Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 281 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 5894/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
02

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
03

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
04

Công văn 3802/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018

Ban hành: 20/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2018
05

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
06

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU ngày 01/09/2017 của Thành ủy, các Nghị quyết 97/NQ-CP, 98/NQ-CP và 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
07

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
08

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
09

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017

Ban hành: 11/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
10

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 01/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
11

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn Thành phố Vinh

Ban hành: 19/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
12

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 22/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2016
13

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
14

Quyết định 6186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận - huyện

Ban hành: 17/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2014
15

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
16

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
17

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ -UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 27/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
18

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
19

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
20

Quyết định 1910/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
Vui lòng đợi