Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 2.168 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
02

Công văn 5087/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
03

Công văn 2288/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Ban hành: 11/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
04

Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
05

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
06

Công văn 5445/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
07

Công văn 13667/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
08

Thông báo 573/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
09

Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
10

Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương kế hoạch năm 2017

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
11

Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tiền lương tháng 10/2017 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương năm 2018

Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
12

Công văn 2533/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
13

Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
14

Công văn 2455/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp năm 2016

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
15

Công văn 2424/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2015 của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước chi phối

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
16

Công văn 2405/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết, báo cáo đánh giá công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 29/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
17

Công văn 1621/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chốt sổ đối với trường hợp người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
18

Công văn 2086/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2016
19

Công văn 4785/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động

Ban hành: 03/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2013
20

Hướng dẫn 1755/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ban hành: 20/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2013
Vui lòng đợi