Quyết định 1201/QĐ-TTg 2019 sửa đổi quyết định thành lập Ủy ban về Chính phủ điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 1201/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:
1. Điều 1 được sửa đổi như sau:
“1. Chủ tịch ủy ban: Thủ tướng Chính phủ.
2. Phó Chủ tịch thường trực ủy ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của ủy ban.
3. Phó Chủ tịch ủy ban: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.
4. Các ủy viên:
- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT”.
2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch và các thành viên khác của ủy ban sử dụng con dấu của cơ quan mình”.
3. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi như sau:
“Thành lập Tổ công tác giúp việc ủy ban (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.
Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác”.
4. Khoản 5 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên ủy ban; phê duyệt danh sách thành viên, chuyên gia Tổ công tác”.
5. Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, giúp ủy ban điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của ủy ban và Tổ công tác”.
6. Khoản 7 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Kinh phí hoạt động của ủy ban và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác”.
Điều 2. Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

Ngân hàng Chính sách xã hội;

Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

Lưu: Văn thư, KSTT(3).vta. 115

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

thuộc tính Quyết định 1201/QĐ-TTg

Quyết định 1201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 1072/QĐ-TTg ngày 28/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1201/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:16/09/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung chức vụ PCT thường trực Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 1072/QĐ-TTg ngày 28/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Theo đó, bổ sung Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, chịu trách nhiệm về xây dựng Chính phủ điện tử. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vẫn giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban và có trách nhiệm điều hành các công việc thường xuyên của Ủy ban.

Ngoài ra, Quyết định cũng thay đổi các Ủy viên của Ủy ban như: Thay Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Do thay đổi cơ cấu, tổ chức, việc sử dụng con dấu cũng được quy định lại như sau: Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác và Phó Chủ tịch sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1201/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi