Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 2.235 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Báo cáo 229/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
02

Công văn 1368/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
03

Công văn 540/TCT-KTNB của Tổng Cục thuế về việc rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
04

Công văn 539/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
05

Công văn 538/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
06

Công văn 46/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy định về cam kết giải ngân và đấu thầu qua mạng đối với các dự án triển khai năm 2021

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
07

Công văn 1298/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
08

Công văn 974/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho các hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
09

Công văn 902/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về Thông tư 07/2021/TT-BTC

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
10

Công văn 1184/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
11

Công văn 252/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
12

Công văn 5177/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế với tài sản đảm bảo

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
13

Công văn 5178/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí cải tạo sửa chữa văn phòng đi thuê

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
14

Công văn 377/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
15

Công văn 138/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
16

Công văn 130/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng phương án chi phí xuất bản năm 2021 thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
17

Công văn 891/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
18

Công văn 669/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thông tin thu ngân sách Nhà nước

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
19

Công văn 547/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
20

Công văn 1023/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc tình hình thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 lũy kế 12 tháng, ước 13 tháng và tình hình triển khai, thanh toán tháng 01 kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
Vui lòng đợi