Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 437 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 1138/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020

Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
02

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
03

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2020
04

Nghị quyết 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
05

Nghị quyết 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
06

Quyết định 6547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
07

Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3)

Ban hành: 25/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
08

Nghị quyết 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
09

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2019
10

Công văn 4205/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
11

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 25/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
12

Công văn 4138/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
13

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 10/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
14

Quyết định 4678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
15

Quyết định 1460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
16

Nghị quyết 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2019
17

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
18

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2019
19

Quyết định 2048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 15/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
20

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 13/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
Vui lòng đợi