Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.447 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quyết định 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

02

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, năm 2024

03

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực người có công

04
05

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ

06

Quyết định 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

07

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

08

Quyết định 148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09

Kế hoạch 1126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

10
11
12
13

Quyết định 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương, chuyển xếp lương đối với viên chức

14
15
16
17
18

Quyết định 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội

19

Kế hoạch 434/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

20