Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 389 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
02

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
03

Kế hoạch 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 13/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
04

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 75/2006/QĐ-UBND ngày 17/05/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
05

Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
06

Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về số lượng thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với Lực lượng Cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
07

Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
08

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
09

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
10

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
11

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
12

Quyết định 607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định tạm thời về xét chọn, sử dụng, quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 11/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
13

Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và Đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 28/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
14

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
15

Quyết định 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
16

Quyết định 1196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
17

Quyết định 2157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
18

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
19

Quyết định 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí được sử dụng trên Website của tỉnh, Bản Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
20

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
Vui lòng đợi