Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 434 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 4138/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
02

Quyết định 470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
03

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2019
04

Quyết định 6047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
05

Nghị quyết 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
06

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
07

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" (BIIG2) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
08

Công văn 821/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
09

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
10

Quyết định 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ủy ban điều phối chung (JCC) dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA

Ban hành: 29/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
11

Quyết định 98/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
12

Quyết định 6390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
13

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

Ban hành: 29/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
14

Quyết định 4789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng khu tái định cư Nam Trung Yên phần xây dựng nhà ở và hạ tầng xã hội thiết yếu - giai đoạn I

Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
15

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
16

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Ban hành: 15/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
17

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 30/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
18

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
19

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
20

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
Vui lòng đợi