Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 19.243 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 67051/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh

02

Công văn 67048/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

03

Công văn 66927/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

04

Công văn 67047/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

05

Công văn 67046/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn giá trị gia tăng

06

Công văn 65973/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

07

Công văn 65203/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Malaysia

08

Công văn 65204/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

09

Công văn 65202/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

10

Công văn 65210/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

11

Công văn 65205/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu nước ngoài Macawber

12

Công văn 64877/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

13

Thông báo 599/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, phòng chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

14

Công văn 3914/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế báo cáo về công tác kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng

15

Công văn 63646/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định vận chuyển hàng không

16

Công văn 63648/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn có sai sót

17

Công văn 9206/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP

18

Công văn 3829/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

19

Công văn 62909/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

20

Công văn 62874/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP