Công văn 2434/TCHQ-TXNK 2020 triển khai thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
____________

Số: 2434/TCHQ-TXNK
V/v: Triển khai bổ sung thỏa thuận hợp tác PHT NSNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp triển khai trong thu phí hạ tầng bằng phương thức điện tử trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Tổng cục Hải quan ký ngày 17/12/2019.

Tiếp theo công văn số 7915/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2019 về việc dự thảo sửa đổi, bổ sung thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thỏa thuận hợp tác “Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu Ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thu phí, lệ phí và các khoản thu khác của cơ quan quản lý bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” bổ sung, sửa đổi Thỏa thuận hợp tác ký ngày 23/10/2017.

- Tổng cục Hải quan thông báo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức triển khai chương trình hợp tác trong thu phí hạ tầng bằng phương thức điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hải Phòng (để biết);
- Cục HQ Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực