Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

02

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

03

Quyết định 1863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 13/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

04

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên

Ban hành: 09/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

05

Quyết định 1752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

06

Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 08/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

07

Quyết định 1754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Ban hành: 08/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

08

Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 08/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

09

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, lưu trữ, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và các nội dung quản lý đất đai theo quy định trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 07/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

10

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 04/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

11

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

12

Quyết định 2142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

13

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước

Ban hành: 23/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

14

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

15

Quyết định 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

16

Quyết định 1898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

17

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

18

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

Ban hành: 18/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

19

Quyết định 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

20

Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019