Tra cứu Công văn về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 750 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Công văn 1057/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ cử cán bộ tham gia Tổ Biên tập

02

Công văn 344/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư

03

Công văn 187/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Đề án bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

04

Công văn 64/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

05

Công văn 4490/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023

06

Công văn 7415/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về thực hiện các quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

07

Công văn 9791/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về chuyển ý kiến thành viên Chính phủ về "Đề án bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm" tại Nghị quyết 171/NQ-CP

08

Công văn 9804/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về chưa xây dựng Nghị định quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng

09

Công văn 4097/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

10
11

Công văn 9364/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về chuyển ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2020/NĐ-CP

12

Thông báo 5015/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

13

Công văn 9096/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên đề việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi cả nước

14

Công văn 9091/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về chuyển ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2020/NĐ-CP

15

Thông báo 5532/TB-BTP của Bộ Tư pháp kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức Bộ Tư pháp năm 2023

16

Hướng dẫn 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

17

Công văn 2434/TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý và cấp Thẻ thanh tra theo Nghị định 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ

18

Công văn 8438/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 2023 và đăng ký nhu cầu 2024

19

Công văn 8194/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định ban hành Bộ quy tắc đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức

20

Công văn 4314/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2024 - 2035