Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.673 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 10212/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

02

Công văn 10080/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí

03

Công văn 7123/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phí tại tổ chức tín dụng

04

Công văn 9736/BTC-QLCS của Bộ Tài chính đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ

05

Công văn 6937/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế

06

Công văn 6745/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư

07

Công văn 9348/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 7 tháng, ước thực hiện 8 tháng kế hoạch năm 2023

08

Công văn 9140/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 - Kỳ báo cáo: 6 tháng (chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương)

09

Công điện 766/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen"

10

Công văn 9108/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số truyền thống và các hành vi tổ chức kinh doanh xổ số trái quy định của pháp luật

11

Công văn 9110/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chấn chỉnh hoạt động phân phối xổ số kiến thiết qua Internet

12

Công văn 6632/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

13

Công văn 3415/LĐTBXH-CNTT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

14

Công điện 749/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

15

Công văn 8723/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết

16

Công văn 59259/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về lãi suất cho vay giữa các công ty liên kết

17

Công văn 6385/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giảm lãi suất cho vay

18

Công văn 8611/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15

19

Công văn 6136/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

20

Công văn 6248/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN