Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.175 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 3366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

02

Quyết định 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Thuận

03

Quyết định 1496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tỉnh Lạng Sơn

04

Quyết định 3356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI năm 2023

05

Quyết định 1841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

06

Quyết định 1487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lạng Sơn

07

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

08

Quyết định 30/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

09

Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

10

Quyết định 3333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa

11

Quyết định 2196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Du lịch Thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

13

Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

14

Quyết định 3288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa

15

Quyết định 31/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

16

Quyết định 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

17
18

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

19

Quyết định 27/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

20

Quyết định 1387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến năm 2025