Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.597 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 4278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, giai đoạn 2022 - 2026

02

Quyết định 69/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng

03

Quyết định 2510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”

04

Quyết định 4029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Vespa cổ Cần Thơ

05

Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

06

Quyết định 2871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế

07

Quyết định 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

08

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

09

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

10

Quyết định 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

11

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bắc Ninh

12

Quyết định 2874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Thành phố Huế

13

Quyết định 2875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy

14

Quyết định 4723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT thành Trường Trung cấp Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội

15

Quyết định 2512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

16

Quyết định 4692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy

17

Quyết định 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận

18

Quyết định 3212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

19

Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Quyết định 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long