Văn bản UBND lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.461 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ, văn phòng và cứu nạn, cứu hộ giao thông”

02
03

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nam Định

04

Quyết định 4067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (diện tích mỏ 7,2 ha)

05
06

Công văn 14870/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh thiết kế hạng mục tuyến ống cấp nước thuộc dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm, huyện Côn Đảo

07

Quyết định 4046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ Điều tra đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Gấu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hoá

08

Quyết định 3170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023

09

Quyết định 51/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi tên Phụ lục IV kèm theo Quyết định 41/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10

Quyết định 3187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

11
12

Quyết định 3976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025

13

Quyết định 3974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định (diện tích mỏ 15,6239 ha)

14
15
16
17
18

Quyết định 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh​

19
20

Quyết định 1166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”