Công văn 374/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

Số:  374/TLĐ

V/v Quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ p/c đối với CBCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, TP trực thuộc TW.

- Công đoàn ngành Trung ương.

- Công đoàn TCty trực thuộc TLĐ.

 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp công đoàn   thực hiện  chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn theo Quyết định số 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/9/2007, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam  quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện  một số nội dung như sau:

I- CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

1- Công đoàn cơ sở có dưới 150 đoàn viên được chi phụ cấp trách nhiệm cho  uỷ viên Ban chấp hành , Kế toán trưởng kiêm nhiệm, thủ quỹ kiêm nhiệm của công đoàn cơ sở hệ số: 0,11; Uỷ viên uỷ ban Kiểm tra công đoàn cơ sở, Chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn hệ số: 0,1 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

2- Cán bộ công đoàn giữ nhiều chức danh ở 1 công đoàn cơ sở, chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp  kiêm  nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm của chức danh cao nhất.

3- Nguồn kinh phí chi trả:

- Kinh phí để chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn và phụ cấp  kiêm nhiệm , phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở không được vượt quá 30% tổng nguồn thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, công đoàn cơ sở được sử dụng.

Trong trường hợp nguồn kinh phí của công đoàn cơ sở có khó khăn  hoặc nguồn kinh phí được phân bổ cho khoản mục lương, phụ cấp cán bộ chuyên trách, phụ cấp cán bộ công đoàn sử  dụng không hết, Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để quyết định đối tượng được  hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm; mức phụ cấp kiêm nhiêm, phụ cấp trách nhiệm; thời gian tính phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm (tháng, quý, năm) cho phù hợp. Nhưng mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng tối đa không quá hệ số 0,5 so với mức lương tối thiểu chung, phụ cấp trách nhiệm tối đa không quá hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định.

- Công đoàn cơ sở được sử dụng nguồn thu khác để chi phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn cơ sở. Đối tượng, mức chi phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn cơ sở sử dụng từ nguồn thu khác, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định.

4- Khoản chi phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn được hạch toán vào mục 2 (mã số 28) và quyết toán với công đoàn cấp trên theo quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn lao động VN.

II- CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI  CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ:

1- Phụ cấp kiêm nhiệm:

 Chủ tịch công đoàn không chuyên trách công đoàn cấp trên cơ sở trở lên theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam ở các đơn vị có chỉ tiêu biên chế  chuyên trách nhưng bố trí  kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 10% lương ngạch, bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo Quyết định số 128/QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư  TW Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Phó chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở trở lên ở các đơn vị có chỉ tiêu biên chế chuyên trách nhưng bố trí kiêm nhiệm được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm bằng 7% lương ngạch, bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2- Phụ cấp trách nhiệm:

- Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở ở cấp nào, được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định đối với cấp đó. Trong 1 cấp công đoàn (1đơn vị) cán bộ công đoàn giữ nhiều chức danh thì chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp trách nhiệm của chức danh cao nhất.

- Phụ cấp  trách nhiệm của kế toán trưởng, thủ quỹ kiêm nhiệm (Không hưởng lương ngân sách công đoàn) của công đoàn cấp trên cơ sở do LĐLĐ, CĐ ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện, nhưng mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của kế toán trưởng kiêm nhiệm tối đa bằng mức phụ cấp của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp, Mức phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ kiêm nhiệm tối đa bằng hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định. Phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng (hưởng lương ngân sách công đoàn) trong các cơ quan công đoàn bằng hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung theo Hướng dẫn số 1594/HD-TLĐ ngày 18/8/2005 của Tổng Liên đoàn. Phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ ( Hưởng lương ngân sách công đoàn) trong các cơ quan công đoàn bằng hệ số  0,1 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức .

3- Nguồn kinh phí chi trả, thanh quyết toán khoản phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm.

- Phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cấp nào do  cấp đó chi trả. Phương thức chi trả do đơn vị chi trả quyết định.

- Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở trở lên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cấp đó, Khoản chi này được hạch toán vào mục 2 (Mã số 28) mục lục thu, chi ngân sách công đoàn cấp trên cơ sở và quyết toán với cấp trên theo quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

1-Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các khoản phụ cấp của cán bộ công đoàn thực hiện theo các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước thì hiệu lực thi hành thực hiện theo văn bản của Đảng, Nhà nước.

2- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Tổng Liên đoàn LĐVN để nghiên cứu giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Nguyễn Hoà Bình

thuộc tính Công văn 374/TLĐ

Công văn 374/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 374/TLĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

tải Công văn 374/TLĐ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi