Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 592 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 16568/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019

Ban hành: 26/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
02

Công văn 5141/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
03

Công văn 23723/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
04

Công văn 22964/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
05

Công văn 22823/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 162)

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
06

Công văn 22644/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
07

Công văn 22289/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
08

Công văn 21731/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 163

Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
09

Công văn 21662/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
10

Công văn 21546/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
11

Công văn 21204/QLD-TTr của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
12

Công văn 3009/BVTV-ATTPMT của Cục Bảo vệ thực vật về việc phối hợp triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
13

Công văn 21168/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
14

Công văn 20710/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
15

Công văn 20711/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
16

Công văn 20384/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
17

Công văn 20197/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
18

Công văn 3367/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về hải quan về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
19

Công văn 19891/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 19/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
20

Công văn 9754/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
Vui lòng đợi