Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 442 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Công văn 6538/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
02

Công văn 1156/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
03

Công văn 9164/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát Dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông

Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
04

Thông báo 214/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
05

Công văn 8693/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
06

Công văn 5741/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 65/2015/QĐ-TTg

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
07

Công văn 5764/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
08

Công văn 5691/VPCP-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về tổ chức Hội nghị của Chính phủ

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
09

Công văn 8480/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng dự thảo quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
10

Công văn 8412/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư

Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
11

Công văn 8212/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Giao thông Vận tải

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
12

Công văn 5319/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
13

Công văn 7922/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về cử cán bộ tham gia Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
14

Công văn 7883/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
15

Công văn 5270/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
16

Công văn 7831/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về hồ sơ sáp nhập một số tổ chức thuộc Tạp chí Giao thông Vận tải

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
17

Công văn 6979/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, bổ sung thành viên tham gia Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
18

Công văn 970/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập "Tổ công tác đặc biệt" phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
19

Công văn 1795/ĐS-TCCB của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về chủ trương công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
20

Công văn 2231/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
Vui lòng đợi