Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 29 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
02

Công văn 1213/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai kế hoạch đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
03

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
04

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
05

Kế hoạch 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 29/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
06

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 16/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
07

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
08

Quyết định 86/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành mẫu "Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công"; mẫu "Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
09

Quyết định 2913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh xuất khẩu của Thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 22/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2017
10

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu “Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công”; mẫu “Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
11

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
12

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 15/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
13

Quyết định 5782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Bộ tiêu chí xếp hạng sản phẩm OVOP Hà Nội" thuộc Chương trình xúc tiến thương mại "Mỗi làng một sản phẩm" để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa giai đoạn 2012-2015

Ban hành: 07/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2014
14

Quyết định 7430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của làng nghề Hà Nội giai đoạn 2013 - 2020

Ban hành: 09/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2013
15

Quyết định 5055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều: Xây dựng công trình kè bờ sông Đuống bảo vệ bến xuất nhập xăng dầu

Ban hành: 05/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2012
16

Chỉ thị 41/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chương trình đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

Ban hành: 27/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2012
17

Chỉ thị 18/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trongkinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu

Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
18

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
19

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
20

Quyết định 23/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Tổng Hợp Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 08/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi