Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 14/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (Đã biết) Thông tư 63/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải
Thông tư 262/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng (Đã biết) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (Đã biết) Quyết định 1571/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 1885/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Đã biết) Quyết định 1746/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế-Phí-Lệ phí
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 14/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (Đã biết) Thông tư 63/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải
Thông tư 262/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng (Đã biết) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 45/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu (Đã biết) Quyết định 28/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu (Đã biết) Như trên
Y tế-Sức khỏe
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 37/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị (Đã biết) Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm
Thông tư 20/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần (Đã biết) Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 896/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3) và Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4) (Đã biết) Công văn 5259/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc
Quyết định 1087/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 4) (Đã biết) Như trên
Quyết định 2500/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 11) (Đã biết) Như trên
Quyết định 814/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 10) (Đã biết) Như trên
Quyết định 1546/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 5) (Đã biết) Như trên
Quyết định 2994/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 8) (Đã biết) Như trên
Quyết định 3469/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 13) (Đã biết) Như trên
Quyết định 744/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 14) (Đã biết) Như trên
Quyết định 4577/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 15) (Đã biết) Như trên
Quyết định 234/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 12) (Đã biết) Như trên
Quyết định 264/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 16) (Đã biết) Như trên
Quyết định 5859/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 18) (Đã biết) Như trên
Quyết định 5693/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 19) (Đã biết) Như trên
Quyết định 4140/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9) (Đã biết) Như trên
Giao thông
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 25/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải (Đã biết) Thông tư 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
Thông tư 28/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải (Đã biết) Như trên
Thông tư 20/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới (Đã biết) Thông tư 34/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
Thông tư 05/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam (Đã biết) Thông tư 36/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 16/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam (Đã biết) Thông tư 36/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 80/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa (Đã biết) Thông tư 34/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
Thông tư 66/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới (Đã biết) Như trên
Thực phẩm-Dược phẩm
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Quyết định 896/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3) và Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4) (Đã biết) Công văn 5259/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc
Quyết định 1087/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 4) (Đã biết) Như trên
Quyết định 2500/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 11) (Đã biết) Như trên
Quyết định 814/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 10) (Đã biết) Như trên
Quyết định 1546/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 5) (Đã biết) Như trên
Quyết định 2994/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 8) (Đã biết) Như trên
Quyết định 3469/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 13) (Đã biết) Như trên
Quyết định 744/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 14) (Đã biết) Như trên
Quyết định 4577/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 15) (Đã biết) Như trên
Quyết định 234/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 12) (Đã biết) Như trên
Quyết định 264/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 16) (Đã biết) Như trên
Quyết định 5859/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 18) (Đã biết) Như trên
Quyết định 5693/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 19) (Đã biết) Như trên
Quyết định 4140/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9) (Đã biết) Như trên
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La (Đã biết) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Đã biết) Như trên
Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La (Đã biết) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Đã biết) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định thời gian mở, đóng cửa đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La (Đã biết) Như trên
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La (Đã biết) Như trên

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.