Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 473 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Công văn 6411/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng kinh tế - xã hội

02

Quy định 113-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

03

Thông báo 261/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia

04

Quy định 110-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

05

Công văn 2204/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về việc đánh giá chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính

06

Công văn 3106/BYT-TCCB của Bộ Y tế đánh giá về cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm Y tế cấp huyện

07

Công văn 3476/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi thành viên tham gia Tổ công tác 1121

08

Công văn 1248/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về hiệu lực thi hành đối với Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

09

Công văn 879/BCT-HC của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tập đoàn

10

Công văn 1648/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 17/02/2023 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

11

Quy định 96-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

12

Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

13

Công văn 8301/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc thông cáo báo chí về Nghị định 96/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

14

Thông báo 8560/TB-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ

15

Công văn 5926/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP

16

Công văn 3265/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

17

Công văn 4348/BYT-TCDS của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

18

Công văn 3411/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

19

Công văn 4503/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

20

Công văn 4444/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh