Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.018 văn bản: Chính sách
01

Công văn 939/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2021

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
02

Kế hoạch 767/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
03

Kế hoạch 1467/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai công tác bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
04

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
05

Kế hoạch 1471/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
06

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
07

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
08

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
09

Kế hoạch 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến công Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
10

Kế hoạch 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch 205-KH/TU ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
11

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
12

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
13

Kế hoạch 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
14

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
15

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
16

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
17

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
18

Công văn 935/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc mở lại các hoạt động kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
19

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
20

Quyết định 602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
Vui lòng đợi