Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 1910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật của Thành phố về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

02

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

03

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 08/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

04

Quyết định 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập 05 Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

05

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

06

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

07

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là các giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

08

Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

09

Nghị quyết 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

10

Nghị quyết 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

11

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

12

Công văn 5871/UBND-TKBT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

13

Quyết định 5585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập đoàn đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

14

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

15

Quyết định 5241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

16

Quyết định 5228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án "Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020" của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

17

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

18

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

19

Quyết định 4467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

20

Quyết định 73/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018