Thông tư 05/2017/TT-BGTVT sửa quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 05/2017/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VQUẢN LÝ TUYN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO TRONG VÙNG BIN VIỆT NAM

Căn cBộ Luật Hàng hi Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cLuật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung một sđiều của Thông tư s 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
“Điều 6. Quy định chuyển tiếp
1. Phương tiện, thuyền viên hoạt động trên tuyến Nha Trang - Hòn Nội phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.
2. Cảng, bến trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Phan Thiết - Phú Quý phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2018”.
2. Thay thế Phụ lục I của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ
trưng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra v
ăn bản;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, VT
i.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

DANH MỤC CÁC TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO

TT

TÊN TUYẾN

THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH, THÀNH PH

CẤP ĐĂNG KIM TI THIU

GHI CHÚ

1

Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô

Quảng Ninh

Từ VR-SB trở lên

 

2

Hải Phòng - Bạch Long Vĩ

Hải Phòng

Từ hạn chế II trở lên

 

3

Cửa Việt - Cồn Cỏ

Quảng Trị

Từ VR-SB trở lên

 

4

Đà Nng - Hoàng Sa

Đà Nng

Không hạn chế

 

5

Sa Kỳ - Lý Sơn

Quảng Ngãi

Từ VR-SB trở lên

 

6

Khánh Hòa - Trường Sa

Khánh Hòa

Không hạn chế

 

7

Nha Trang - Hòn Nội

Khánh Hòa

Từ VR-SB trở lên

 

8

Phan Thiết - Phú Quý

Bình Thuận

Từ hạn chế II trở lên

 

9

Vũng Tàu - Côn Đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ hạn chế II trở lên

 

10

Trần Đề - Côn Đảo

Sóc Trăng

Từ hạn chế II trở lên

 

11

Trần Văn Thời - Hòn Chuối

Cà Mau

Từ hạn chế III trở lên

 

12

Rạch Giá - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ hạn chế II trở lên

 

13

Rạch Giá - Nam Du

Kiên Giang

Từ hạn chế III trở lên

 

14

Rạch Giá - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ hạn chế III trở lên

Gồm 05 tuyến từ Rạch Giá đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng, Dương Đông, Vịnh Đầm (Phú Quốc).

15

Kiên Lương - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ Hạn chế III trở lên đối với tàu khách và VR-SB trở lên đối với tàu khác

Gồm 05 tuyến từ Hòn Chông đến Hàm Ninh, An Thới, Bãi Vòng, Dương Đông, Vịnh Đầm (Phú Quốc)

16

Hà Tiên - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ Hạn chế III trở lên đối với tàu khách và VR-SB trở lên đối với tàu khác

Gồm 7 tuyến từ Hà Tiên đến Hàm Ninh, Gành Dầu, An Thới, Bãi Vòng, Dương Đông, Vịnh Đầm, Đá Chồng (Phú Quốc)

17

Phú Quốc - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ hạn chế II trở lên

 

18

Nam Du - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ hạn chế III trở lên

Gồm 04 tuyến từ Nam Du đến Dương Đông, An Thới, Vịnh Đầm, Bãi Vòng (Phú Quốc)

19

Nam Du - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ hạn chế II trở lên

 

20

Lại Sơn - Thổ Châu

Kiên Giang

Từ hạn chế II trở lên

 

21

Lại Sơn - Phú Quốc

Kiên Giang

Từ hạn chế III trở lên

 

thuộc tính Thông tư 05/2017/TT-BGTVT

Thông tư 05/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2017/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:21/02/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định sửa đổi Thông tư về quản lý tuyến vận tải thủy ra đảo

Ngày 21/02/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/07/2013 quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
Trong đó, đáng chú ý là quy định lùi thời hạn phải đáp ứng các quy định hiện hành của pháp luật đối với phương tiện, thuyền viên hoạt động trên tuyến Nha Trang - Hòn Nội đến trước ngày 31/12/2017 và trước ngày 31/12/2018 với cảng, bến trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Phan Thiết - Phú Quý thay vì ngày 15/09/2016 như quy định trước đây.
Trước đó, ngày 30/07/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam, yêu cầu các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo phải đăng ký vận tải hành khách cố định. Về điều kiện công bố đóng, mở cảng, bến thuộc tuyến vận ti thủy từ bờ ra đảo được thực hiện theo quy định pháp luật hàng hải đối với cầu, bến, cảng biển và theo quy định pháp luật đường thủy nội địa đối với cảng, bến thủy nội địa.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Thông tư 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Thông tư 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Giao thông , An ninh quốc gia

Vui lòng đợi