Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 1.457 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
02

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
03

Quyết định 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
04

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
05

Quyết định 15/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
06

Quyết định 28/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực kế hoạch tài chính và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
07

Quyết định 3895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
08

Quyết định 4226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ngân hàng Chính sách xã hội; Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
09

Quyết định 5379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
10

Kế hoạch 311/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
11

Quyết định 5376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
12

Công văn 4638/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
13

Kế hoạch 296/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
14

Quyết định 1776/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách cấp Thành phố được giao năm 2022

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
15

Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
16

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
17

Công văn 4312/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung năm 2020

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
18

Công văn 4313/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua sắm tập trung năm 2021, 2022

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
19

Quyết định 82/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
20

Quyết định 4223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
Vui lòng đợi