Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.023 văn bản: Doanh nghiệp
01

Quyết định 1207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định 1481/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

02
03

Quyết định 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý, kiểm soát viên Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

04

Công văn 1444/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công khai kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024

05

Quyết định 1123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định 3118/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 và Quyết định 2653/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06

Quyết định 17/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

07

Kế hoạch 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị "Đối thoại giữa Doanh nghiệp và chính quyền Thành phố" lần 1 năm 2024

08

Quyết định 16/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp thuộc nhóm nguồn dẫn đầu; nhóm dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

09

Quyết định 798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Tiền Giang

10

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Đà Nẵng - SURF 2024

11

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang bãi bỏ một số điều của Quyết định về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang

12

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động kinh doanh vãng lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam!

13

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội

14
15

Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/1/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

16

Quyết định 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định 1787/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

17

Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh

18

Kế hoạch 162/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

19

Quyết định 1001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế

20

Quyết định 434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch Đầu tư