Tra cứu Công văn về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 531 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Công văn 3037/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc, giai đoạn 2022-2026

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
02

Công văn 9219/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo công tác truyền thông và cung cấp danh sách người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác truyền thông của cơ quan, đơn vị

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
03

Công văn 9178/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về công tác cán bộ

Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
04

Công văn 8974/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ, người lao động và phương tiện phục vụ Dự án cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
05

Công văn 8888/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
06

Công văn 8878/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
07

Công văn 94/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia các cuộc thi về phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
08

Công văn 8693/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
09

Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn, năm học 2021-2022

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
10

Công văn 8581/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2017, 07/2017, 03/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
11

Công văn 8122/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo số biên chế được giao, số công chức có mặt đến thời điểm 31/7/2021

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
12

Công văn 2582/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
13

Công văn 2528/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2021

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
14

Kế hoạch 69/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2021

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
15

Hướng dẫn 16-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
16

Công văn 7608/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
17

Công văn 7308/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
18

Công văn 77/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
19

Công văn 6678/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức là Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng các trường đại học, học viện, cao đẳng

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
20

Kết luận 09-KL/TW của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
Vui lòng đợi