Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.637 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 617/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
02

Quyết định 1107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
03

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất"

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2019
04

Quyết định 4044/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
05

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
06

Quyết định 4033/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
07

Quyết định 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
08

Quyết định 2239/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

Ban hành: 27/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
09

Quyết định 1872/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức kinh tế kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
10

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
11

Quyết định 1783/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Seattle - Bothell 120th - US0157

Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
12

Quyết định 1784/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - INTERTEK TESTING SERVICE NA INC. - US0091

Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
13

Quyết định 1780/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Minneapolis - Brooklyn Park - US0175

Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
14

Quyết định 1787/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Element Materials Portland – Hillsboro Evergreen – US0017

Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
15

Quyết định 1788/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliance Center – US0007

Ban hành: 05/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
16

Quyết định 1431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
17

Quyết định 1705/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0)

Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
18

Quyết định 228/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
19

Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2013
20

Thông tư 24/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2011
Vui lòng đợi
dma