Văn bản ủy ban nhân dân
Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Thông tư 35/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Công văn 4985/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 2468/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm
Quyết định 3588/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2020) Quyết định 2/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
Thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/04/2020) Thông tư 28/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 2069/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 10/02/2020) Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/01/2020) Quyết định 88/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Y tế-Sức khỏe
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 5975/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 (Hết hiệu lực từ ngày 31/12/2019) Quyết định 6106/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/01/2020) Nghị định 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Nghị định 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Thông tư 50/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/03/2020) Thông tư 35/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định 4691/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình (Hết hiệu lực một phần từ ngày 31/12/2019) Quyết định 6106/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019
Quyết định 2919/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Tài liệu chuyên môn hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường" (Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/12/2019) Quyết định 5904/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã"
Cơ cấu tổ chức
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 789/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 31/12/2019) Quyết định 2792/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính
Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 24/02/2020) Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Nghị định 135/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 24/02/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 08/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 06/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/01/2020) Quyết định 88/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chính sách
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 06/2014/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Thông tư 03/2019/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
Thông tư 146/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ (Hết hiệu lực từ ngày 11/02/2020) Thông tư 195/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/03/2020) Quyết định 2/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
Hành chính
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định ​4057/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư 06/2014/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc (Hết hiệu lực từ ngày 01/03/2020) Thông tư 03/2019/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
Quyết định 5975/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 (Hết hiệu lực từ ngày 31/12/2019) Quyết định 6106/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 4691/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình (Hết hiệu lực một phần từ ngày 31/12/2019) Quyết định 6106/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019
Quyết định 2069/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Thông tư 27/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2000/TT-BTS ngày 3/11/2000 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của TTCP về một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giống thuỷ sản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 650/2000/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản, thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/1/2000 (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 15/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 16/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 04/2006/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTS-BNV của Bộ Thuỷ sản và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra thủy sản ở địa phương (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 25/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 111/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 128/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 51/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư hướng dẫn thực hiện chỉ thị 09/1998/CT-TTG ngày 18/02/1998 về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng của Thủ tướng Chính phủ. (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư liên tịch 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 và 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 07/02/2020) Thông tư 24/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 17/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chínhtrong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/02/2020) Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra Nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu
Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/02/2020) Như trên
Quyết định 114/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Thông tư 27/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.