Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.160 văn bản: Hành chính
01

Thông báo 1013/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 30 năm 2021

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
02

Công văn 7050/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
03

Công văn 3971/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
04

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 17/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2021
05

Thông báo 979/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
06

Công văn 92/TANDTC-TH của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
07

Kế hoạch 660/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
08

Công điện 1046/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
09

Công văn 932/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
10

Công văn 924/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
11

Công văn 3308/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ về việc bầu người đứng đầu cơ quan chuyên môn giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
12

Công văn 4521/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tiến độ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 56/2020/NĐ-CP

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
13

Công văn 6270/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và đường sắt, hàng không dân dụng

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
14

Công văn 935/TCTK-PPCĐ của Tổng cục thống kê về việc thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
15

Công văn 1953/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
16

Công văn 838/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2021
17

Thông báo 820/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 26 năm 2021

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
18

Công văn 4188/VPCP-TKBT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
19

Báo cáo 814/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
20

Công văn 5896/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
Vui lòng đợi