Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 958 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước

Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
02

Công văn 6149/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách Nhà nước

Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
03

Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về kết quả giám sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 06/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
04

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
05

Công văn 48/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018 và các năm tiếp theo

Ban hành: 04/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
06

Quyết định 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
07

Quyết định 62/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
08

Quyết định 134/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
09

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi một số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
10

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
11

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
12

Quyết định 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Chợ Mới - Tân Long, huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
13

Chỉ thị 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
14

Quyết định 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
15

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
16

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
17

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
18

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
19

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2018
20

Quyết định 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
Vui lòng đợi