Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành:08/01/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------
Số: 01/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 
 
------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định s 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn c Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1968/TTr-SXD ngày 30/12/2015; báo cáo đề xuất của Sở Tư pháp tại Văn bản số 2126/BC-STP ngày 29/12/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cổng thông tin điện tử Chính ph;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP/UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn - VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT, XD2;
Gửi Văn bản giấy và Điện tử.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
 
 
- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình;
- Thông tư s 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đt;
- Định mức dự toán xây dựng công trình theo công bố của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014, Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 và văn bản s 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007;
- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh công bố kèm theo Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các văn bản hiện hành khác có liên quan.
Đơn giá bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất thuộc phạm vi quy định tại Điều 2, Chương 1, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư s37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm:
1. Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả:
Đơn giá được tính theo giá trị xây dựng mới, gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công và một số khoản chi phí khác để hoàn thành việc xây dựng công trình.
1.1. Chi phí vật liệu:
Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá lấy theo mức giá thị trường bình quân trong Quý IV năm 2015 tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
1.2. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo hướng dẫn Bộ Xây dựng và mặt bằng giá nhân công trên địa bàn tỉnh.
1.3. Chi phí máy thi công:
Chi phí máy thi công đã tính toán lại theo quy định hiện hành, trong đó tiền lương thợ điều khiển máy đã được điều chỉnh theo mặt bằng giá nhân công trên địa bàn tỉnh, giá nhiên liệu, động lực tính theo mức giá bình quân trong Quý IV/2015.
1.4. Một số loại vật kiến trúc khác được điều tra, khảo sát theo giá thị trường tại các địa phương trên toàn tỉnh.
2. Đơn giá tàu thuyền và máy móc, thiết bị nông cụ, ngư cụ:
- Về chủng loại dựa trên kết quả điều tra, khảo sát với các loại đang được sử dụng phổ biến tại các địa phương trên toàn tỉnh.
- Về mức giá dựa trên báo giá của các nhà sản xuất, cung cấp và khảo sát thực tế tại các địa phương trên địa bàn tnh.
3. Đơn giá cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy, hải sản:
3.1. Đối với cây cối, hoa màu: Đơn giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (cây giống, phân bón, công chăm sóc bảo vệ, thuốc bảo vệ thực vật...) hoặc giá trị kinh tế do cây đó mang lại.
3.2. Đối với nuôi trồng thủy, hải sản: Đơn giá bồi thường tính toán dựa trên cơ sở chi phí đầu tư (con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch, nạo vét ao đầm, chăm sóc bảo vệ...) theo giai đoạn phát triển, năng suất sản lượng bình quân.
Trong quá trình thực hiện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án căn cứ vào thực tế để áp dụng đơn giá cho phù hợp, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:
1. Nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả (Mục A Phần đơn giá chi tiết):
1.1. Nhà cửa, vật kiến trúc các loại:
- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc các loại, khi kiểm đếm khối lượng cần xác định rõ đặc điểm kiến trúc, kết cấu từng công trình phù hợp với quy định của bộ đơn giá này để áp dụng mức giá và các chiết tính tăng (giảm) theo hiện trạng thực tế cho phù hợp. Đối với trường hợp nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng dở dang trước thời điểm thu hồi đất thì Hội đồng bồi thường căn cứ khối lượng thực tế, mức độ hoàn thành và mức giá trong bộ đơn giá này để tính toán, áp giá cho phù hợp.
- Đối với nhà cửa, công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng một phần khi giải phóng mặt bằng được bồi thường, hỗ trợ như sau:
+ Trường hợp khi giải phóng mặt bằng mà bị ảnh hưởng một phần công trình thì được bồi thường phần bị ảnh hưởng đó theo đơn giá hiện hành và được xem xét hỗ trợ chi phí cải tạo sửa chữa phần công trình còn lại đảm bảo an toàn và công năng sử dụng, mức hỗ trợ do Hội đồng bồi thường tính toán đề xuất trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
+ Trường hợp thu hồi một phần công trình mà phần công trình còn lại không thể cải tạo, sửa chữa để sử dụng như mục đích, công năng ban đầu thì được xem xét bồi thường toàn bộ công trình.
Việc xác định mức độ bị ảnh hưởng (có thể cải tạo, sửa chữa hay không thể cải tạo, sửa chữa được để xem xét bồi thường một phần hay toàn bộ công trình) do Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm đánh giá, tính toán và đề xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với nhà đang xây dựng dở dang được xác định như sau:
+ Xác định theo mức độ hoàn thành.
+ Tính khối lượng các công việc đã xây dựng nhân với đơn giá hoặc tính theo đơn giá m2 nhà đã ban hành sau đó trừ đi khối lượng các công việc chưa làm.
- Đối với nhà xây dựng nơi có địa hình, địa chất phức tạp (ao, hồ...), có chiều cao móng lớn hơn 1,5m đối với nhà 1 tầng móng đá, tường chịu lực và lớn hơn 2m đối với nhà móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung dầm chịu lực thì Hội đồng bồi thường chịu trách nhiệm xác định cụ thể chiều cao móng (có hồ sơ chứng minh) để áp dụng hệ số K điều chỉnh tính theo giá trị công trình được áp dụng đơn giá ở mục A (phần đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc) như sau:
+ Đối với nhà 1 tầng móng đá, tường chịu lực:
K=1,04 đối với nhà có móng từ 1,5 đến 2m
K=1,05 đối với nhà có móng trên 2m
+ Đối với nhà móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung dầm chịu lực:
* Trường hợp chiều cao móng từ 2m đến 2,5m:
K=1,04 đối với nhà 1 tầng
K=1,03 đối với nhà 2 tầng
K=1,02 đối với nhà 3 tầng
* Trường hợp chiều cao móng trên 2,5m:
K=1,05 đối với nhà 1 tầng
K=1,04 đối với nhà 2 tầng
K=1,03 đối với nhà 3 tầng
+ Chiều cao móng được tính từ đáy móng đến mép trên của móng.
- Đối với nhà mái bằng, nhưng do điều kiện kinh tế hộ gia đình đổ bằng không hết diện tích xây dựng thì phần đổ bằng không hết được tính theo giá của nhà mái bằng và khấu trừ phần chênh lệch giá giữa mái bê tông và mái thực tế của phần diện tích đó.
- Cầu thang lên gác xép (gác lửng) và cầu thang bộ ngoài nhà được tính riêng.
- Nhà có cửa đi, cửa s, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ) khác quy cách, chủng loại so với quy định trong bộ đơn giá này thì được tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Nhà có ốp tường thì được tính thêm phần chênh lệch giữa giá ốp tường với giá sơn hoặc quét vôi (không tính phần ốp có chiều cao £ 2m đối với nhà bếp và nhà vệ sinh đã được tính trong giá nhà).
- Diện tích mái lợp được tính bằng cách đo trực tiếp hoặc lấy theo diện tích, mặt chiếu bằng của mái nhân với hệ số theo từng loại mái như sau:
+ Nếu lợp mái ngói nhân hệ số 1,16
+ Nếu lợp mái tôn nhân hệ số 1,07
+ Nếu mái lợp fibro xi măng nhân hệ số 1,08
- Diện tích xây dựng đối với nhà 1 tầng có đổ sàn mái BTCT tính theo diện tích sàn mái, nếu không đổ sàn mái BTCT tính theo kích thước đến mép ngoài của tường móng. Trường hợp có mái hiên, sảnh bằng bê tông cốt thép thì cộng thêm phần diện tích đó vào diện tích xây dựng để áp giá.
- Diện tích xây dựng đối với nhà 2 tầng trở lên:
+ Tầng 1: tính như nhà 1 tầng.
+ Các tầng khác: tính theo diện tích sàn hoặc sàn mái bê tông cốt thép.
+ Nếu tầng trên không đổ mái bê tông cốt thép thì diện tích tầng đó được tính theo mép ngoài của tường nhà. Trường hợp có mái hiên, sảnh bằng bê tông cốt thép thì cộng thêm phần diện tích đó vào diện tích của tầng để áp giá.
- Đối với nhà có bố trí gác xép, gác lững kết cấu bằng bê tông cốt thép, gỗ, hoặc vật liệu khác thì lấy khối lượng thực tế nhân với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Đối với công trình khác:
+ Non bộ (bể đựng nước + non bộ): Phần bể đựng nước (không di dời được): Tính chi phí bồi thường theo giá bể chứa nước trong bộ đơn giá. Trường hợp bể đựng non bộ có ốp lát gạch men các loại được tính bổ sung theo giá ốp gạch; Phần non bộ và bể đựng nước di dời được: Tính chi phí tháo d, vận chuyển, lắp dựng và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
+ Di dời tẹc xăng, dầu, máy bơm xăng, đường điện nội bộ của trạm xăng dầu (nếu có): Tính chi phí tháo đỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.
+ Trường hợp nơi có địa hình phức tạp, khó khăn ở các khu vực miền núi, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, căn cứ thực tế, báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan trước khi thực hiện lập phương án bồi thường đối với các trường hợp đặc biệt.
+ Đối với nhà cửa, vật kiến trúc có thiết kế và sử dụng các loại vật liệu hoàn thiện cao cấp, không thể vận dụng đơn giá ban hành kèm theo quyết định này thì Hội đồng bồi thường xem xét xác định giá dự toán thực tế tại thời điểm bồi thường theo Đơn giá xây dựng công trình đã được UBND tỉnh công bố, giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá được công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng); Dự toán chi phí chỉ tính đến chi phí trực tiếp và thuế giá trị gia tăng.
- Đối với giếng khoan ở những vùng đồi núi cao, những nơi nguồn nước khó khăn, giá ban hành không phù hợp thì xác định theo giá thực tế tại thời điểm bồi thường.
- Giàn cây leo (bầu, bí, dưa, mướp,..):
+ Đối với giàn được xác định theo qui cách và loại vật liệu sử dụng. Đơn giá giàn chỉ áp dụng trong trường hợp đang sử dụng cho các loại cây leo sinh trưởng hoặc đang thu hoạch.
+ Loại giàn cây leo sử dụng vật liệu tận dụng thuộc các vùng đã được bồi thường, hỗ trợ thì không tính chi phí vật liệu, chỉ hỗ trợ chi phí nhân công 1.500đ/m2 giàn.
Phương pháp đo diện tích giàn:
+ Đối với giàn có kết cấu khung cột thẳng đứng sườn mặt giàn nằm ngang, đan ô, diện tích được tính theo diện tích của mặt sườn giàn đan ô theo phương ngang.
+ Đối với giàn có kết cấu chữ A sử dụng 2 mặt hoặc 1 mặt cho cây leo, diện tích được tính theo bề mặt phần có cây leo.
+ Đối với giàn dùng các cành cây rải trong vườn, diện tích được tính theo mặt bằng có cây leo.
1.2. Mồ mả:
- Mồ mả xây được tính theo quy mô trung bình, phổ thông nhất. Giá trị tính bồi thường bao gồm chi phí xây dựng cần thiết để hoàn thành công trình theo quy cách tương ứng.
- Đơn giá các loại mộ lắp ghép đã bao gồm phí vận chuyển và chi phí lắp đặt, đất, cát chèn mộ.
- Hội đồng bồi thường phối hợp với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các loại mộ để có phương án áp giá bồi thường và hỗ trợ phù hợp.
- Đối với các trường hợp di dời mồ mả không vào quy hoạch tập trung, nếu cự ly di dời trên 10km, thì hỗ trợ thêm chi phí di chuyển (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc). Mức hỗ trợ theo quy định trong bộ đơn giá này.
- Đối với mồ m khi cất bốc được hỗ trợ chi phí lễ nghi theo phong tục, tập quán tâm linh. Mức hỗ trợ theo quy định trong bộ đơn giá này.
- Đối với mồ mả hung táng, tại thời điểm cất bốc chưa phân hủy, ngoài việc bồi thường còn được hỗ trợ thêm chi phí áo quan phục vụ cho việc di chuyển, chôn cất và chi phí xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo mức giá qui định trong bộ đơn giá này (phải có xác nhận của các tổ chức chính quyền cấp xã và Hội đồng bồi thường tại thời điểm cất bốc).
1.3. Một số trường hợp khác:
1.3.1 Đối với công tác đào đất ao, hồ kênh mương:
Hội đồng bồi thường phải xác định cụ thể khối lượng thực tế đối với việc đào ao, hồ, kênh mương các loại để thực hiện bồi thường, hỗ trợ. Những khối lượng do quá trình hình thành của tự nhiên được tận dụng để làm ao, hồ, kênh mương thì không tính vào khối lượng đào đắp đ bồi thường, hỗ trợ (Hội đồng bồi thường và Chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguồn gốc ao, hồ, kênh mương hình thành tự nhiên theo nội dung này).
1.3.2. Công trình Hạ tầng kỹ thuật và hệ thống dây chuyền công nghệ:
- Đối với công trình Hạ tầng kỹ thuật, trong trường hợp thu hồi đất được bồi thường về đất thì công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường về đất thì không được bồi thường công trình hạ tầng kỹ thuật mà chỉ được xem xét để hỗ trợ. Mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ do Hội đồng bồi thường xây dựng, tính toán trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Hệ thống dây chuyền công nghệ, thiết bị, vật tư phụ tùng phụ trợ trong dây chuyền khi phải tháo dỡ được tính bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, hao hụt, bảo quản, bảo dưỡng, chi phí lắp đặt và một số chi phí khác, áp dụng theo đơn giá xây dựng và lắp đặt hiện hành của UBND tỉnh.
1.4. Các trường hợp điều chỉnh đơn giá theo khu vực đối với đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc như sau:
- Khu vực các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh hệ số 1,05;
- Khu thị xã Kỳ Anh hệ số 1,07;
- Khu vực thị xã Hồng Lĩnh hệ số là 0,98;
- Các khu vực còn lại hệ số bằng 1.
2. Tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ và các loại tài sản khác (Phụ lục 02, mục B của phần đơn giá chi tiết):
- Căn cứ vào tình hình thực tế và tài liệu liên quan của các loại tàu, thuyền, thiết bị máy móc, nông cụ, ngư cụ về hồ sơ đăng ký, đăng kiểm (nếu có), quy cách, chủng loại, công suất, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hiện tại, thời gian sử dụng, mức khu hao, các thông tin xác định chủ sở hữu hợp pháp và giá trị còn lại để xác định mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp theo từng dự án.
- Các loại tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ,... thuộc vùng tái định cư có chuyển đổi nghề nghiệp được hỗ trợ bằng (=) giá trị hiện hành theo đơn giá nhân (x) tỷ lệ % chất lượng còn lại nhân (x) với tỷ lệ % mức hỗ trợ nhưng không quá 70%. Trường hợp các vùng tái định cư không chuyển đổi nghề nghiệp thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ chi phí di chuyển, tháo lắp, hao hụt vật liệu (riêng tàu thuyền các loại chỉ hỗ trợ chi phí nhân công điều khiển và nhiên liệu trong quá trình di chuyển). Mức hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh.
- Các đồ dùng nội thất trong nhà như tủ, giường, bàn, ghế, tủ bếp bằng gỗ, nhôm kính và các loại vật liệu khác mà có thể tháo lắp, di chuyển được thì không được bồi thường mà ch được hỗ trợ chi phí di chuyển, tháo lắp. Mức hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh.
3. Cây cối, hoa màu (Phụ lục 03 của phần đơn giá chi tiết):
3.1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:
- Đối với cây hàng năm nếu bộ đơn giá này còn thiếu hoặc đơn giá chưa phù hợp với địa phương thì hàng năm UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng và ban hành bảng giá để áp dụng, mức bồi thường được tính theo giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ. Giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của loại cây trồng đó tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;
- Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;
- Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;
- Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
- Đối với các loại cây lấy gỗ như thông, keo, bạch đàn... trồng rải rác trong vườn, trồng làm hàng rào (trồng phân tán); trồng trên bờ thửa; bờ lô, khoảnh ở nương rẫy kết hợp bảo vệ cây nông nghiệp; trồng trên đất công cộng (đường giao thông, bờ mương) thì mức tính bằng số lượng cây nhân với đơn giá tại Phụ lục 03 của bộ đơn giá này.
- Đối với các loại cây trồng rừng nguyên liệu, khi mật độ trồng rừng vượt quá tiêu chuẩn, cách tính giá trị bồi thường như sau:
+ Số cây nằm trong mật độ tiêu chuẩn tính giá trị bồi thường theo mức giá trong bộ đơn giá này.
+ Số cây vượt quá tiêu chuẩn tính hỗ trợ bao gồm giống, công chăm sóc bảo vệ theo mức giá quy định trong bộ đơn giá này, nhưng số cây vượt không quá 01 lần mật độ tiêu chuẩn. Đối với trường hợp cây tái sinh, chỉ tính tối đa là 02 chồi/gốc.
- Đối với những vùng có điều kiện tự nhiên có tính đặc thù của tiểu vùng khí hậu, nhằm phòng chống các thiên tai như bão, lốc, gió Lào, lỡ đất ở một số khu vực trên địa bàn toàn tnh mà không vì mục đích để tính bồi thường với số cây trồng vượt mật độ tiêu chuẩn (2.500 cây/ha) thì số cây vượt trên 2.500 cây/ha được tính mức bồi thường bằng 80% đơn giá chuẩn ban hành cho s cây vượt, nhưng số cây vượt không quá 2 lần mật độ tiêu chuẩn (5.000 cây), số cây vượt quá 7.500 cây thì không được bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp ở những nơi mà rừng cây có tính đặc thù, việc áp dụng đơn giá nêu trên không phù hợp thì Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.
- Đơn giá cây ăn quả được tính theo tiêu chuẩn quy cách và mật độ hiện hành. Trường hợp trồng vượt quá tiêu chuẩn, được hỗ trợ về cây trồng, công trồng theo mức giá như sau.
+ Cam, chanh, quất, xoài, nhãn trồng có đường kính nhỏ hơn 2cm: 4.000 đồng/cây
+ i, khế và một số cây ăn quả khác trồng có đường kính nhỏ hơn 2cm: 3.000 đồng/cây
3.2. Đối với những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá, khi xây dựng phương án, Hội đồng bồi thường vận dụng đơn giá của các loại cây trồng tương đương đã có trong bảng giá để tính toán, nhưng chênh lệch không quá 20%. Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, Hội đồng bồi thường khảo sát thực tế về chi phí đầu tư, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất, để xác định mức giá bồi thường phù hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến trước khi thực hiện. Đối với các loại cây trồng, rau màu ngắn ngày trồng sau thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường.
3.3. Đường kính thân cây để xác định mức giá bồi thường được đo tại vị trí cách mặt đất 30cm:
3.4. Cây cối sau khi đã được bồi thường đầy đủ theo quy định thì về nguyên tắc là thuộc sở hữu ca Nhà nước, tuy nhiên để tạo điều kiện cải thiện đời sống cho người dân, thì các hộ gia đình, cá nhân có cây cối đã được bồi thường phải tự chặt hạ, dời dọn và tận thu để bàn giao mặt bằng sạch. Nếu hộ gia đình, cá nhân không tự chặt hạ, dời dọn thì Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức chặt hạ, thu dọn để bàn giao mặt bằng, kinh phí chặt hạ được lấy từ kinh phí bồi thường GPMB theo quy định hiện hành.
Trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có nhu cầu giữ lại nguyên hiện trạng rừng cây, vườn cây để tạo cảnh quan, môi trường cho dự án thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hỗ trợ thêm cho người có rừng cây, vườn cây theo mức thỏa thuận nhưng không quá 50% giá trị bồi thường rừng cây, vườn cây đó. Khoản kinh phí hỗ trợ thêm này không tính khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
4. Nuôi trồng thủy hải sản (Phụ lục 03 của phần đơn giá chi tiết):
- Đối với vật nuôi là thủy, hải sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường, chi hỗ trợ công thu hoạch
- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.
- Khối lượng để tính bồi thường, hỗ trợ nuôi trồng thủy hải sản được tính theo diện tích mặt nước tại thời điểm kiểm kê, mức giá tương ứng theo mật độ và hình thức nuôi được quy định trong bộ đơn giá này, Hội đồng bồi thường phối hợp với chính quyền địa phương xác định hình thức nuôi, mật độ nuôi, loại con giống để áp dụng đơn giá phù hợp.
- Khối lượng đào, đp ao hồ, chi phí cải tạo ao nuôi và các công trình phụ được xác định theo khối lượng thực tế, mức giá theo quy định trong bộ đơn giá này và đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành của UBND tỉnh.
- Đối với sản phẩm nuôi trồng thủy hải sản đã thu hoạch trước thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường, hỗ trợ.
- Đối với máy móc, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản thì Hội đồng bồi thường tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo d, vận chuyển, lắp đặt.
5. Đối với trường hợp việc áp dụng bộ đơn giá này chưa phù hợp với thực tế thì Hội đồng bồi thường lập hồ sơ kiểm đếm đầy đủ, nêu rõ quy cách, chủng loại, báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở chuyên ngành để cùng xem xét, xác định đơn giá trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi phê duyệt phương án bồi thường.
Phần II
 
A. Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả: Phụ lục 01.
B. Đơn giá tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ: Phụ lục 02.
C. Đơn giá cây cối hoa màu và nuôi trồng thủy hi sản: Phụ lục 03.
Trong quá trình thực hiện Quyết định này, trường hợp có phát sinh vướng mắc các cơ quan quản lý, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kp thời bằng văn bản về Sở Xây dựng (cơ quan chủ trì) để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
 
A. ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
01/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
 

Số TT
Loại công trình, quy cách
Đơn v tính
Đơn giá (đồng)
 
ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA
I
TRƯỜNG HỌC VÀ MỘT S CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KT CU TƯƠNG TỰ
 
 
1
Nhà t3 đến 4 tầng: móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ; lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc mài granito, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.
m2 sàn
3.800.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 35.000 đ/m2 sàn
- Nếu có khu vệ sinh: tăng 150.000 đ/m2 sàn của tầng có khu vệ sinh
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp FibroXM: giảm 200.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: tăng 55.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: tăng 10.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ sàn mái BTCT: giảm 550.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 182.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 335.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: gim 298.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 369.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 258.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 180.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 220: giảm 293.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 150: giảm 349.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 100: giảm 410.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường quét vôi ve: giảm trừ 90.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường không sơn: giảm 104.000 đ/m2 sàn
- Nếu không trát: giảm 269.000 đ/m2 sàn
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000 đ/m2 sàn
- Nếu có khuôn cửa, thì tính thêm bng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ng trong bộ đơn giá này.
- Nếu đổ thêm kết cấu BTCT khác: tính thêm bằng cách lấy diện tích kết cấu BTCT (bao gồm c hoàn thiện) nhân (x) với 470.000 đồng/m2
- Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá trần tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Trường hợp lát gạch, cửa đi, cửa sổ, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ) khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 sàn của tầng đó.
 
 
2
Nhà 2 tầng: móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện chiếu sáng, chng sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc mài granito, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.
m2 sàn
4.000.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 35.000 đ/m2 sàn
- Nếu có khu vệ sinh: tăng 155.000 đ/m2 sàn của tầng có khu vệ sinh
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp FibroXM: giảm 200.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bng thép: tăng 53.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: tăng 9.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ sàn mái BTCT: giảm 550.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 184.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 337.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 300.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 371.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 260.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 182.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 220: giảm 295.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 150: giảm 351.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 100: giảm 412.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường quét vôi ve: giảm tr 90.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường không sơn: giảm 104.000 đ/m2 sàn
- Nếu không trát: giảm 269.000 đ/m2 sàn
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000 đ/m2 sàn
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá trần tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu đổ thêm kết cấu BTCT khác: tính thêm bằng cách lấy diện tích kết cấu BTCT (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 470.000 đồng/m2.
- Trường hợp lát gạch, cửa đi, cửa sổ, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ) khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Khi chiều cao tầng nhà khác vi mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 sàn của tầng đó.
 
 
3
Nhà 1 tầng
 
 
3.1
Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ lánh, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện chiếu sáng, PCCC đầy đủ.
m2 XD
4.450.000
3.2
Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; tường chịu lực xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ; lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện chiếu sáng, PCCC đầy đ.
m2 XD
3.900.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:
- Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 55.000 đ/m2 XD
- Nếu có khu vệ sinh: tăng 160.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp FibroXM: giảm 200.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: tăng 50.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: tăng 8.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ sàn mái BTCT: gim 546.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu tường xây gạch 2 l 220: giảm 186.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 339.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 302.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 373.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 262.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 184.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 220: giảm 297.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 353.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 100: giảm 414.000 đ/m2 XD
- Nếu tường quét vôi ve: giảm trừ 90.000 đ/m2 XD
- Nếu tường không sơn: gim 104.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 269.000 đ/m2 XD
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000 đ/m2 XD
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách ly m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có trần: tính thêm bằng cách ly diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá trn tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu đổ thêm kết cấu BTCT khác: tính thêm bằng cách lấy diện tích kết cấu BTCT (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 470.000 đồng/m2.
- Trường hợp lát gạch, cửa đi, cửa sổ khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách ly khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Trường hợp nếu có cầu thang thì tính thêm bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 XD.
 
 
II
TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, VĂN PHÒNG, TRẠM Y TẾ VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ
 
 
1
Nhà từ 3 đến 4 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT, chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2, cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước; vệ sinh khép kín các tầng, chống sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.
m2 sàn
3.900.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 35.000 đ/m2 sàn
- Nếu không có vệ sinh khép kín các tầng: giảm 150.000 đ/m2 sàn của tầng không có khu vệ sinh khép kín
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp FibroXM: giảm 200.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: tăng 55.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: tăng 10.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ sàn mái BTCT: giảm 547.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 182.000 đ/m2 sàn
- Nếu tưng xây gạch 2 lỗ 110: giảm 335.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 298.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 369.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 258.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 180.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 220: giảm 293.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 150: giảm 349.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 100: giảm 410.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường quét vôi ve: giảm trừ 93.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m2 sàn
- Nếu không trát: giảm 269.000 đ/m2 sàn
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này
- Nếu đổ thêm kết cấu BTCT khác: tính thêm bằng cách lấy diện tích kết cấu BTCT (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá trần tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Trường hợp lát gạch, cửa đi, cửa sổ, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ) khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 sàn của tầng đó.
 
 
2
Nhà 2 tng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước; vệ sinh khép kín các tầng, chng sét, PCCC đầy đủ; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, lan can sắt, trụ, tay vịn bằng gỗ nhóm III.
m2 sàn
4.200.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 45.000 đ/m2 sàn
- Nếu không có vệ sinh khép kín các tầng: giảm 155.000 đ/m2 sàn của tầng không có khu vệ sinh khép kín
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp FibroXM: giảm 200.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: tăng 53.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: tăng 9.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ sàn mái BTCT: giảm 547.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 184.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 337.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 300.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 371.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 260.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 182.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 220: giảm 295.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 150: giảm 351.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 100: giảm 412.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường quét vôi ve: giảm trừ 93.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m2 sàn
- Nếu không trát: giảm 275.000 đ/m2 sàn
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000 đ/m2 sàn
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu đổ thêm kết cấu BTCT khác: tính thêm bằng cách lấy diện tích kết cấu BTCT (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Nếu làm trn thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá trần tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Trường hợp lát gạch, cửa đi, cửa sổ, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ) khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 sàn của tầng đó.
 
 
3
Nhà 1 tầng
 
 
3.1
Nhà 1 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nn lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoi); hệ thống điện chiếu sáng, nước, vệ sinh khép kín, PCCC đy đủ.
m2 XD
4.450.000
3.2
Nhà 1 tầng: Móng BTCT hoặc xây gạch đá, tường chịu lực xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi panô kính, cửa sổ kính, gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện chiếu sáng, nước, hệ thống vệ sinh khép kín, PCCC đy đ.
m2 XD
3.900.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1; 3.2:
- Nếu không có hệ thống PCCC: giảm 55.000 đ/m2 XD
- Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 160.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp FibroXM: giảm 200.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: tăng 50.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: tăng 8.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ sàn mái BTCT: giảm 546.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không lợp mái ngói: giảm 350.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 186.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 339.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: gim 303.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 373.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 262.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 184.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 220: giảm 297.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 353.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 100: giảm 414.000 đ/m2 XD
- Nếu tường quét vôi ve: giảm trừ 93.000 đ/m2 XD
- Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 275.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 75.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 85.000 đ/m2 XD
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000 đ/m2 XD
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu đổ thêm kết cấu BTCT khác: tính thêm bằng cách lấy diện tích kết cấu BTCT (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Nếu làm trần thì tính thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá trần tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Trường hợp lát gạch, cửa đi, cửa sổ khác quy cách, chng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Trường hợp nếu có cầu thang thì tính thêm bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 XD.
 
 
III
NHÀ Ở DÂN DỤNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ
 
 
1
Nhà ở riêng lẻ xây dạng biệt thự: Nhà hai tầng hoặc nhiều tầng; có 3 phía tr lên tiếp xúc với sân vườn, được thiết kế tạo dáng kiến trúc hiện đại; kết cấu móng BTCT kết hợp xây gạch hoặc đá hộc; kết cấu phần thân: khung bê tông cốt thép chịu lực; dầm, sàn, mái bê tông cốt thép; lợp ngói xi măng có sơn màu, sườn mái bằng thép hộp hoặc gỗ nhóm 3 trở lên; tường xây gạch dày 22cm; chiu cao trung bình mi tầng 3,6m; trần nhà đóng bằng gỗ nhóm 3, hoặc trần thạch cao hoặc tấm trần chuyên dụng cao cấp chiếm >=50% diện tích trần toàn nhà; phần tường, trần trong nhà còn lại bả ma tít, sơn cao cấp; tường trụ các mặt chính phía ngoài p các loại gạch trang trí cao cấp hoặc bả ma tít + sơn chng thấm; nền nhà lát gạch Granit nhân tạo tr lên; cửa gỗ 2 lớp (trong kính ngoài chớp) khuôn ngoại cả tường gỗ nhóm 2; bậc cầu thang lát đá Granit tự nhiên hoặc lát gỗ, lan can cầu thang bng gỗ nhóm 2 hoặc gỗ kính; hệ thống điện đi chìm tường và trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp; bếp khép kín trong nhà đầy đủ các tiện nghi, hiện đại; khu vệ sinh khép kín từng tầng .
m2 sàn
6.500.000
2
Nhà từ 3 đến 4 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ; lợp ngói 22v/m2; cửa đi, cửa sổ bằng ván gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ, lan can, tay vịn bằng gỗ nhóm III.
m2 sàn
4.400.000
 
Các trường hợp điều chỉnh mục 2:
- Nếu không có hệ thống cấp nước: giảm 105.000đ/m2 sàn
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m2 sàn
- Nếu có hệ thống chống sét: tăng 30.000đ/m2 sàn
- Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000đ/m2 sàn của tầng không có khu vệ sinh
- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1m2 khu vệ sinh
- Nếu lợp ngói 10v/m2: tăng 47.000đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp Fibro XM: giảm 200.000đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ BT sàn mái: giảm 547.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không lợp mái ni: giảm 340.000đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bng thép: tăng 60.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: tăng 10.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu tường quét vôi ve: giảm 100.000đ/m2 sàn
- Nếu tường không sơn: giảm 117.000 đ/m2 sàn
- Nếu không trát: giảm 301.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 202.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 318.000đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 187.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 410.000đ /m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 345.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 466.000đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 220: giảm 380.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 150: giảm 450.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 100: giảm 505.000 đ/m2 sàn
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 75.000đ/m2 sàn
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 85.000đ/m2 sàn
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000đ/m2 sàn
- Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m2 sàn
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần, tường thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có gác xép (gác lửng) bng BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích gác xép (gác lửng) (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Trường hợp lát gạch, cửa đi, cửa sổ, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ) khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000 đồng cho 1m2 sàn của tầng đó.
 
 
3
Nhà 2 tầng
 
 
3.1
Nhà 2 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá; khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; sàn BTCT; chiều cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi, cửa sổ bằng ván gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ, lan can, tay vịn bng gỗ nhóm III.
m2 sàn
4.500.000
3.2
Nhà 2 tầng: Móng BTCT hoặc xây gạch đá; ng chịu lực; xây gạch đặc tường 220; sàn BTCT; chiu cao mỗi tầng 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn, mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi, cửa sổ bng ván gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín ở các tầng; cầu thang bậc lát gạch Ceramic, trụ, lan can, tay vịn bằng gỗ nhóm III.
m2 sàn
3.900.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1, 3.2:
- Nếu không có hệ thống cấp nước: giảm 110.000đ/m2 sàn
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m2 sàn
- Nếu có hệ thống chng sét: tăng 35.000đ/m2 sàn
- Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000đ/m2 sàn của tầng không có khu vệ sinh
- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1m2 khu vệ sinh
- Nếu lợp ngói 10v/m2: tăng 47.000đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000đ/m2 sàn mái
- Nếu lợp Fibro XM: giảm 200.000đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ BT sàn mái: giảm 547.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không lợp mái ngói: giảm 340.000đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép: tăng 55.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bng thép kết hợp gỗ: tăng 9.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu tường quét vôi ve: giảm 100.000đ/m2 sàn
- Nếu tường không sơn: gim 117.000 đ/m2 sàn
- Nếu không trát: giảm 301.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 202.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 318.000đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 187.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 410.000đ /m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 345.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 466.000đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 220: giảm 380.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 150: giảm 450.000 đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 100: giảm 505.000 đ/m2 sàn
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 75.000đ/m2 sàn
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 85.000đ/m2 sàn
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000đ/m2 sàn
- Nếu không láng nn: giảm 195.000đ/m2 sàn
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách lấy diện tích trần, tưng thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có gác xép (gác lửng) bng BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích gác xép (gác lửng) (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Trường hợp lát gạch, cửa đi, cửa sổ, cầu thang (bậc cấp, lan can, tay vịn, trụ) khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Khi chiều cao tầng nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m2 sàn của tầng đó.
 
 
4
Nhà 1 tầng
 
 
4.1
Nhà 1 tầng: Móng BTCT kết hợp xây gạch đá, khung chịu lực; tường bao che xây gạch đặc 220; chiu cao hộc 3,6m; nn lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT; hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi, cửa sổ bằng ván gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện, nước, vệ sinh khép kín.
m2 XD
4.750.000
4.2
Nhà 1 tầng: Móng BTCT hoặc xây gạch, đá; tường chịu lực xây gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,6m; nền lát gạch ceramic; tường sơn; mái BTCT, hệ thống xà gồ gỗ, lợp ngói 22v/m2; cửa đi, cửa sổ bng ván gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại); hệ thống điện nước, vệ sinh khép kín.
m2 XD
4.055.000
 
Các trường hợp điều chnh cho mục 4.1; 4.2:
- Nếu không có hệ thống cấp nước; giảm 115.000đ/m2 XD
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m2 XD
- Nếu không có vệ sinh khép kín: giảm 120.000 đồng/m2 XD
- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1m2
- Nếu lợp ngói 10v/m2: tăng 47.000đ/m2 XD
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000đ/m2 XD
- Nếu lợp FibroXM: giảm 200.000đ/m2 XD
- Nếu không lợp mái ngói: giảm 340.000đ/m2 XD
- Nếu hệ thống xà gồ bng thép: tăng 50.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu hệ thống xà gồ bằng thép kết hợp gỗ: tăng 8.000 đ/m2 sàn mái
- Nếu không đổ BT sàn mái: giảm 546.000 đồng/m2 XD
- Nếu tường quét vôi ve: giảm 90.000đ/m2 XD
- Nếu tường không sơn: giảm 107.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 301.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 202.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 318.000đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 187.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 346.000đ /m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 321.000 đ/m2 sàn
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 401.000đ/m2 sàn
- Nếu xây táp lô 220: giảm 390.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 450.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 100: giảm 505.000 đ/m2 XD
- Nếu nền đánh granito: tăng 50.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 75.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 85.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m2 XD
- Nếu không có cửa: giảm 440.000 đ/m2 XD
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bng cách lấy diện tích thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có gác xép (gác lửng) bằng BTCT: tính thêm bằng cách ly diện tích gác xép (gác lửng) (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Trường hp lát gạch, cửa đi, cửa sổ khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Trường hợp nếu có cầu thang thì tính thêm bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 23.000đ cho 1m2 XD.
 
 
4.3
Nhà 1 tầng: Móng BTCT hoặc xây gạch đá; tường chịu lực; xây gạch đặc 110; bổ trụ gạch đặc 220; chiều cao hộc 3,3m; mái lợp ngói 22v/m2; hệ thống xà gồ gỗ; nền lát gạch ceramic, tường sơn; cửa đi, cửa sổ bằng ván gỗ di (chưa tính khuôn ngoại); có hệ thống điện.
m2 XD
2.750.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 95.000đ/m2 XD
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 85.000đ/m2 XD
- Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 120.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp ngói 10v/m2: tăng 47.000đ/m2 XD
- Nếu lợp tôn: giảm 120.000đ/m2 XD
- Nếu lợp FibroXM: giảm 200.000đ/m2 XD
- Nếu mái lợp tranh: giảm 260.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 75.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 85.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m2 XD
- Nếu tường quét vôi ve: giảm 63.000đ/m2 XD
- Nếu tường không sơn: giảm 87.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 254.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gch đặc 220: tăng 318.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 117.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 130.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 28.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: giảm 150.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 93.000đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 220: giảm 72.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 133.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 110: giảm 184.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 150 kết hợp 110: giảm 155.0000đ/m2 XD
- Nếu xây đá quả (tường 150-220): gim 160.000 đ/m2 XD
- Nếu không có cửa: giảm 260.000 đ/m2 XD
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có gác xép (gác lửng) bằng BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích gác xép (gác lửng) (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách lấy diện tích thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Trường hợp cửa đi, cửa sổ khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Trường hợp nếu có cầu thang thì tính thêm bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 20.000đ cho 1m2 XD.
 
 
4.4
Nhà bán mái (một mái): Móng đá hộc hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 110, hộc cao 3m, nền lát gạch ceramic, mái lợp tôn, tường quét vôi ve, cửa đi, cửa sổ bằng ván gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại), có hệ thống điện.
m2 XD
1.700.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 65.000đ/m2 XD
- Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 75.000đ/m2 XD
- Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 120.000 đ/m2 XD
- Nếu mái lợp ngói 22v/m2: tăng 120.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp Fibro XM: giảm 80.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp tranh: giảm 155.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 225.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 116.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 161.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 50.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 110: giảm 79.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 56.000đ /m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 95.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 110: giảm 105.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát tường: giảm 162.000đ/m2 XD
- Nếu sơn tường: tăng 45.000đ/m2 XD
- Nếu không quét vôi ve: giảm 28.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 55.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng ximăng: giảm 106.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền (nn đất): giảm 175.000đ/m2 XD
- Nếu có cửa cun tự động: hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 600.000 đồng/bộ
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có gác xép (gác lửng) bng BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích gác xép (gác lửng) (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 425.000 đồng/m2.
- Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách lấy diện tích thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Trường hợp cửa đi, cửa s khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ng trong bộ đơn giá.
- Trường hợp nếu có cầu thang thì tính thêm bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 18.000đ cho 1m2 XD.
 
 
4.5
Nhà xây bao (nhà xây bao hoàn chỉnh, chưa tính phần khung gỗ và mái): móng gạch, đá quả hoặc đá hộc, tường xây gạch đặc 220, cao 3m, nền lát gạch liên doanh, tường quét vôi ve, cửa đi, cửa sổ bng ván gỗ dỗi (chưa tính khuôn ngoại), hệ thống điện đầy đủ.
m2 XD
1.500.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 65.000đ/m2 XD
- Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 75.000đ/m2 XD
- Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 110.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: giảm 157.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 321.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 100: gim 401.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 318.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 446.000đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 220: giảm 396.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 436.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 100: giảm 481.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát tường: giảm 188.000đ/m2 XD
- Nếu quét sơn: tăng 49.000đ/m2 XD
- Nếu không quét vôi ve: giảm 25.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát đá hoa cương, cẩm thạch: tăng 250.000đ/m2 XD
- Nếu nền đánh granito: tăng 39.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 75.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 85.000đ/m2 XD
- Nếu nền ng ximăng: giảm 106.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m2 XD
- Nếu xây đá quả (tường 150-220): giảm 160.000 đ/m2 XD
- Nếu không có cửa: giảm 140.000 đ/m2 XD
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Trường hợp cửa đi, cửa s khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá.
- Nếu có gác xép (gác lửng) bằng BTCT: tính thêm bằng cách ly diện tích gác xép (gác lng) (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Trường hợp nhà xây bao chưa hoàn thiện, hoặc xây bao kết hợp các vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Chiết tính tăng giảm 16.000đ/m2 XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiu cao nhà
 
 
4.6
Công trình phụ trợ liền kề (được liên kết với 1 mặt tường của công trình chính): Móng xây gạch đá, tường xây táp lô 110 hoặc xây đá, cao hộc 2,6m, cửa g nhóm IV, tường quét vôi ve, nền láng xi măng, mái lợp ngói.
m2 XD
1.150.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu lợp tôn: giảm 100.000đ/m2 XD
- Nếu Iợp FibroXM: giảm 150.000đ/m2 XD
- Nếu lợp tranh: giảm 205.000đ/m2 XD
- Nếu liên kết với 2 mặt tường của công trình chính: giảm 165.000đ/m2 XD
- Nếu liên kết với 3 mặt tường của công trình chính: giảm 245.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 318.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 110: tăng 80.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 162.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: tăng 70.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 117.000 đ/m2 XD
- Nếu xây gạch 6 lỗ 150: tăng 85.000đ/m2 XD
- Nếu xây gạch 6 lỗ 110: tăng 65.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch táp lô 150: tăng 35.000 đ/m2 XD
- Nếu tường sơn: tăng 35.000đ/m2 XD
- Nếu không quét vôi ve: giảm 22.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: tăng 55.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: tăng 38.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền: giảm 106.000đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 154.000/m2 XD
- Nếu cửa g nhóm II-III: tăng 205.000đ/m2 XD
- Nếu cửa kính uPVC: tăng 90.000đ/m2 XD
- Nếu cửa nhôm kính loại thường: tăng 30.000đ/m2 XD
- Nếu cửa lắp bản ván ghép và cửa tôn khung thép: giảm 20.000 đ/m2 XD
- Nếu không có cửa: giảm 50.000 đ/m2 XD
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m2 XD
- Nếu có gác xép (gác lng) bng BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích gác xép (gác lửng) (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 465.000 đồng/m2.
- Khi chiều cao chái khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 16.000đ cho 1m2 XD.
 
 
4.7
Nhà phụ, nhà tạm: kết cấu bằng tranh, tre, nửa, lá; cửa tạm, đơn giản hoặc không cửa; nền đất; bao che xung quanh bằng cót hoặc tranh lá…; mái lợp giấy dầu, bạt, các loại lá, nền đất
m2 XD
300.000
5
Nhà kết cu bng g (chưa tính phn xây bao)
 
 
5.1
Nhà khung gỗ nhóm 2, chiều cao trung bình cột 3m mái lợp ngói 22v/m2
m2 XD
1.150.000
5.2
Nhà khung gỗ nhóm 3-4, chiều cao trung bình cột 3m mái lợp ngói 22v/m2
m2 XD
1.050.000
5.3
Nhà khung g nhóm 5-6, chiu cao trung bình cột 3m mái lợp ngói 22v/m2
m2 XD
950.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 5.1, 5.2, 5.3:
- Trường hợp nhà gỗ không xây bao: tăng 500.000đ/m2 XD (bao gồm phần xây móng, bó nền, tôn nền, lót nền, láng nền); ngoài ra chiết tính:
+ Nếu lát nền bng gạch Ceramic: tăng 150.000đ/m2 XD
+ Nếu lát nền bằng gạch đất nung: tăng 36.000đ/m2 XD
+ Nếu lát gạch xi măng: tăng 61.000đ/m2 XD
+ Nếu nền đất (không láng XM): giảm 75.000đ/m2 XD
- Nếu lợp tôn: giảm 35.000đ/m2 XD
- Nếu lợp FibroXM: giảm 92.000đ/m2 XD
- Nếu mái lợp tranh: giảm 150.000 đ/m2 XD
- Nếu trần bằng vách gỗ, ván ép... thì cộng thêm phần diện tích trần, bao che nhân theo đơn giá tương ứng của bộ đơn giá này
- Khi chiều cao cột khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 50.000đ cho 1m2 XD.
 
 
IV
NHÀ CÔNG NGHIỆP, NHÀ KHO VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ
 
 
1
Móng đơn BTCT, móng tường xây gạch đá, Cột thép, vì kèo, xà gồ thép hình, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn sóng màu, nền đổ BT, cửa sắt xếp, sản xuất tại nhà máy theo hệ thống liên hoàn (có thiết kế); có hệ thống điện đầy đủ.
 
 
1.1
Nhịp khung <=15m, cao <=6m
m2 XD
2.890.000
1.2
Nhịp khung >15m, cao >6m
m2 XD
3.250.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 1.1; 1.2
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m2 XD
- Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m2 XD
- Nếu không có bao che: giảm 263.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp Fibro XM: giảm 80.000 đ/m2 XD
- Nếu mái lợp ngói 22v/m2: tăng 120.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch ceramic: giảm 65.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng VXM: giảm 157.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 123.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 148.000đ/m2 XD
- Nếu không đổ BT nền: giảm 260.000đ/m2 XD
- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m2 XD
- Nếu có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) với 1.700.000đ/1m2
- Nếu có trần: cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này
- Nếu bao che bằng vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
 
 
2
Móng đơn BTCT, móng tường xây gạch đá, Cột bê tông hoặc cột thép hình, vì kèo, xà gồ thép hình, tường bao che xây gạch, mái lợp tôn sóng màu, nền đổ BT, cửa sắt xếp, sản xuất gia công bằng thủ công.
 
 
2.1
Nhịp khung <=15 m, cao <=6m
m2 XD
1.970.000
2.2
Nhịp khung >15 m, cao >6m
m2 XD
2.225.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 2.1; 2.2:
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m2 XD
- Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m2 XD
- Nếu không có bao che: giảm 263.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp Fibro XM: giảm 80.000 đ/m2 XD
- Nếu mái lợp ngói 22v/m2: tăng 120.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch ceramic: giảm 65.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng VXM: giảm 157.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 123.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 148.000đ/m2 XD
- Nếu không đổ BT nền: giảm 260.000đ/m2 XD
- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m2 XD
- Nếu có nhiu hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) 1.700.000đ/1m2
- Nếu có trần: cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này
- Nếu bao che bằng vật liệu khác thì lấy trường hợp nhà không có bao che cộng thêm phần diện tích bao che thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
 
 
3
Nhà lắp ghép kết cấu nhẹ:
Móng BTCT, cột vì kèo và ging bng thép hộp hoặc thép hình nhẹ, mái lợp tôn chống nóng 3 lớp, bao che mặt ngoài bng tấm nhựa PVC, vách ngăn 3 lớp (tôn - xốp - tôn), nền lát gạch Ceramic hoặc gạch PVC, hệ thống cửa đi và cửa sổ uPVC, trần thạch cao hoặc trần tôn, hệ thống điện đầy đủ
 
 
3.1
Loại nhà 1 tầng
m2 XD
3.050.000
3.2
Loại nhà 2 tầng
m2 XD
2.885.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 3.1, 3.2:
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m2 XD
- Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng xi măng: giảm 106.000đ/m2 XD
- Nếu nền đổ BT: 210.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa xi măng: giảm 123.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 148.000 đ/m2 XD
- Nếu có 1 khu vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m2 XD
- Nếu trong một tầng có nhiều hơn một khu vệ sinh khép kín thì được tính thêm bằng cách: lấy diện tích khu vệ sinh tăng thêm nhân (x) 1.700.000đ/1m2.
 
 
4
Nhà khung thép ống (kết cấu đơn giản) cao 3,6m: Kết cấu cột, vì kèo bằng thép ống, hoặc thép V; Bó nền xây gạch đá, nền lát gạch liên doanh, mái lợp tôn, bao che xây táp lô 110, cửa g nhóm 5,6 hoặc bng tôn, tường quét vôi ve, có hệ thống điện.
m2 XD
1.070.000
5
Nhà khung thép hộp (kết cấu đơn giản) cao 3,6m: kết cấu cột, vì kèo bng thép hộp; Bó nền xây gạch đá, nền lát gạch liên doanh, bao che xây táp lô 110, mái lợp tôn, cửa gỗ nhóm 5,6 hoặc bằng tôn, tường quét vôi ve, có hệ thống điện.
m2 XD
1.360.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4,5.
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 95.000đ/m2 XD
- Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 85.000đ/m2 XD
- Nếu có khu vệ sinh khép kín: tăng 110.000đ/m2 XD
- Nếu lợp Fibro XM: giảm 80.000 đ/m2 XD
- Nếu không có bao che: giảm 323.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 308.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 160.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 120.000 đ/m2 XD
- Nếu xây gạch 6 lỗ 150: tăng 85.000đ/m2 XD
- Nếu xây gạch 6 lỗ 110: tăng 65.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch táp lô 150: tăng 35.000 đ/m2 XD
- Nếu tường sơn: tăng 45.000đ/m2 XD
- Nếu không quét vôi ve: giảm 25.000đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 188.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 55.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng ximăng: giảm 107.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền: giảm 195.000đ/m2 XD
- Nếu nền đổ BT: tăng 105.000đồng/m2 XD
- Nếu cửa gỗ nhóm III-IV: tăng 75.000đ/m2 XD
- Nếu cửa kính uPVC: tăng 40.000đ/m2 XD
- Nếu cửa nhôm kính loại thường: giảm 45.000đ/m2 XD
- Nếu có trần: cộng thêm bằng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Chiết tính tăng giảm 18.000đ/m2 XD khi tăng hoặc giảm 0,1m chiều cao nhà.
 
 
V
CÔNG TRÌNH VẬT KIẾN TRÚC KHÁC
 
 
1
Ốt kinh doanh, nhà bán hàng, nhà ở hoặc nhà khác có kết cấu tương tự: Móng đá hộc hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 110, hộc cao 3m, nền lát gạch liên doanh, mái lợp tôn, tường quét vôi ve, cửa sắt xếp, có hệ thống điện.
m2 XD
1.550.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 65.000đ/m2 XD
- Nếu có hệ thống cấp nước: tăng 75.000đ/m2 XD
- Nếu có vệ sinh khép kín: tăng 120.000 đ/m2 XD
- Nếu mái lợp ngói 22v: tăng 120.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp Fibro XM: giảm 80.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp tranh: giảm 155.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 225.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 116.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 220: tăng 161.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 150: giảm 50.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 6 lỗ 110: giảm 79.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch 2 lỗ 110: giảm 56.000đ /m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 95.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 110: giảm 105.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát tường: giảm 162.000đ/m2 XD
- Nếu sơn tường: tăng 45.000đ/m2 XD
- Nếu không quét vôi ve: giảm 28.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 55.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng ximăng: giảm 106.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền (nn đất): giảm 175.000đ/m2 XD
- Nếu có cửa cuốn tự động: hỗ trợ thêm công tháo dỡ, lắp đặt 600.000 đồng/bộ
- Nếu có khuôn cửa thì tính thêm bằng cách lấy m dài thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Nếu có gác xép (gác lửng) bằng BTCT: tính thêm bằng cách ly diện tích gác xép (gác lửng) (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 425.000 đồng/m2.
- Nếu có trần các loại, tường ốp gạch, ốp gỗ, sàn lát gỗ: tính thêm bằng cách ly diện tích thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Trường hợp cửa đi, cửa sổ khác quy cách, chủng loại trên thì tính bù trừ bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân với chênh lệch đơn giá tương ng trong bộ đơn giá.
- Trường hợp nếu có cu thang thì tính thêm bằng cách lấy khối lượng thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này.
- Khi chiều cao nhà khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 18.000đ cho 1m2 XD.
 
 
2
Lều quán: Móng cột trụ BT đúc sẵn hoặc gỗ nhóm 5-6, bao che bằng vách gỗ hoặc tôn, nền láng XM, mái lợp Fibro XM
m2 XD
450.000
 
- Nếu mái lợp tôn: tăng 60.000 đồng/m2 XD
- Nếu lợp tranh: giảm 45.000 đồng/m2 XD
- Nếu nền lát gạch liên doanh: tăng 103.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: tăng 30.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 7.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền (nền đt): giảm 86.000đ/m2 XD
- Nếu trường hợp thưng che vật liệu khác thì chiết tính chênh lệch theo mục đơn giá vật kiến trúc khác
 
 
Lều quán tạm: khung bằng gỗ tạp hoặc tre mét, mái lợp tranh, nn láng xi măng.
m2 XD
220.000
3
Công trình vệ sinh độc lập
 
 
3.1
Móng đá hộc hoặc đá quả, tường xây gạch đặc 220, sàn mái BTCT, nn lát gạch men ceramic, ốp tường gạch liên doanh, tường ngoài sơn, hầm pht tự hoại, hệ thống điện, nước đầy đủ (chưa tính bể nước và thiết bị).
m2 XD
3.150.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 201.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 317.000đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 350.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 110: giảm 385.000 đ/m2 XD
- Nếu tường quét vôi ve: giảm 60.000đ/m2 XD
- Nếu tường không sơn: giảm 83.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 212.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: giảm 55.000đ/m2 XD
- Nếu lát gạch men trung quốc: giảm 65.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 73.000đ/m2 XD
- Nếu nền láng ximăng: giảm 106.000đ/m2 XD
- Nếu không đổ mái BTCT: giảm 465.000đ/m2 sàn
- Nếu mái lợp ngói, không đ BTCT: giảm 80.000 đ/m2 XD
- Nếu mái lợp tôn, không đ BTCT: giảm 265.000 đ/m2 XD
- Nếu mái lợp Fibro XM, không đổ BTCT: giảm 310.000 đ/m2 XD
- Nếu không ốp gạch: giảm 242.000 đ/m2 XD
- Nếu không có bể phốt (đối với một số loại nhà tắm có kết cấu tương tự): giảm 720.000 đ/m2 XD
- Nếu bán tự hoại: giảm 600.000 đ/m2 XD
- Nếu bể chứa nước xây: tính thêm theo loại bể, dung tích tương ứng trong bộ đơn giá này
- Nếu có trần: tính thêm bng cách lấy diện tích trần thực tế nhân (x) với đơn giá tương ứng trong bộ đơn giá này
- Các loại thiết bị (bồn nước, bệ xí, chậu tiểu, Lavabo, bình nóng lạnh, gương soi, vòi sen, vòi rửa vệ sinh, thuyền tm, quạt hút...) đưc hỗ trợ công tháo dỡ, lắp đặt và hao hụt vật liệu như sau.
+ Chậu rửa, Lavobo: 300.000 đồng/cái
+ Thuyền tm, bồn tắm: 1.500.000 đồng/cái
+ Xí bệt: 1.450.000 đồng/ cái (bồi thường 100%)
+ Chậu tiểu: 420.000 đồng/cái (bồi thường 100%)
+ Xí xổm: 1.150.000 đồng/cái (bồi thường 100%)
+ Vòi sen, vòi rửa: 120.000 đồng/cái
+ Bình nóng lạnh: 555.000 đồng/cái
+ Gương soi: 150.000 đồng/cái
+ Quạt hút: 200.000 đồng/cái
+ Bồn chứa nước loại <1,5m3: 650.000 đồng/cái
+ Bồn nước loại < 3m3: 900.000 đồng/cái
+ Bồn nước loại ³3m3: 1.100.000 đồng/cái
 
 
3.2
Nhà vệ sinh ủ ngăn: xây tường gạch liên kết h cha ngăn bằng bê tông tấm đan BTCT, mái lợp ngói 22v/m2, tường trát xi măng, cửa pano ván ghép nhóm V-VI:
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu lợp mái Fibro XM: giảm 195.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp mái tranh: giảm 250.000 đ/m2 XD
- Nếu mái BTCT: tăng 405.000 đ/m2 XD
- Nếu không có mái: Giảm 385.000 đ/m2 XD
m2 XD
2.000.000
3.3
Công trình vệ sinh (h xí, tiểu, tắm) làm bng tranh tre gỗ tạp, che xung quanh phên nứa, có bệ xây gạch, không mái che hoặc mái che đơn giản.
m2 XD
250.000
3.4
Nhà tắm nhà tiu đơn giản: Móng đá, xây tường gạch 220, nền láng xi măng, trát vữa xi măng (Không lợp mái)
m2 XD
1.210.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu đổ mái BTCT: tăng 405.000đ/m2 XD
- Nếu mái lợp ngói: tăng 280.000đ/m2 XD
- Nếu mái lợp tôn: tăng 125.000đ/m2 XD
- Nếu mái lợp Fibro XM: tăng 85.000đ/m2 XD
- Nếu mái lợp tranh: tăng 55.000đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 125.000đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: giảm 126.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 110: giảm 190.000đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 150: giảm 220.000 đ/m2 XD
- Nếu xây táp lô 110: giảm 242.000 đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch liên doanh: tăng 103.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch men: tăng 45.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch hoa ximăng: tăng 30.000đ/m2 XD
- Nếu nền lát gạch đất nung: giảm 7.000đ/m2 XD
- Nếu không láng nền (nền đt): giảm 86.000đ/m2 XD
- Nếu có các thiết bị vệ sinh khác: hỗ trợ tháo dỡ, lắp đặt như nhà vệ sinh độc lập tại mục 3.1
 
 
4
Chuồng trại chăn nuôi (Gia súc, gia cầm):
 
 
4.1
Móng xây gạch, đá, ging móng bê tông ct thép, trụ BTCT, tường xây gạch, quét vôi ve phía ngoài, nền bê tông gạch v, chiều cao hộc 2,5 m, mái lợp ngói 22v/m2, có hệ thống điện.
m2 XD
1.250.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu không có hệ thống điện: giảm 45.000đ/m2 XD
- Nếu không đổ trụ, tường chịu lực: giảm 230.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp tôn: giảm 75.000đ/m2 XD
- Nếu lợp FibroXM: giảm 120.000đ/m2 XD
- Nếu mái lợp tranh: giảm 265.000đ/m2 XD
- Nếu đổ via, sê nô BTCT: tính thêm bằng cách lấy diện tích via dầm, sê nô (bao gồm cả hoàn thiện) nhân (x) với 410.000 đồng/m2
- Nếu nền láng vữa xí măng: Giảm 65.000đ/m2 XD
- Nếu nền bằng đất, gạch đá: giảm 135.000đ/m2 XD
- Nếu tường không quét vôi ve: giảm 25.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát: giảm 120.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 220: tăng 151.000 đ/m2 XD
- Nếu tường xây gạch đặc 150: tăng 90.000 đ/m2 XD
- Khi chiều cao chuồng trại khác với mức quy định, nếu tăng hoặc giảm 0,1m thì điều chỉnh tăng hoặc giảm theo mức giá 15.000đ cho 1m2 XD.
 
 
4.2
Móng đá hộc, gạch, táp lô, đá quả, tường xây gạch thủ công hoặc táp lô, nền bê tông gạch vỡ, mái lợp Fibro XM
m2 XD
745.000
4.3
Móng đá hộc, gạch, táp lô, đá quả, cột khung sườn bng gỗ nhóm 2-3, nền bê tông gạch vỡ, mái lợp Fibro XM
m2 XD
550.000
4.4
Móng đá hộc, gạch, táp lô, đá quả, cột BTCT hoặc gỗ nhóm 4-5, nền bê tông gạch vỡ, mái lợp Fibro XM
m2 XD
508.000
4.5
Cột, khung sườn bng gnhóm 2-3, mái lợp Fibro XM
m2 XD
408.000
4.6
Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm 4-5, mái lợp Fibro XM
m2 XD
376.000
4.7
Cột, khung sườn bng g nhóm 6-7 hoặc tre, lợp Fibro XM
m2 XD
234.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 4.2 đến 4.7:
- Mái lợp ngói: tăng 185.000 đ/m2 XD
- Nếu mái lợp tôn: tăng 82.000 đ/m2 XD
- Nếu mái lợp tranh: giảm 95.000 đ/m2 XD
- Nếu không có móng: giảm 110.000 đ/m2 XD
- Nếu nền láng vữa xi măng: Giảm 65.000đ/m2 XD
- Mục 4.3 đến 4.7 nếu có xây bao: tăng 60.000 đ/m2 XD
- Nếu tường có quét vôi ve phía ngoài: tăng 25.000 đ/m2 XD
- Nếu không trát, giảm 25.000 đ/m2 XD
- Nếu nền đt: giảm 75.000 đ/m2 XD
 
 
5
Mái che các loi
 
 
5.1
Cột thép ống hoặc BTCT, khung sườn bằng ng thép, hộp thép tráng kẽm, lợp tôn màu
m2 XD
320.000
5.2
Mái che có kết cấu dạng con sơn (không cột), lợp tôn màu
m2 XD
240.000
5.3
Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm II, lợp tôn màu
m2 XD
380.000
5.4
Cột BTCT hoặc gỗ nhóm III, khung sườn bằng gỗ, lợp tôn màu
m2 XD
300.000
5.5
Cột, khung sườn bằng gỗ nhóm IV trở xuống, lợp tôn màu
m2 XD
250.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 5.1 đến 5.5:
- Nếu lợp Fibro XM: giảm 65.000 đ/m2 XD
- Nếu lợp tranh: giảm 97.000 đ/m2 XD
- Nếu không lợp mái: giảm 140.000đ/m2 XD
- Nếu lợp tôn xốp: tăng 120.000đ/m2 XD
 
 
5.7
Mái che nắng làm bằng: tre na, mét, tranh phủ tạm
m2 XD
80.000
5.8
Giàn bầu bí các loại: bằng các loại vật liệu tre, gỗ, mét có độ cao 1,5-2m, quy cách cột chng Æ 7-10cm, đà đỡ Æ5-7cm và tấm sườn ô x 30 cm
 
 
- Cột khung sườn bằng gỗ, tre, nứa, mét mặt dàn lắp ghép đan ô
m2
8.000
- Dàn làm bằng các loại vật liệu gỗ, tre, nứa, mét kèo đỡ chữ A (2 mặt) có đan ô
m2
6.000
- Dàn làm bằng các loại vật liệu gỗ, tre, nứa, mét chống đỡ vào tường có đan ô
m2
4.000
- Vật liệu khác bằng cành cây rãi trong vườn
m2
2.000
- Nếu dàn có độ cao thấp hơn 1m nhân với (x) hệ số 0,8; cao h<0,5m x 0,7. Nếu vật liệu thu hồi đã bồi thường chi tính chi phí nhân công 1.000 đ/m2
 
 
6
Khung ngoại, cánh cửa, song cửa sổ các loại
 
 
6.1
Khung ngoại:
 
 
 
Khuôn cửa gỗ lim:
 
 
 
+ Tiết diện khung 6x25 cm
md
850.000
 
+ Tiết diện khung 5x25 cm
md
800.000
 
+ Tiết diện khung 6x18 cm
md
650.000
 
+ Tiết diện khung 5x18 cm
md
600.000
 
+ Tiết diện khung 6x14 cm
md
550.000
 
+ Tiết diện khung 5x14 cm
md
500.000
 
+ Tiết diện khung 8x8 cm
md
450.000
 
+ Tiết diện khung 6x8 cm
md
350.000
 
- Khuôn cửa đinh hương lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 1,2
- Khuôn cửa sến, táu, kiền kiền, đổi lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 0,8
- Khuôn cửa gỗ nhóm IV-V lấy giá tương ứng gỗ lim nhân hệ số 0,5
 
 
6.2
Cánh cửa các loại:
 
 
 
- Cửa đi bằng Pa nô kính, gỗ dỗi
m2
1.800.000
 
- Cửa sổ bằng kính, gỗ dỗi
m2
1.550.000
 
- Cửa đi bng ván gỗ dỗi
m2
2.000.000
 
- Cửa sổ bng ván gỗ dỗi
m2
1.800.000
 
- Cửa đi bng Pa nô kính, gỗ lim
m2
2.000.000
 
- Cửa sổ bng kính, gỗ lim
m2
1.800.000
 
- Cửa đi bằng ván g lim
m2
2.200.000
 
- Cửa sổ bng ván gỗ lim
m2
2.000.000
 
- Cửa đi bằng Pa nô kính, gỗ de
m2
1.400.000
 
- Cửa sổ bng kính, gỗ de
m2
1.150.000
 
- Cửa đi bằng ván gỗ de
m2
1.500.000
 
- Cửa sổ bằng ván gỗ de
m2
1.350.000
 
- Cửa đi bằng gỗ đinh hương ván loại lớn
m2
3.500.000
 
- Cửa sổ bằng gỗ đinh hương ván loại lớn
m2
3.200.000
 
- Cửa nhôm kính loại thường
m2
600.000
 
- Cửa lp bản ván ghép và cửa tôn khung thép
m2
300.000
 
- Cửa sổ chớp.
 
 
 
+ Gỗ Lim
m2
2.400.000
 
+ Gỗ Dỗi
m2
2.100.000
 
+ G De
m2
1.800.000
 
Đối với các loại cửa có quy cách trên, gỗ nhóm III; IV; V thì lấy đơn giá cửa gỗ dỗi tương ứng nhân hệ số K=0,8; 0,6; 0,4
 
 
 
- Ca nhựa uPVC có lõi thép gia cường, đã bao gồm khuôn cửa và phụ kiện kim khí hãng GQ:
 
 
 
+ Cửa đi:
 
 
 
Cửa đi 2 cánh mở quay, kính 5 ly, tay nắm, bản lề 3 D có khóa và phụ kiện kim khí GQ
m2
1.310.000
 
Cửa đi 2, 4 cánh mở trợt, kính 5 ly phụ kiện con lăn + khóa bán nguyệt
m2
870.000
 
Cửa đi 1 cánh mở quay, kính 5 ly, tay nm, bản l 3D có khóa và phụ kiện kim khí GQ
m2
1.320.000
 
+ Cửa sổ:
m2
 
 
Của s2 cánh mquay ra ngoài kính 5 ly, bản lề chữ A, chốt, khóa
m2
1.230.000
 
Cửa sổ 2 cánh mở trợt kính 5 ly, con lăn, khóa bán nguyệt
m2
880.000
 
Cửa s 1 cánh m quay hoặc mở ht i, kính 5 ly, phụ kiện bản lề, khóa
m2
1.250.000
 
+ Vách kính:
m2
 
 
Vách kính c định, kính 5 ly
m2
720.000
 
Các loại cửa nhựa, vách kính trên nếu sử dụng kính an toàn dày 6,38mm thì cộng thêm 160.000 đ/m2 đối với cửa sổ và 110.000 đ/m2 đối với cửa đi, kính cường lực 8mm thì cộng thêm 220.000 đ/m2, kính cường lực 10mm thì cộng thêm 270.000 đ/m2.
6.3
Song cửa s các loại:
 
 
 
Song cửa bằng gỗ đinh hương
m2
700.000
 
Song cửa bng gỗ lim
m2
580.000
 
Song cửa bng gỗ táu
m2
480.000
 
Song cửa bng gỗ di
m2
450.000
 
Song cửa bng inox 304
m2
450.000
 
Song cửa bằng inox 201
m2
350.000
 
Song cửa hoa sắt
m2
300.000
7
Cổng các loại
 
 
7.1
Cột cổng: Móng xây đá hộc kết hợp BTCT, thân xây gạch, trụ có lỏi BTCT, VXM, trát vữa XM, đắp phào chỉ, quét sơn.
 
 
7.1.1
Cột cng (thuộc loại cng có mái)
m3 cột
6.350.000
7.1.2
Cột cổng (thuộc loại cổng không có mái)
m3 cột
5.730.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 7.1.1, 7.1.2:
- Nếu không có lỏi BTCT: giảm 650.000đ/m3 cột
- Nếu thân xây đá hộc, đá quả: giảm 550.000đ/m3 cột
- Nếu thân xây táp lô: giảm 230.000đ/m3 cột
- Nếu thân xây đá hộc chít mạch ni: giảm 1.520.000đ/m3 cột (đã chiết tính giảm trát, sơn, gờ phào chỉ)
- Nếu ốp đá granit: tăng 3.600.000đ/m3 cột
- Nếu p đá cẩm thạch: tăng 1.680.000đ/m3 cột
- Nếu ốp gạch Granit nhân tạo: tăng 1.200.000đ/m3 cột
- Nếu ốp gạch Ceramic: tăng 450.000đ/m3 cột
- Nếu sơn giả đá: tăng 600.000đ/m3 cột
- Nếu sơn giả gỗ: tăng 900.000đ/m3 cột
- Nếu láng granito: tăng 800.000đ/m3 cột
- Nếu quét vôi: giảm 114.000đ/m3 cột
- Nếu không sơn: giảm 188.000đ/m3 cột
- Nếu không trát: giảm 709.000đ/m3 cột
- Nếu không đắp phào chỉ: giảm 500.000đ/m3 cột
 
 
7.1.3
Cột cổng móng bê tông, thân trụ cổng bằng thép hộp, ống tráng kẽm, được liên kết với nhau bng các mối hàn, trụ cổng có hình hộp chữ nhật, vuông
m3cột
4.800.000
7.2
Mái cổng
 
 
 
Mái cổng: dầm, mái BTCT, dán ngói 11v/m2
m2mái
1.683.000
 
Mái cổng: dầm, mái BTCT, dán ngói 22v/m2
m2mái
1.550.000
 
Mái cổng: dầm, mái BTCT, dán ngói 75v/m2
m2mái
1.594.000
 
Mái cổng: dầm, mái BTCT, không dán ngói
m2mái
1.430.000
 
Mái cng khung sườn bng gỗ, lợp ngói
m2mái
674.000
7.3
Cánh cổng các loại
 
 
7.3.1
Cánh cổng thép hộp đen bản 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép đen bản 8x4 cm (hoặc tương đương), sơn chống g, khoảng hở giữa 2 hộp 3cm.
m2
750.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu khoảng hở tăng thêm từ 1 đến 10 cm: giảm 5% đơn giá trên cho 1cm tăng.
- Nếu khoảng hở tăng trên 10: giảm 60% đơn giá trên.
- Nếu khoảng hở tăng trên 15: giảm 70% đơn giá trên.
 
 
7.3.2
Cánh cng thép hộp bản 5x2,5 cm (hoặc tương đương) khung thép bản 8x4cm (hoặc tương đương) mạ kẽm sơn tĩnh điện, khoảng hở giữa 2 hộp 3cm.
m2
1.200.000
 
Các trường hợp điều chỉnh:
- Nếu khoảng hở tăng thêm từ 1 đến 10 cm: giảm 5% đơn giá trên cho 1cm tăng.
- Nếu khoảng hở tăng trên 10: giảm 60% đơn giá trên.
- Nếu khoảng hở tăng trên 15: giảm 70% đơn giá trên.
 
 
7.3.3
Cánh cổng khung thép ống, đan lưới B40
m2
280.000
7.3.4
Cánh cổng bng thép đặc khung thép ng
m2
530.000
7.3.5
Cánh cổng bng gỗ nhóm 2-3
m2
400.000
7.3.6
Cánh cổng bằng gỗ nhóm 4-5
m2
220.000
7.3.7
Cánh cổng bng gỗ nhóm 5-6
m2
110.000
7.3.8
Cửa sắt xếp có bọc tôn tráng kẽm
m2
550.000
7.3.9
Cửa st xếp không có bọc tôn tráng kẽm
m2
460.000
7.3.10
Cửa lùa ván ghép và cửa tôn khung thép
m2
180.000
7.3.11
Cánh cửa bằng tre khung tre nẹp định
m2
40.000
 
Mục 7.3 nếu không đúng quy cách trên thì Hội đồng bồi thường lấy giá theo thực tế mặt bằng thị trường hiện tại.
 
 
8
Cầu thang
 
 
 
Cầu thang xây thô
m2
970.000
 
Bậc cấp cầu thang lát đá granit
m2
700.000
Bậc cấp cầu thang mài granito
m2
230.000
Bậc cấp cu thang lát gạch granit nhân tạo
m2
400.000
Bậc cấp cầu thang lát lát đá hoa cương, cẩm thạch
m2
400.000
Bậc cấp cầu thang lát lát gạch Ceramic
m2
180.000
Bậc cấp cầu thang lát gỗ nhóm III-IV
m2
600.000
Bậc cấp cầu thang lát gỗ g, đinh hương
m2
2.500.000
Bậc cấp cầu thang lát gỗ lim
m2
1.600.000
Bậc cấp cầu thang lát gỗ dổi
m2
1.300.000
Bậc cấp cu thang lát g mít
m2
1.400.000
Trụ g lim tiết diện trên 0,06 m2
cái
6.000.000
Trụ gỗ lim tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m2
cái
4.000.000
 
Trụ g lim tiết diện 0,015 < 0,03 m2
cái
2.000.000
Trụ gỗ lim tiết diện < 0,015 m2
cái
1.000.000
Trụ gỗ gọ, đinh hương tiết diện trên 0,06 m2
i
9.000.000
Trụ g gọ, đinh hương tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m2
cái
6.000.000
Trụ gỗ gọ, đinh hương tiết diện 0,015 < 0,03 m2
cái
3.000.000
Trụ g gọ, đinh hương tiết diện < 0,015 m2
cái
1.000.000
Trụ gỗ dổi, mít tiết diện trên 0,06 m2
i
4.000.000
Trụ gỗ dổi, mít tiết diện từ 0,03 đến 0,06 m2
cái
3.000.000
Trụ gỗ di, mít tiết diện 0,015 < 0,03 m2
cái
1.000.000
Trụ gỗ dổi, mít tiết diện < 0,015 m2
cái
700.000
Trụ vịn inox
cái
300.000
Trụ BTCT
cái
50.000
 
Đối với trụ gỗ nhóm III; IV; V lấy đơn giá trụ gỗ di nhân hệ số tương ứng K=0,8; 0,6; 0,5
Cách tính diện tích cầu thang để tính bù trừ (nếu có) bằng tổng diện tích từng bậc cầu thang riêng lẻ.
 
 
9
Lan can các loại
 
 
 
Lan can hoa st hoặc st hộp
md
400.000
Lan can cầu thang bng g di
md
1.000.000
Lan can cầu thang bng gỗ lim
md
1.300.000
Lan can cầu thang bằng gỗ gọ, đinh hương
md
1.600.000
Lan can cầu thang bằng gỗ mít
md
1.100.000
Lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 3-4
md
900.000
Lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 5-6
md
650.000
Lan can cầu thang Inox
md
630.000
Lan can cầu thang bằng kính kết hợp gỗ lim và inox
md
1.200.000
Lan can cầu thang bng kính và inox
md
800.000
Lan can cầu thang con tiện xi măng giằng bê tông
md
150.000
Lan can cầu thang xây gạch ging bê tông
md
200.000
Nếu ng cho hành lang, ban công: k=0,9
 
 
10
Hàng rào các loại.
 
 
10.1
Hàng rào xây
 
 
 
Móng hàng rào xây đá hộc (bao gm đào đất, BT lót và xây móng, hoàn thiện)
m3
1.020.000
 
Thân hàng rào xây bằng gạch đặc 110, bổ trụ 220 khoảng cách 3,5m, trát 2 mặt VXM mác 50 (chưa tính quét vôi ve hoặc sơn)
m2
340.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho phn thân hàng rào
- Nếu xây gạch 2 lỗ 110: giảm 34.000đ/m2
- Nếu xây gạch 4-6 lỗ 150: tăng 5.000đ/m2
- Nếu xây gạch 4-6 lỗ 110: giảm 36.500đ/m2
- Nếu xây gạch táp lô 150: giảm 28.000đ/m2
- Nếu xây gạch táp lô 100: giảm 58.000đ/m2
 
 
 
- Nếu xây bng đá quả tự nhiên: giảm 45.600đ/m2
- Nếu không trát 1 mặt: giảm: 65.000đ/m2
- Nếu không trát 2 mặt: giảm 130.000đ/m2
- Nếu quét vôi ve 1 mặt: tăng 9.500đ/m2
- Nếu quét vôi ve 2 mặt: tăng 19.000đ/m2
- Nếu quét sơn 1 mặt: tăng 22.000đ/m2
- Nếu quét sơn 2 mặt: tăng 44.000đ/m2
 
 
10.2
Hàng rào trụ BT 20x20 hoặc trụ xây 220, khoảng cách 3m, khung thép hình hoặc thép ống, lưới thép B40
m2
445.000
10.3
Hàng rào thép vuông đặc hoặc tròn hàn liên kết, khoảng hở giữa 2 thanh 2cm.
m2
645.000
10.4
Hàng rào thép hộp hàn liên kết chưa phun sơn; khoảng hở giữa 2 thanh 2cm.
m2
568.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 10.2.2 và 10.2.3
- Nếu khoảng hở tăng thêm từ 1 đến 10 cm: giảm 5% đơn giá trên cho 1cm tăng.
- Nếu khoảng hở tăng trên 10: giảm 60% đơn giá trên.
- Nếu khoảng hở tăng trên 15: giảm 70% đơn giá trên.
 
 
10.5
Hàng rào lưới B40, cọc BTCT
m2
196.000
10.6
Hàng rào lưới B40, cọc thép V hoặc thép hộp, thép ng
m2
130.000
10.7
Hàng rào B40 hàn khung thép hộp hoặc thép ống
m2
150.000
10.8
Hàng rào lưới B40, cọc gỗ, tre
m2
96.000
10.9
Hàng rào bng gỗ bìa
md
30.000
10.10
Hàng rào bằng tre, gỗ tạp
md
5.000
10.11
Hàng rào dây thép gai đan ô < 30 cm, cọc thép, BTCT chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 10cmx10cm, số dây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.
m2
60.000
10.12
Hàng rào cột g, tre mét, chăng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 8cmx8cm, s dây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.
md
32.000
10.13
Hàng rào cột BTCT, chăng dây thép gai (không đan ô) chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách giữa 2 cột <=4m, kích thước cột tối thiểu 8cmx8cm, số dây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.
md
40.000
10.14
Hàng rào chăng thép gai (không đan ô), nẹp định vào cây sống bờ rào, chiều cao hàng rào >=1,5m, khoảng cách nẹp đinh <=4m, sdây thép gai chăng dọc theo hàng rào >= 5 dây.
md
25.000
 
Trường hợp hàng rào dây thép gai xây lắp theo tiêu chuẩn tương ứng đơn giá Mục 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 nhưng không đạt tiêu chuẩn số lượng dây qui định, điều chỉnh như sau:
- Trường hợp số dây chăng dọc theo hàng rào là 4 dây: giảm 20% đơn giá
- Trường hợp s dây chăng dọc theo hàng rào là 3 dây: giảm 30% đơn giá
- Trường hợp s dây chăng dọc theo hàng rào là 2 dây: giảm 50% đơn giá.
- Trường hợp s dây chăng dọc theo hàng rào là 1 dây: giảm 70% đơn giá.
- Trường hợp có đan ô 30-50 cm: giảm 30% đơn giá.
- Trường hợp có đan ô >50 cm: giảm 70% đơn giá.
 
 
10.15
Hàng rào cây: Dâm bụt, Ngâu, Mận hảo, Chè tàu có ct tỉa, chiều rộng >=40cm, chiu cao >=0,8m
md
35.000
10.16
Hàng rào cây: Dâm bụt, Ngâu, Mận hảo, Chè tàu không ct tỉa, chiều rộng >=40cm, chiều cao >=0,8m
md
20.000
10.17
Các loại hàng rào cây: Dâm bụt, Ngâu, Mận hảo, Chè tàu không đúng với quy định trên.
Md
7.000
11
Mương thoát nước (tiết diện lòng mương = 0,4 m2)
 
 
 
Thành đổ BT không cốt thép
md
900.000
 
Thành xây gạch chỉ 220
md
545.000
 
Thành xây gạch lỗ 220
md
465.000
 
Thành xây gạch chỉ 110
md
395.000
 
Thành xây gạch lỗ 110
md
355.000
 
Thành xây đá hộc
md
335.000
 
Thành xây đá quả
md
330.000
 
Thành xây gạch taplo 150
md
325.000
 
Thành xây gạch taplo 100
md
285.000
 
Tm đan BTCT dày < 5cm
m2
150.000
 
Tm đan BTCT dày 5cm - 10cm
m2
205.000
 
Tấm đan BTCT dày > 10cm
m2
250.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 11:
- Nếu có nắp đậy BTCT: tăng 85.000đ/md
- Nếu không trát ngoài thành mường: nhân hệ số K=0,98
- Nếu không trát trong thành mường: nhân hệ số K=0,98
- Nếu tiết diện lòng mương tăng giảm 0,1m2 thì tăng giảm đơn giá 10%.
- Nếu có giằng ngang mương thì cộng thêm khối lượng ging nhân với đơn giá 2.240.000 đng/m3
 
 
12
Bể phốt các loại
 
 
12.1
Bể pht xây gạch chỉ 220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, Thể tích 2m3
m3
1.810.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 12.1:
- Nếu thể tích <2m3: K= 1,05
- Nếu thể tích 2m3 K=0,9
- Nếu thể tích >5m3: K= 0,85
- Nếu thành bể xây bằng gạch ch 110: K=0,8
- Nếu thành bể đổ bằng BT: nhân hệ số K=1,15
- Nếu không có nắp đậy BT: giảm 125.000đ/m3 bể
- Trường hợp các bể xây gạch không đúng quy cách của bể nước (không đảm bảo yêu cầu chịu lực khi đổ đầy nước) thì Hội đồng bồi thưng tính giá trị bồi thường theo khối lượng
 
 
 
kết cấu xây dựng thực tế điều chỉnh tăng, giảm theo mục VII của bộ đơn giá này.
 
 
12.2
Bể pht Bê tông mác 200 bằng ng bi, thể tích 1m3/ống
m3
1.370.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 12.2:
- Nếu thể tích 1 ống £1m3: K=1,05
- Nếu thể tích 1 ống >1m3: K=0,9
- Nếu không có np đậy BT: giảm 260.000đ/m3 bể
 
 
13
Bể nước các loại
 
 
13.1
B nước, xây gạch ch220, đáy BTCT, nắp đậy BTCT, thể tích 2-5m3
m3
1.660.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 13.1:
- Nếu thể tích <2m3: K=1,05
- Nếu thể tích 2m3=0,9
- Nếu thể tích >5m3: K=0,85
- Nếu thành bể xây bằng gạch chỉ 110: K=0,8
- Nếu thành bể đổ bng BT: nhân hệ số K=1,15
- Nếu không có np đậy BT: giảm 205.000đ/m3 bể
- Trường hợp các bể xây gạch không đúng quy cách của bể nước (không đảm bảo yêu cu chịu lực khi đ đầy nước) thì Hội đng bi thường tính giá trị bồi thường theo khối lượng kết cấu xây dựng thực tế điều chỉnh tăng, giảm theo mục VII của bộ đơn giá này.
 
 
13.2
B nước Bê tông mác 200 bằng ống bi, thể tích 1m3/ống
m3
1.270.000
 
Các trường hợp điều chỉnh cho mục 13.2:
- Nếu thể tích 1 ống £1m3: K=1,05
- Nếu thể tích 1 ống >1m3: K=0,9
- Nếu không có nắp đậy BT: giảm 260.000đ/m3 bể
 
 
14
Giếng các loại
 
 
14.1
Giếng đào (phần ống giếng và xây gạch, ghép đá tính riêng)
m3
300.000
 
Đường kính giếng tính như sau:
- Đối với giếng đất: lấy đường kính miệng giếng thực tế.
- Đối với giếng ghép đá: lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 50cm.
- Đối với giếng ống bi: lấy đường kính miệng giếng cộng (+) thêm 20cm.
 
 
 
Các trường hợp điều chỉnh cho giếng đào
- Nếu đất cấp 1,2 (đất cát, bùn, đất thịt, sét...): K=1
- Nếu đất cấp 3,4 (đất đồi...): K=1,25
- Mc sâu nhất của giếng <=3m: K=1
- Mức sâu nhất của giếng <=6m: K=1,45
- Mức sâu nhất của giếng <=9m: K=1,8
- Mức sâu nht của giếng >9m: K=2,25
 
 
14.2
Giếng khoan (phần đầu bơm, máy bơm tính riêng)
 
 
 
Đất cấp 1
cái
3.500.000
 
Đất cấp 2
cái
4.500.000
 
Đất cấp 3
cái
5.500.000
 
Đất cấp 4
cái
6.000.000
14.3
Xếp đá khan thành giếng
m3
675.000
 
Các trường hp điều chỉnh:
- Mức sâu nht <=3m: K=1
- Mức sâu nhất <=6m: K=1,25
- Mức sâu nht <=9m: K=1,5
- Mức sâu nhất >9m: K=1,7
 
 
15
Đào đp đất thủ công tại chỗ có quy mô nh (đào ao, đào mương rãnh, đào móng, bóc phong hóa...) đối với trường hợp đã xác định rõ nguồn gốc và phương pháp thi công.
 
 
 
Đất cấp 1
m3
57.000
 
Đất cấp 2, 3
m3
77.000
 
Đối với trường hợp thi công ao hồ kết hợp máy và thủ công nhưng không xác định rõ được tỷ lệ các biện pháp thi công thì mức áp giá bình quân 50.000 đồng/m3.
 
 
16
Đào đất bằng máy tại chỗ (đào ao, kênh mương, bóc phong hóa...)
 
 
 
Đất cấp 1
m3
22.000
Đất cấp 2
m3
25.000
Đất cấp 3
m3
30.000
Đất cấp 4
m3
38.000
Đối với trường hợp đào đắp đất ao hồ, kè...có quy mô lớn phục vụ cho nuôi trồng thủy hải sản. Hội đồng bồi thường xác định khối lượng thực tế đào đắp theo định mức đơn giá hiện hành của cơ quan có thẩm quyền công bố, trên cơ sở hồ sơ thiết kế và biện pháp tổ chức thi công.
 
 
17
San lấp mặt bằng (bao gồm chi phí mua vật liệu tại mỏ, xúc lên xe, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan...)
 
 
 
Cự ly vận chuyn vật liệu san lấp < =2km
m3
60.000
 
Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp < =5 km
m3
65.000
 
Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp <=10 km
m3
75.000
 
Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp < =15 km
m3
80.000
 
Cự ly vận chuyn vật liệu san lp <= 20 km
m3
85.000
 
Cự ly vận chuyển vật liệu san lấp > 25 km
m3
100.000
18
Trần các loại
 
 
 
Trần cót ép
m2
127.000
Trn xp dày 5cm
m2
52.000
 
Trn xp dày 3cm
m2
47.000
Trần bạt vải nhựa sọc
m2
27.000
Trn nhựa
m2
110.000
Trần tôn sóng màu
m2
130.000
Trần Alumi, khung xương sắt hộp
m2
550.000
Trần gỗ dán, ván ép
m2
280.000
Trần gỗ dán có tm cách âm, cách nhiệt acostic
m2
350.000
Trần gỗ tạp, gỗ nhóm 5-6
m2
300.000
Trần gỗ xoan đâu, de
m2
500.000
Trần gỗ dỗi, mít, vàng tâm
m2
720.000
Trn g Pơmu
m2
800.000
Trần gỗ nhóm 3 dày 1 cm
m2
700.000
Trần gỗ nhóm 3 dày 1,5cm
m2
750.000
Trần thạch cao loại thường, khung xương bng thép
m2
200.000
Trần thạch cao chng ẩm, khung xương bằng thép
m2
230.000
Các trường hợp điều chỉnh:
- Đối với trần các loại: nếu có giật cấp, trang trí hoa văn nhân hệ số 1,1
- Các loại trần g tự nhiên nếu không sơn PU: Giảm 130.000 đồng/m2. Các loại trần gỗ tự nhiên nếu chỉ sơn phủ: Giảm 70.000 đồng/m2
- Nếu mức hoàn thiện không đảm tính kỷ thuật, thẩm mỹ ở mức bình thường, giao hội đồng BT trực tiếp đánh giá và khấu trừ hợp lý
 
 
19
Lambri, ốp tường, lát sàn cát loại
 
 
 
Lambri tường gỗ xoan đâu, de
m2
429.000
Lambri tường gỗ dỗi, mít, vàng tâm
m2
610.000
Lambri tường gỗ Pơmu
m2
710.000
Lambri tường gỗ nhóm 3 dày <=1cm
m2
600.000
Lambri tường gỗ nhóm 3 dày <=1,5 cm
m2
670.000
p tường, lambri, trần bng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt có bào, đánh vecni hoặc sơn bề mặt, hoàn thiện ở mức độ bình thường
m2
220.000
Ốp tường, lambri, trần bng gỗ nhóm 5,6, gỗ vườn, gỗ tạp: không ghép âm dương, bề mặt không bào, không sơn hoặc vecni, hoàn thiện ở mức độ bình thường
m2
125.000
Mặt sàn bằng gỗ ván nhóm 3 <= 1cm
m2
635.000
Mặt sàn bằng gỗ ván nhóm 3 <= 3cm
m2
850.000
20
Vách ngăn, bao che các loại
 
 
 
Vách ốp alcorest, khung xương sắt hộp
m2
770.000
Vách thạch cao 2 mặt loại thường, khung xương bằng thép
m2
200.000
Vách thạch cao cách âm 2 mặt, khung xương bng thép
m2
220.000
 
Vách ngăn bng ván ép
m2
105.000
Vách ngăn bằng gỗ dỗi dày 2cm
m2
750.000
Vách ngăn bằng khung nhôm dày 0,8 đến 1,2 ly, kính 5 ly, nếu dày hơn cứ 2 đến 3 ly thì nhân (x) hệ số 1,2.
m2
450.000
Vách thưng bằng gỗ nhóm 2
m2
450.000
Vách thưng bng gỗ nhóm 3-4
m2
400.000
Vách thưng bng gỗ nhóm 5-6
m2
150.000
Vách thưng bng phên tre nứa các loại
m2
45.000
Bao che ván ghép nẹp xung quanh
m2
65.000
Bao che bằng tấm lưới thép mắt cáo có khung gỗ
m2
40.000
Bao che lưới B40 khung g 5x6
m2
55.000
Bao che tôn sóng khung gỗ
m2
120.000
Bao che bằng tấm nhựa, khung gỗ
m2
65.000
Bao che bằng fibro ép khung gỗ
m2
55.000
21
Mái BTCT các loại
 
 
 
Bê tông cốt thép sàn tầng, sàn mái (hoàn thiện)
m2
730.000
Bê tông cốt thép mái nghiêng (hoàn thiện)
m2
800.000
22
Mái lợp các loại
 
 
 
Mái ngói 10v/m2, xà gồ gỗ nhóm 3,4, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6
m2mái
385.000
Mái ngói 10v/m2, xà gồ, cầu phòng, mè bằng thép hộp
m2mái
450.000
Mái ngói 22v/m2, xà gồ g nhóm 3,4, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6
m2mái
350.000
Mái ngói 22v/m2, xà gồ gỗ nhóm 5,6, cầu phòng, mè gỗ nhóm 5,6
m2mái
280.000
Mái tôn màu mạ kẽm xà gồ thép hình hoặc thép ống
m2mái
250.000
Mái tôn màu mạ kẽm xà gồ g nhóm 3,4
m2mái
230.000
Mái Fibrô XM xà gồ gỗ nhóm 3,4
m2mái
150.000
Mái Fibrô XM xà gồ gỗ nhóm 5,6
m2mái
115.000
Mái lợp tranh
m2mái
95.000
23
Sơn, vôi ve
 
 
 
Sơn
m2
33.500
Sơn giả gỗ
m2
300.000
Sơn giả đá
m2
350.000
Sơn giả đng
m2
350.000
Sơn hoa văn
m2
200.000
Quét vôi ve
m2
10.000
24
Ống bê tông các loi
 
 
 
Sản xuất và lắp đặt ng giếng BT mác 200 không ct thép D>1m
md
900.000
Sản xut và lắp đặt ống giếng BT mác 200 không cốt thép D từ 0,7-1m
md
800.000
 
Ống cống bê tông thường ĐK 300 mm không có cốt thép
md
100.000
Ống cống bê tông thường ĐK 400 mm không có cốt thép
md
120.000
ng cống bê tông thường ĐK 500 mm không có ct thép
md
135.000
Ống giếng bê tông W 600 thành BT dày 50-70, mác 150
md
140.000
ng giếng bê tông W 700 thành BT dày 50-70, mác 150
md
165.000
Ống giếng bê tông W 800 thành BT dày 60-70, mác 150
md
205.000
Trường hợp quy cách, chủng loại không đúng như trên thì tính theo Công bố giá VLXD của SXD tại thời điểm áp giá.
 
 
25
Sân, mặt đường các loại (chưa tính phần nền và lề đường).
 
 
 
Sân, mặt đường Bê tông đá dăm dày 5cm, mác 200
m2
120.000
Sân, mặt đường Bê tông đá đăm dày 10cm, mác 200
m2
180.000
Mặt đường Bê tông đá dăm dày 12cm, mác 200
m2
210.000
Mặt đường Bê tông đá dăm dày 15cm, mác 200
m2
260.000
Mặt đường Bê tông đá dăm dày 20cm, mác 200
m2
350.000
Mặt đường Bê tông đá đăm dày 15cm, mác 250
m2
270.000
Mặt đường Bê tông đá dăm dày 20cm, mác 250
m2
370.000
Mặt đường đá dăm láng nhựa 1,8kg/m2
m2
260.000
Mặt đường đá dăm láng nhựa 3kg/m2
m2
280.000
Mặt đường đá dăm láng nhựa 4,5kg/m2
m2
320.000
Mặt đường đá dăm láng nhựa 5,5kg/m2
m2
340.000
Mặt đường cấp phi đồi chọn lọc dày 15cm - 25cm
m2
70.000
Mặt đường đá dăm kẹp đất
m2
95.000
Mặt đường đá dăm nước
m2
135.000
Nền đường cấp phi tính theo dự toán thực tế
 
 
26
Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc ngoài nhà
 
 
 
Cột điện ly tâm (bao gm cả xà, sứ) cao ³8 m
Cột
2.450.000
Cột điện ly tâm (bao gồm cà xà, sứ) cao <8 m
Cột
2.000.000
Cột điện BTCT chữ H (bao gm cả xà, sứ) cao ³8m
Cột
1.860.000
Cột điện BTCT chữ H (bao gm cả xà, sứ) cao < 8m
Cột
1.500.000
Cột điện BTCT thường
Cột
1.150.000
Cột điện bằng gỗ (bao gồm cả xà, sứ) cao từ 4m-6m
Cột
230.000
Cột điện bng gỗ (bao gồm cả xà, sứ) cao < 4m
Cột
180.000
Lắp đặt tuyến nước sinh hoạt tính khoảng cách <25m (tính từ đài khơi thủy, ống <Æ34, van khóa, đồng hồ, rumine).
Hệ thống
1.700.000
Phần dây cáp điện, công tơ, các thiết bị khác và cột điện nếu quy cách khác trên thì tính theo Công bố giá VLXD của SXD tại thời điểm áp giá hoặc giá cả thị trường.
 
 
27
Bê tông các loại
 
 
 
Bê tông ct thép cột, xà, dm nhà tầng (bao gm BT đá 1x2, cốt thép, ván khuôn)
m3
4.350.000
Bê tông cốt thép dầm gằng móng
m3
3.750.000
 
Bê tông M200 không ct thép
m3
1.150.000
Bê tông M150 không cốt thép
m3
1.090.000
Bê tông M100 không cốt thép
m3
900.000
28
Khối xây, trát các loại (dùng cho các loại tường xây độc lập)
 
 
 
Khối xây đá hộc
m3
966.000
Khi xây gạch đặc
m3
1.685.000
Khối xây gạch 2 lỗ
m3
1.440.000
Khối xây gạch 6 lỗ
m3
1.200.000
Khối xây táp lô
m3
700.000
Xếp đá khan có chít mạch
m3
510.000
Xếp đá khan không chít mạch
m3
440.000
Tường xây đá quả (kích thước 4x6; 6x8)
m3
750.000
Trát vữa xi măng
m2
85.000
Trát Granito
m2
270.000
Trát đá rửa
m2
300.000
Trát đắp phào đơn
md
49.000
Trát đắp phào kép
md
60.600
Trát gờ chỉ
m2
27.700
29
Láng, lát, p các loại
 
 
 
Nền BT gạch vỡ, láng vữa XM mác 75
m2
80.000
Nền BT gạch vỡ, láng vữa XM mác 50
m2
77.000
Lát nền, vĩa hè bằng gạch đất nung
m2
105.000
Lát nn, sân bng gạch lá dừa
m2
110.000
Lát sân, vĩa hè, đường bng gạch Blôck tự chèn, loại dày 3,5cm
m2
105.000
Lát sân, vĩa hè, đường bng gạch Blôck tự chèn, loại dày 5,5cm
m2
115.000
Lát sân, vĩa hè, đường bng gạch XM
m2
120.000
Lát nền bng gạch xi măng
m2
95.000
Lát nền bằng gạch Ceramic <=0,16 m2
m2
180.000
Lát nền bằng gạch Ceramic > 0,16 m2
m2
200.000
Lát nền bằng gạch Granit nhân tạo
m2
350.000
p gạch tiết diện <=0,16 m2
m2
250.000
Ốp gạch tiết diện > 0,16 m2
m2
270.000
Ốp viền tường, chân tường
m2
210.000
Ốp đá Granit tự nhiên màu hồng
m2
890.000
Ốp đá Granit tự nhiên màu đen
m2
700.000
p đá Granit tự nhiên màu xám
Trường hợp lát nền, sàn nhân hệ số K = 0,8
m2
735.000
Ốp đá cẩm thạch, hoa cương
Trường hợp lát nền, sàn nhân hệ số K = 0,8
m2
450.000
 
Tủ, sập có kết cấu bng BTCT, trang trí gờ, phào, chỉ nẹp
m2
430.000
30
Bàn bếp các loại
 
 
 
Bàn bếp nấu bằng đá granit nhập khẩu, đẹp, chất lượng cao
m2
1.600.000
Bàn bếp nấu bằng đá granit màu đỏ Rubi
m2
900.000
Bàn bếp nấu bằng đá granit màu đen
m2
850.000