Tra cứu Công văn về Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.139 văn bản: Chính sách
01

Công văn 7473/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ báo cáo về kết quả 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

02
03

Kế hoạch 59/KH-BCĐTKHNQT của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế"

04

Công văn 3574/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hiệu chỉnh Phụ lục kèm theo Công văn 3450/LĐTBXH-VPQGGN

05

Công văn 6745/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư

06

Công văn 6570/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

07

Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

08

Công văn 3415/LĐTBXH-CNTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

09

Thông báo 333/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

10
11

Công văn 6585/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023

12

Thông báo 327/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP

13

Thông báo 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế tại phiên họp ngày 02/8/2023"

14
15

Công văn 3016/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đối với huyện, xã hình thành sau sắp xếp

16

Công văn 3001/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2023

17

Công văn 5917/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

18
19
20

Thông báo 290/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ngày 10/7/2023