Công văn 13689/VPCP-QHQT 2017 về phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 13689/VPCP-QHQT

V/v: Phân bổ viện trợ của Chính phủ Cô-oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực Miền Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B
Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

 

Xét đề nghị của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 10206/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 12 năm 2017), Tài chính (tại văn bản số 16056/BTC-QLN ngày 27 tháng 11 năm 2017) và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại văn bản số 9911/BNN-PCTT ngày 29 tháng 11 năm 2017) về việc phân bổ nguồn viện trợ của Chính phủ Cô-oét dành cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ cho tỉnh Hà Tĩnh 125.000 USD và cho tỉnh Quảng Bình 100.000 USD từ nguồn viện trợ 225.000 USD của Chính phủ Cô-oét dành cho địa phương bị ảnh hưởng bão lụt tại khu vực miền Trung.

2. Bộ Tài chính cung cấp số tài khoản cho phía Cô-oét để tiếp nhận khoản viện trợ trên vào ngân sách nhà nước để bổ sung có mục tiêu cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục tiếp nhận khoản viện trợ theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, NG;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KTTH; TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3), NL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực