Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 457 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Thông báo 14/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
02

Công văn 89/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam chuyển văn bản để Cục Đăng kiểm Việt Nam xử lý

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
03

Công văn 1827/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển điện lực

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
04

Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
05

Quy định 48-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
06

Quy định 03-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
07

Quy định 46-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
08

Công văn 4492/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp và tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua năm 2021

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
09

Quy định 41-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
10

Quy định 34-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
11

Công văn 5027/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
12

Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
13

Hướng dẫn 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
14

Công văn 6858/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ quan, địa phương

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
15

Công văn 6538/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
16

Công văn 1156/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
17

Công văn 9164/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát Dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông

Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
18

Thông báo 214/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
19

Công văn 8693/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
20

Công văn 5741/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 65/2015/QĐ-TTg

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
Vui lòng đợi