Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.946 văn bản: Hành chính
01

Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

02

Quyết định 1566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

03

Quyết định 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc lĩnh vực công thương tại tỉnh Thái Bình

04

Quyết định 1567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

05

Quyết định 1568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Lạng Sơn

06

Quyết định 2072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2023

07

Quyết định 1562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

08

Quyết định 2228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

09

Quyết định 1458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận đô thị Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chí đô thị loại V

10

Quyết định 3486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

11

Quyết định 3487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

12

Quyết định 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

13

Quyết định 3488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

14

Quyết định 3491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hải Châu, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

15

Quyết định 3492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

16

Quyết định 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố, bãi bỏ Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17

Quyết định 2054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

18

Quyết định 3490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

19

Quyết định 3072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện

20