Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 464 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Công văn 5926/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP

02

Công văn 3265/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

03

Công văn 4348/BYT-TCDS của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

04

Công văn 3411/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

05

Công văn 4503/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

06

Công văn 4444/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

07

Quy định 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

08

Quy định 67-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

09
10

Quy định 65-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ

11
12

Kết luận 32-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

13

Quy định 60-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước

14

Công văn 2085/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc yêu cầu các đơn vị thành lập Tổ kiểm tra để tiến hành tự kiểm tra, rà soát việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị

15

Công điện 209/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

16

Thông báo 548/TB-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phân công Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023

17
18

Công văn 528/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát Nghị quyết 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

19

Công văn 89/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam chuyển văn bản để Cục Đăng kiểm Việt Nam xử lý

20

Công văn 1827/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển điện lực