Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 488 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Kế hoạch 228/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

02

Công văn 237/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc đăng ký Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

03

Công văn 152/BCT-TCQLTT của Bộ Công Thương về việc báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định 36/2010/QĐ-TTG ngày 13/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

04

Công văn 64221/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

05

Công điện 14/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc triển khai Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

06

Công văn 5852/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức vòng chung khảo, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022

07

Thông báo 317/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập"

08

Công văn 42225/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

09

Công văn 1721/BKHCN-TTKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các quy định về thông tin thống kê khoa học và công nghệ

10

Công văn 1757/BHXH-VKH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2023

11

Công văn 4435/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

12

Công văn 1936/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023

13

Công văn 4057/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

14

Công văn 683/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa hoc và công nghệ năm 2023

15

Công văn 1029/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước

16

Thông báo 108/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về công tác Khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải

17

Công văn 1421/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

18

Công văn 539/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

19

Công văn 247/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam"

20

Công văn 793/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương