Quyết định 1454/QĐ-BTTTT 2019 điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----------------

Số: 1454/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa
sang Vụ Công nghệ thông tin

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ truởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số được quy định tại Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 02/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin, gồm:
1. Xác định tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số quốc gia, bao gồm các biện pháp thúc đẩy thực hiện quá trình chuyển đổi số và kiến nghị chuyển đổi quy trình hoạt động phù hợp với công nghệ mới; xây dựng và hướng dẫn khung tham chiếu chuyển đổi số;
2. Nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các rào cản pháp lý cho chuyển đổi số;
3. Đề xuất các chính sách, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu mở, công nghệ số, dịch vụ số tại Việt Nam;
4. Đề xuất chính sách về tài sản số, về quyền của tổ chức, cá nhân được tiếp cận dữ liệu số của Chính phủ;
5. Chủ trì, phối hợp đề xuất các chính sách, chương trình, hoạt động phát triển xã hội số, chuyển đổi số doanh nghiệp; chính sách khuyến khích, hỗ trợ các sáng kiến, đề án, dự án chuyển đổi sổ;
6. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, dự báo các xu hướng, các công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số và đề xuất triển khai ở Việt Nam; khuyến nghị các giải pháp, hệ thống thông tin, phần mềm, phần mềm nguồn mở, cơ sở dữ liệu, các nền tảng số, công nghệ số, dịch vụ số đuợc sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp và cộng đồng.
Điều 2. Cục truởng Cục Tin học hóa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được điều chuyển cho Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin để việc thực hiện nhiệm vụ được liên tục và hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP

UBND và Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

Cống TTĐT của Bộ TTTT;

Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực