng làm thuốc

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

01/7/2017

22

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

23/2014/TT-BYT Ngày 30/6/2014

Ban hành danh mục thuốc không kê đơn

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc

01/7/2017

23

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

33/2014/TT-BYT Ngày 27/10/2014

Quy định giá ti đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phm máu đạt tiêu chuẩn

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

01/6/2017

24

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

29/2016/TT-BYT Ngày 30/6/2016

Quy định quy chuẩn kthuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế

01/7/2017

25

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

30/2016/TT-BYT Ngày 30/6/2016

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế

01/7/2017

26

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

34/2016/TT-BYT Ngày 21/9/2016

Quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vn, sàng lọc, chn đoán, điều trị trước sinh

02/10/2017

27

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

03/2017/TT-BYT Ngày 22/3/2017

Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lng

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2017/TT-BYT ngày 11/9/2017 của Bộ trưng Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

01/11/2017

28

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính

25/2014/TTLT-BYT-BTC Ngày 16/7/2014

Quy định qun lý và sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5838/QĐ-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

STT

Tên loại và tên gọi văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

3733/2002/QĐ-BYT Ngày 10/10/2002

Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tc và 07 thông số vệ sinh lao động

Tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh phúc lợi

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế

01/7/2017

2.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

14/2016/TT-BYT Ngày 12/5/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Phụ lục I về danh mục bệnh cần cha trị dài ngày ban hành

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

01/3/2017

3.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

11/2001/TT-BYT Ngày 06/6/2001

Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

a) Khoản 1 Mục II; các Điểm a, b, d và cụm từ "HIV/AIDS" tại Điểm c Khoản 2 Mục II;

b) Điểm b Khoản 3 Mục II (trcác cụm từ sau: "Hệ thống công tắc đèn đặt bên ngoài phòng xoa bóp"; "Không có hệ thống khóa và chốt bên trong phòng"; "Không được sử dụng bất cứ phương tiện thông tin nào để thông báo vào phòng xoa bóp");

c) Điểm c, d, f Khoản 3 Mục II

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

09/2011/TT-BYT Ngày 26/01/2011

Hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở Y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV

Các Khoản 1, 2, 3 Điều 4

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

5.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

41/2011/TT-BYT Ngày 14/11/2011

Hướng dẫn cấp chứng chỉ bành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Khoản 3 Điều 3;

b) Các Điều 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 và từ Điều 18 đến Điều 40;

c) Điểm b Khoản 1 Điều 42;

d) Khoản 3 Điều 42

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

6.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

14/2013/TT-BYT Ngày 06/5/2013

Hướng dẫn khám sức khỏe

a) Các Điều 9, 12, 13;

b) Khoản 2 và 3 Điều 11

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

7

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

46/2013/TT-BYT Ngày 31/12/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

Điều 5

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

8

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

41/2015/TT-BYT Ngày 16/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Cụm từ "định hướng chuyên khoa hoặc" tại Khoản 3 Điều 1;

b) Khoản 2, 3, 4 Điều 7 Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn cp chứng chhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1;

c) Các Khoản 1, 2, 3 Điều 25a của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ skhám bệnh, chữa bệnh được bổ sung tại Khoản 14 Điều 1;

d) Khon 18 Điều 1 (trừ Phụ lục 4b);

đ) Các Khoản 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 Điều 1

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

9.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

57/2015/TT-BYT Ngày 30/12/2015

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Khoản 1 Điều 30

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

10

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải

18/2012/TTLT-BYT-BGTVT Ngày 05/11/2012

Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kin đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

Điểm a Khoản 1 Phụ lục quy định điều kiện cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

11

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải

24/2015/TTLT-BYT-BGTVT Ngày 21/8/2015

Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe

a) Khoản 1 Điều 6;

b) Các Điều 7 và 8

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

31/12/2017

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi