Văn bản UBND lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 1.284 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ Quyết định 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
02

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định phân công thẩm định giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
03

Quyết định 4168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
04

Quyết định 4160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Bình Dương phục vụ công tác bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
05

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
06

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
07

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 04/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
08

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
09

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
10

Công văn 2861/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước các khoản từ nhà, đất

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2021
11

Công văn 2894/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện cắt giảm và thu hồi các khoản chi thường xuyên theo Nghị quyết 86/NQ-CP

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
12

Công văn 5422/STC-QLG của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
13

Quyết định 3986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chuyên đề số 10 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
14

Công văn 2707/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 1082/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
15

​Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021​

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
16

Công văn 2672/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cắt giảm chi thường xuyên năm 2021

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
17

Công văn 2275/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
18

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
19

Công văn 8696/VP-KT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn nội dung chi công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
20

Quyết định 3943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân bổ lãi thu từ nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội quý II năm 2021

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
Vui lòng đợi