Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 561 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Công văn 1473/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

02

Công văn 1473/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

03

Công văn 873/BHXH-VKH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về định hướng nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

04

Công văn 1359/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2025

05

Công văn 1681/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

06

Thông báo 80/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

07

Công văn 1430/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia

08

Công văn 861/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 và 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học Công nghệ

09

Công văn 630/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2025

10

Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

11

Công văn 1078/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030

12

Công văn 654/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

13

Kế hoạch 109/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

14

Kế hoạch 111/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15

Công văn 613/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về báo cáo của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

16

Công văn 106/BKHCN-HVKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về báo cáo tình hình triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trong năm 2023

17
18

Công văn 71/BKHCN-SHTT của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện năm 2023 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

19
20