Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Có tất cả 475 văn bản: Doanh nghiệp
01

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
02

Kế hoạch 1474/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2022

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
03

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
04

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
05

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
06

Công văn 718/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
07

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
08

Quyết định 666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
09

Quyết định 791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Nâng cao năng lực về văn hóa doanh nghiệp cho người lao động nhập cư, nhà quản lý doanh nghiệp và đối tác kinh doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc" do Toyota Foundation Nhật Bản tài trợ (thông qua Tổ chức ADRA)

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
10

Quyết định 520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ban hành: 21/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
11

Công văn 517/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Quyết định 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ban hành: 21/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
12

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2022
13

Kế hoạch 187/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2022
14

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
15

Quyết định 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
16

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
17

Quyết định 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung 18 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
18

Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiên môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp"

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
19

Quyết định 112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
20

Quyết định 62/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
Vui lòng đợi