Công văn 13689/VPCP-QHQT 2017 về phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 13689/VPCP-QHQT

V/v: Phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực Miền Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

 

Xét đề nghị của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 10206/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 12 năm 2017), Tài chính (tại văn bản số 16056/BTC-QLN ngày 27 tháng 11 năm 2017) và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại văn bản số 9911/BNN-PCTT ngày 29 tháng 11 năm 2017) về việc phân bổ nguồn viện trợ của Chính phủ Cô-oét dành cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ cho tỉnh Hà Tĩnh 125.000 USD và cho tỉnh Quảng Bình 100.000 USD từ nguồn viện trợ 225.000 USD của Chính phủ Cô-oét dành cho địa phương bị ảnh hưởng bão lụt tại khu vực miền Trung.

2. Bộ Tài chính cung cấp số tài khoản cho phía Cô-oét để tiếp nhận khoản viện trợ trên vào ngân sách nhà nước để bổ sung có mục tiêu cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục tiếp nhận khoản viện trợ theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, NG;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KTTH; TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3), NL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 13689/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực miền Trung
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 13689/VPCP-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 25/12/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực