Tra cứu Công văn về Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 418 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Công văn 3732/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 150/2016/NĐ-CP

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
02

Thông báo 124/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
03

Công văn 3289/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
04

Công văn 3238/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương và Ban Chỉ đạo 138/CP

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
05

Thông báo 106/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
06

Công văn 81/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
07

Công văn 660/HĐBCQG-VP của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
08

Công văn 3435/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
09

Công văn 1112/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2021
10

Kế hoạch 1086/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
11

Công văn 163/HĐBCQG-TBNS của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
12

Công văn 143/TBNS-CTĐB của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc nộp hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội

Ban hành: 13/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
13

Công văn 1376/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
14

Công văn 64/VPHĐBCQG-TT của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
15

Công văn 412/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
16

Công văn 623/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
17

Công văn 594/BNV-TCPCP của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
18

Công văn 955/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến đối dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
19

Công văn 323/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
20

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
Vui lòng đợi