Tra cứu Công văn về Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.202 văn bản: Chính sách
01

Công văn 13155/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tổng kết năm 2022 triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

02

Thông báo 365/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

03

Thông báo 2063/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Uỷ ban Dân tộc

04

Công văn 7899/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị ban hành các chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

05

Công văn 301-CV/BCSÐ của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW

06

Công văn 299-CV/BCSÐ của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Hướng dẫn 75-HD/BTGTW

07

Công văn 12221/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã

08

Công văn 8201/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

09

Công văn 4588/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

10

Công văn 7564/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023

11

Thông báo 346/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

12

Công văn 1881/UBDT-DTTS của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

13

Hướng dẫn 78-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

14

Hướng dẫn 75-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

15

Công văn 7946/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

16

Công văn 3975/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

17

Công văn 16016/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

18

Công văn 7216/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc không xây dựng 02 Đề án trong triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

19

Kế hoạch 266/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

20

Công văn 1766/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Tiểu dự án 4 của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025