Tra cứu Công văn về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 506 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Công văn 3845/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
02

Công văn 1755/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
03

Công văn 2707/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
04

Công văn 2499/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
05

Thông báo 507/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận vào làm công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
06

Công văn 1808/BNG-TCCB của Bộ Ngoại giao về việc đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID 19 cho cán bộ đi công tác nhiệm kỳ nước ngoài

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
07

Công văn 2363/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
08

Công văn 3279/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
09

Công văn 2232/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
10

Công văn 1787/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP, Nghị định 106/2020/NĐ-CP và Văn bản 188/VPCP-TCCV

Ban hành: 27/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
11

Công văn 2630/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
12

Công văn 1549/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
13

Công văn 1568/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo số lượng công chức

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
14

Công văn 1797/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
15

Công văn 1021/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
16

Công văn 800/VKSTC-V15 của Viện kiếm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
17

Công văn 5915/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định ưu đãi, miễn trừ thuế cho viên chức ngoại giao

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
18

Kế hoạch 16/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
19

Công văn 174/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021 theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
20

Kế hoạch 26/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2021

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
Vui lòng đợi