Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

02

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

03

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

04

Quyết định 3612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

05

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

06

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

07

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 18/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

08

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

09

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

10

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

11

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

12

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

13

Quyết định 2495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

14

Quyết định 2496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

15

Quyết định 2497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

16

Kế hoạch 136/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố về "Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

17

Quyết định 3097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

18

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

19

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

20

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019