Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.554 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 4498/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai lệ phí môn bài

02

Công văn 4485/TCT-PC của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Nghị định 118/2021/NĐ-CP

03

Công văn 59003/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về lập hồ sơ toàn cầu và kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

04

Công văn 57839/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

05

Công văn 57837/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản

06

Công văn 4415/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP

07

Công văn 57838/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư

08

Công văn 57306/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng

09

Công văn 12299/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

10

Thông báo 569/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2021/TT-BTC

11

Công văn 56700/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

12

Công văn 55897/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

13

Công văn 55897/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

14

Công văn 55346/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế

15

Công văn 55347/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn kê khai thuế

16

Công văn 4205/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về tổ chức triển khai việc hướng dẫn các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP

17

Công văn 7204/BCT-TC của Bộ Công Thương về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí

18

Công văn 54713/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

19

Công văn 4185/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh đối với nơi đóng trụ sở chính

20

Công văn 4801/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu