Văn bản UBND lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.334 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01
02
03

Quyết định 3222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do Tổ chức Orphan Voice tài trợ năm 2022 cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh

04
05
06

Quyết định 3190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07

Kế hoạch 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

08
09

Quyết định 72/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

10

Quyết định 3133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành

11
12
13

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

14

Kế hoạch 2695/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”​

15

Quyết định 44/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên

16

Quyết định 3092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 (vốn trong nước)

17

Quyết định 3087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 các dự án do Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức làm chủ đầu tư

18

Quyết định 3081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh dự toán chi không thường xuyên sang dự toán chi thường xuyên năm 2022 của Sở Y tế

19

Công văn 16921/UBND-THKH của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ

20

Quyết định 3713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2022