Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 368 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Công văn 2890/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
02

Công văn 1983/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
03

Công văn 11580/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
04

Công văn 5018/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
05

Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
06

Kế hoạch 813/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2018
07

Thông báo 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Ban hành: 11/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
08

Công văn 1418/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
09

Công văn 85/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
10

Công văn 13307/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
11

Kế hoạch 07-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
12

Thông báo 290/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Đề án thành lập cơ quan thường trú khu vực của Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài và Cơ quan thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam tại Ốt-xtrây-lia

Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
13

Công văn 6731/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
14

Công văn 436/BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896 về việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 24/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
15

Công văn 4797/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc kiêm nhiệm chức danh

Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
16

Công văn 7113/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ở địa phương

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
17

Công văn 5431/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
18

Công văn 2664/QLCL-VP của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014

Ban hành: 02/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2014
19

Công văn 453/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đối với đồng chí Hoàng Xuân Lương

Ban hành: 11/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2014
20

Thông báo 19/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Xu-đăng (Protocol between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Sudan on the Establishment on a Governmental Joint Commission)

Ban hành: 13/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2014
Vui lòng đợi