Công văn 2415/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc rà soát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2008, giao dự toán thu, chi năm 2009

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2415/BXD-KHTC

Công văn 2415/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc rà soát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2008, giao dự toán thu, chi năm 2009
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2415/BXD-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:04/12/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

 

Số: 2415/BXD-KHTC

V/v: Rà soát tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2008, giao dự toán thu, chi năm 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008

 

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ  Xây dựng

 

 

Căn cứ Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn Luật: Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ tài chính số: 135/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 về hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;

Để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008, làm căn cứ giao dự toán thu, chi ngân sách  năm 2009, Bộ yêu cầu các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi theo từng nội dung:

- Đối với nhiệm vụ chi thường xuyên: căn cứ dự toán ngân sách được giao và khối lượng công việc thực hiện trong năm 2008, đánh giá kết quả quản lý sử dụng ngân sách trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao.

- Đối với các chương trình mục tiêu giáo dục đào tạo, y tế và mua sắm trang thiết bị thường xuyên: nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn và giải pháp khắc phục.

- Đối với kinh phí thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, môi trường, dự án sự nghiệp kinh tế, dự án khảo sát, quy hoạch, dự án ODA, … : đánh giá số dự toán chi ngân sách được giao, số đã thực hiện hoàn thành được nghiệm thu, kinh phí đã nhận và khả năng chi tiêu, quyết toán trong năm 2008.

- Đối với chi đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị theo các dự án được duyệt: đánh giá việc thực hiện theo từng dự án tương ứng với các nguồn chi.

- Đối với các khoản thu: đánh giá khả năng thu phí, lệ phí, khả năng bổ sung cho chi ngân sách.

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: đánh giá sự tăng trưởng so với năm trước (năm 2007), dự kiến chênh lệch thu-chi, khả năng bổ sung tăng thu nhập cho CBCNVC, số trích khấu hao cơ bản TSCĐ để trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

II. GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2008 của đơn vị, dự kiến nhiệm vụ được giao năm 2009; căn cứ các định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành Bộ Xây dựng hướng dẫn việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 như sau:

1. Giao dự toán thu, chi của đơn vị :

1.1 Phần thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí :

a. Số thu: tiền thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành:

- Đối với đơn vị sự nghiệp đào tạo:  Thu học phí, lệ phí tuyển sinh; Thu tiền  tổ chức triển khai đối với hoạt động liên kết đào tạo.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế: Thu tiền viện phí, dịch vụ khám sức khoẻ, khám chữa bệnh và các dịch vụ có thu khác .

- Các khoản phí, lệ phí theo quy định : đối với các đơn vị hành chính và sự nghiệp(có chức năng thu phí theo quy định).

b. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước:

Số thu về phí, lệ phí được để lại sau khi đã nộp ngân sách nhà nước. Đơn vị thực hiện chi theo quy định hiện hành.

1.2 Phần chi Ngân sách Nhà nước bao gồm:

- Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp hoạt động thường xuyên cho bộ máy  của các đơn vị hành chính theo nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; và giao ổn định kinh phí hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và có điều chỉnh (tăng hoặc giảm) theo nhiệm vụ tăng thêm so với năm 2008.

- Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, sự nghiệp kinh tế, môi trường; Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo, y tế, tăng cường cơ sở vật chất  và các nhiệm vụ đột xuất khác: thuyết minh cụ thể sự cần thiết từng dự án, danh mục thiết bị cần đầu tư trong năm.

- Kinh phí Nhà nước theo chế độ đặt hàng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước giao năm 2009.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: xác định theo dự án, theo khối lượng, tiến độ các hạng mục trong dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Những dự án chuyển tiếp phải xác định khối lượng dự kiến thực hiện của năm 2008.

+ Những dự án mới đưa vào kế hoạch là những dự án đã được Bộ đồng ý về chủ trương và đang triển khai các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện dự án.

2. Tính hao mòn và trích khấu hao tài sản cố định:

Việc quản lý tài sản cố định và tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 20/BXD-KTTC ngày 23/02/2006 của Bộ Xây dựng.   

III. VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM.

1. Đối với phần giao dự toán chi cho hoạt động thường xuyên.

Kinh phí giao ổn định đảm bảo hoạt động thường xuyên hàng năm của các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ theo nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; và các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, tài chính, thì căn cứ vào dự toán được giao, các đơn vị thực hiện việc rút dự toán chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ, cuối năm thanh toán kinh phí với Kho bạc, nếu chưa sử dụng hết dự toán được chuyển nguồn dự toán sang năm sau để tiếp tục sử dụng, hoặc được trích lập các quỹ cơ quan theo chế độ hiện hành.

2. Đối với phần dự toán giao không ổn định.

- Kinh phí giao không ổn định để triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, môi trường, dự án sự nghiệp kinh tế, dự án ODA, dự án khảo sát quy hoạch, chương trình mục tiêu… , thì căn cứ dự toán được giao trong năm 2008 để chủ động triển khai chi tiêu theo nhiệm vụ, tiến độ khối lượng công việc của từng đề tài, dự án; đồng thời có trách nhiệm rà soát lại khả năng giải ngân của từng đề tài, dự án để chủ động thanh quyết toán với Kho bạc nhà nước theo đúng thời hạn quy định (trong thời gian chỉnh lý quyết toán).

- Trường hợp nếu số dư dự toán tại Kho bạc của các đơn vị còn lớn, do triển khai chậm tiến độ, hoặc do đình, hoãn tạm thời giãn tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2008, đơn vị báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) bằng văn bản trước ngày 10/12/2008 để được điều chỉnh dự toán của đơn vị ngay trong năm ngân sách 2008;

- Trường hợp các đơn vị xin chuyển số dư dự toán sang năm sau tiếp tục sử dụng, thì gửi văn bản về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) kèm theo xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch và các tài liệu có liên quan đến đề tài, dự án (tài liệu gửi là bản chính) thời gian gửi hồ sơ về Bộ chậm nhất là ngày 30/01/2009, để Bộ tổng hợp và đề nghị với Bộ Tài chính làm thủ tục chuyển số dư dự toán sang năm sau tiếp tục sử dụng theo các nhiệm vụ đã được giao từ năm trước chuyển thực hiện năm tiếp sau.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung nêu trên, các đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 theo chức năng và nhiệm vụ được giao; đôn đốc các bộ phận trong đơn vị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, chứng từ thanh toán với Kho bạc; đồng thời rà soát lại khả năng thực hiện dự toán chi ngân sách để có quyết định điều chỉnh hoặc chuyển dự toán năm sau.

2. Thời gian gửi số liệu báo cáo, và hồ sơ tài liệu chuyển số dư dự toán về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch tài chính) như sau:

- Các phụ lục về dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 gửi chậm nhất trước ngày 10/12/2008;

- Hồ sơ tài liệu xin chuyển số dư dự toán năm 2008 chuyển sang năm 2009 tiết tục sử dụng và quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2009, gửi chậm nhất trước ngày 30/01/2009;

3. Căn cứ số liệu báo cáo của các đơn vị Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) sẽ có kế hoạch làm việc với từng đơn vị để rà soát kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2008 và dự kiến giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2009.

Thời gian và địa điểm làm việc Bộ sẽ thông báo cụ thể, sau khi nhận được các báo cáo của đơn vị.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ TCCB, Vụ KHCN

- Lưu Vụ KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

 

 

PHỤ LỤC

 

Đơn vị .........

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009

(Kèm theo văn bản số:  2415/BXD-KHTC ngày 04 tháng 12 năm 2008)

 

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT

 

NỘI DUNG

 

Thực hiện năm 2007

Năm 2008

Dự toán 2009

Dự toán

ước TH

1

2

3

4

5

6

I

Số thu:

 

 

 

 

1

- Thu phí, lệ phí

 

 

 

 

(chi tiết theo tên từng loại phí, lệ phí)

 

 

 

 

- Chi phí, lệ phí

 

 

 

 

- Nộp Ngân sách

 

 

 

 

- Bổ sung hoạt động TX

 

 

 

 

2

- Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

(chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

 

 

 

 

- Chi phí

 

 

 

 

- Nộp ngân sách

 

 

 

 

- Chênh lệch thu lơn hơn chi

 

 

 

 

- Trích lập các quỹ

 

 

 

 

3

- Thu sự nghiệp khác

 

 

 

 

- Chi phí

 

 

 

 

- Nộp ngân sách

 

 

 

 

- Chênh lệch thu lơn hơn chi

 

 

 

 

- Trích lập các quỹ

 

 

 

 

II

Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp:

 

 

 

 

A

Kinh phí giao tự chủ

 

 

 

 

- Loại ...

 

 

 

 

……….

 

 

 

 

……….

 

 

 

 

B

Kinh phí giao không tự chủ

 

 

 

 

1

Kinh phí thực hiện đề tài NCKH

 

 

 

 

- Loại ...

 

 

 

 

-  ...

 

 

 

 

2

Kinh phí thực hiện dự án SNKT

 

 

 

 

- Loại ...

 

 

 

 

- ...

 

 

 

 

3

Kinh phí thực hiện đề tài Môi trường

 

 

 

 

- Loại ...

 

 

 

 

-  ...

 

 

 

 

4

Kinh phí thực hiện CT mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

- Loại ...

 

 

 

 

-  ...

 

 

 

 

5

Kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế

 

 

 

 

- Loại ...

 

 

 

 

-  ...

 

 

 

 

6

Kinh phí đầu tư XDCB

 

 

 

 

- Xây lắp

 

 

 

 

- Thiết bị

 

 

 

 

- Khác

 

 

 

 

7

Kinh phí khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổng số chi (tương ứng với số thu)

 

 

 

 

A

Chi hoạt động TX , kinh phí tự chủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Chi từ kinh phí không tự chủ.

 

 

 

 

Loại

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

C

Chi tổ chức thu phí, lệ phí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Chi mua sắm, SCTX TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Các khoản phải nộp NSNN:

 

 

 

 

1

Nộp phí, lệ phí

 

 

 

 

- Mục...

 

 

 

 

2

Nộp thuế

 

 

 

 

- Mục...

 

 

 

 

3

Các khoản nộp khác (nếu có)

 

 

 

 

- Mục...

 

 

 

 

 

Ngày … tháng … năm … 2008

Người lập biểu

(ký tên)

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2008.

(Dùng cho các đơn vị sự nghiệp có thu)

 

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2008

Dự toán 2009

Ghi chú

I

Tổng số thu

 

 

 

1

2

(chi tiết theo từng loại thu)

.................

 

 

 

II

Tổng số chi phí

(chi tiết theo khoản mục chi phí)

 

 

 

1

Tiền lương và nhân công (theo đơn giá sản phẩm)

 

 

 

2

Nguyên vật liệu sử dụng vào SX, KD, DV.

 

 

 

3

Chi phí sử dụng máy(trừ KHCB máy móc TB).

 

 

 

4

Khấu hao cơ bản TSCĐ (bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị).

 

 

 

5

Chi phí dịch vụ mua ngoài.

 

 

 

6

Chi phí quản lý(trừ KHCB)

 

 

 

7

Các khoản thuế, phí... nộp NSNN được tính vào chi phí.

 

 

 

8

………

 

 

 

III

Chênh lệch thu, chi

 

 

 

IV

Các khoản nộp ngân sách theo quy định

 

 

 

V

Trích quỹ (theo NĐ 43/NĐ-CP)

 

 

 

1

Phát triển HĐ sự nghiệp.

 

 

 

2

Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

 

 

 

3

Dự phòng ổn định thu  nhập.

 

 

 

4

Khen thưởng, phúc lợi.

 

 

 

 

Ngày … tháng … năm … 2008

Người lập biểu

(ký tên)

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi