Tra cứu Công văn về Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.259 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 2853/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

02

Công văn 5710/BYT-BH của Bộ Y tế về chấn chỉnh việc gửi dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội

03

Công văn 5286/BYT-BH của Bộ Y tế về việc xác định phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế của thuốc

04

Công văn 2423/BHXH-GĐĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế

05

Công văn 56951/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm

06

Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2023-2028

07

Công văn 2245/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024

08

Công văn 3650/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý việc cấp chứng từ làm cơ sở thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội

09

Công văn 2206/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023

10

Công văn 451/CSXH-HT của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội về việc cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

11

Công văn 2155/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

12

Công văn 5277/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sớm triển khai Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

13

Công văn 4395/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc áp dụng liên thông dữ liệu theo Quyết định 130/QĐ-BYT (Bảng 1 và Bảng 8) đối với người bệnh không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế phục vụ Đề án 06

14

Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

15

Công văn 2071/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh truyền thông trên Fanpage ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

16

Thông báo 3205/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội

17

Công văn 3127/BHXH-CĐBHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về thông tin điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP

18

Công văn 3094/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng

19

Công văn 3095/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2023

20

Công văn 4082/BYT-BH của Bộ Y tế về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế