Tra cứu Công văn về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 606 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022

02

Thông báo 4419/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

03

Công văn 608/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2023 theo Kết luận 39

04

Công văn 6619/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc triển khai nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

05

Kế hoạch 577/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết thí điểm Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân

06

Thông báo 4092/TB-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

07

Công văn 4138/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

08

Công văn 253/CV-BCSÐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Kết luận 39-KL/TW

09

Công văn 252/CV-BCSÐ của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông báo 16-TB/TW

10

Công văn 635/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022

11

Công văn 3730/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký tham gia khoá bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài đối với cấp Tổng cục, cục, vụ và tương đương

12

Công văn 248/CV-BCSÐ của Ban Chấp hành Trung ương về việc triển khai Quy định 80-QĐ/TW

13

Kế hoạch 61/KH-LĐLĐ của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố

14

Công văn 5032/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT

15

Thông báo 20-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật

16

Quy định 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

17

Công văn 2920/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về việc bồi dưỡng quản lý Nhà nước đáp ứng tiêu chuẩn ngạch cho công chức

18

Công văn 3585/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định 72-QĐ/TW

19

Công văn 3538/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế

20

Công văn 2533/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng, chống COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động