Quyết định 36/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng quản lý tạm trú người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:36/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành:12/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

Số: 36/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đà Nng, ngày 12 tháng 08 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người ớc ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nng tại Tờ trình số 888/TTr-BQL ngày 24/4/2019, Tờ trình s1555/TTr-BQL ngày 18/7/2019 và kết quả lấy ý kiến y viên UBND thành phố tại Công văn số 143/VP-KTTC ngày 12/6/2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành phố.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thanh phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 8 năm 2019.

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND thành ph Đà Nng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hết hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nng, Giám đốc Công an thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn b
n - Bộ Tư pháp;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- UBND và Công an ph
ường nơi có KCN;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KTTC, NCPC, KSTTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phĐà Nẵng)

 

Điều 1. Phm vi và đối tưng điều chỉnh

1. Quy định này quy định việc quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

2. Quy định này áp dụng đối vi Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Quản lý), Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có khu công nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; các quy định pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xut cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan kim tra, xem xét các điu kiện tạm trú và cho phép người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật và nội dung tại Quy định này.

Điều 3. Điều kiện người nước ngoài được tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

1. Điều kiện người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, cụ th như sau:

a) Đphục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Không kèm theo gia đình và người thân;

c) Phải tuân thủ thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú theo quy định hiện hành vnhập cảnh, xut cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

d) Nơi ở của nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia nước ngoài phải btrí riêng biệt với khu sản xut, văn phòng; đáp ứng các tiêu chun của pháp luật vxây dựng đi vi nhà ở; doanh nghiệp có trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Có đầy đủ các giấy tờ xuất, nhập cảnh Việt Nam theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài.

Điều 4. Kiểm tra việc đáp ng điều kiện và chấp thuận tạm trú

1. Doanh nghiệp khi có nhu cầu cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải có văn bản ghi thông tin người nước ngoài tạm trú (bao gm các thông tin họ và tên, năm sinh, giới tính, quc tịch, shộ chiếu, sgiấy phép lao động, ngày hết hạn, vị trí công việc, thời hạn đề nghị tạm trú, lý do tạm trú tại doanh nghiệp khu công nghiệp); gii trình việc đáp ứng các điều kiện, cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp theo quy định tại Điu 3 của Quy định này gửi Ban Quản lý.

2. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an phường hoặc Đồn Công an khu công nghiệp, các đơn vị có liên quan kiểm tra nơi tạm trú, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định thì có văn bản đồng ý cho doanh nghiệp bố trí người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp, trường hợp không đồng ý phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

3. Trên cơ sở văn bản đồng ý của Ban Quản lý, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài bắt đầu tạm trú tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục khai báo tạm trú tại Công an khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở hoặc Công an phường, xã, thị trấn (đối với trường hp không có Công an khu công nghiệp) hoặc khai báo trên Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành Đà Nẵng theo quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an Quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 5. Thi hn tm trú

Thời hạn tạm trú, việc gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014.

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp

1. Thực hiện đúng các quy định có liên quan đến việc tổ chức cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên quan đến hồ sơ khai báo tạm trú của người nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. Thực hiện nghiêm túc các cam kết, điều kiện cơ sở vật chất, mục đích tạm trú đã đăng ký.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm của người nước ngoài, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và hoạt động, mỹ quan của khu công nghiệp.

Điều 7. Trách nhiệm của người nưc ngoài

1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Nghiêm cấm các hành vi làm mất an ninh trật tự tại nơi tạm trú, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung trong khu công nghiệp.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về tạm trú

1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao các khu công nghiệp Đà Nẵng

a) Chủ trì, phối hp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan liên quan trin khai thực hiện Quy định này đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

b) Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các nội dung tại Quy định này, trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra hiện trạng thực tế của doanh nghiệp về việc đáp ứng các điều kiện theo quy định để có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

c) Tổ chức, phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng kim tra, thanh tra việc chp hành Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Công an thành phố Đà Nng

a) Hướng dẫn triển khai Quy định này đến Công an quận, huyện, phường, xã và Đn Công an nơi có khu công nghiệp đthực hiện thng nht quy trình, thủ tục khai báo tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện khai báo tạm tcho người nước ngoài đúng quy định.

b) Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra các nội dung đăng ký và việc tuân thủ các điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

c) Phối hp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyn xử lý các hành vi của doanh nghiệp trong khu công nghiệp và người nước ngoài vi phạm Quy định này.

d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các khu công nghiệp.

Điều 9. Tổ chức thc hin

1. Doanh nghiệp có nhu cầu cho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo Quy định này.

2. Đối vi doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyn cho phép btrí người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UB ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú đối vi chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi hết hạn tạm trú nếu có nhu cầu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì thực hiện theo Quy định này.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Quản lý để tổng hợp trình y ban nhân dân thành ph Đà Nng xem xét, quyết định./.

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi