Văn bản UBND lĩnh vực Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.604 văn bản: Công nghiệp
01
02

Quyết định 539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000

03
04

Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

05

Kế hoạch 240/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030

06

Quyết định 28/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 6 Điều 1 Quyết định 60/2022/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

07

Quyết định 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII - năm 2024

08

Quyết định 2922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố

09

Quyết định 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

10
11

Quyết định 1375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

12

Quyết định 1323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Hội đồng và Ban Giám khảo Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

13
14

Quyết định 1139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

15

Quyết định 22/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

16

Quyết định 1138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

17

Quyết định 311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Công Thương

18

Quyết định 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

19

Quyết định 2186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý đất đai theo quy định của pháp luật

20

Quyết định 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng