Quyết định 27/QĐ-UBQG2020 sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Y BAN QUỐC GIA
ASEAN 2020

-------------

Số: 27/QĐ-UBQG2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V việc sửa đổi, bổ sung Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

---------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ASEAN 2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBQG2020 ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, như sau:
1. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn thay ông Nguyễn Ngọc Đông;
2. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng thay ông Lê Quang Mạnh;
3. Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn thay ông Đôn Tuấn Phong.
Điều 2. Bổ sung Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, gồm:
1. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý;
2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh;
3. Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, các đồng chí có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

UBND các TP: Hà Nội, Đà Nẵng;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

Lưu: Văn thư, QHQT (3) đh.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 27/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 27/QĐ-UBQG2020 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 06/01/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực