Quyết định 12/2016/QĐ-UBND Huế phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
Số: 12/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;
Căn cứ Công văn số 09/HĐND-THKT ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 7808/CT-KK&KTT ngày 02 tháng 12 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định tiêu chí phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Tổng Cục Thuế;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- VP UBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao
 
 
PHỤ LỤC
TIÊU CHÍ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh)
 
1. Cục Thuế quản lý các doanh nghiệp:
a) Phân theo loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn điều lệ:
 

STT
TIÊU CHÍ
THAM SỐ
GHI CHÚ
Chọn
Tỷ lệ vốn/ mức vốn
 
1
Doanh nghiệp có vốn nhà nước
x
30%
Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước và có tỷ lệ % vốn nhà nước/ tổng vốn >= 30% sẽ phân cấp về Cục Thuế quản lý.
2
Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
x
1%
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có tỷ lệ % vốn đầu tư /tổng vốn >= 1% sẽ phân cấp về Cục Thuế quản lý.
3
Doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT
x
0%
Các doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT sẽ phân cấp cho Cục Thuế quản lý.
4
Quy mô vốn điều lệ
x
10 Tỷ
Doanh nghiệp có tổng vốn điều lệ >= 10 tỷ (Trừ ngành nghề “Dịch vụ ăn uống”) sẽ được phân cấp về Cục Thuế quản lý.
 
b) Phân theo ngành nghề kinh doanh:
 

STT
Mã ngành
Tên ngành
Chọn
1
 
Khai thác than cứng và than non
X
2
B0510
Khai thác và thu gom than cứng
X
3
B0610
Khai thác dầu thô
X
4
B0620
Khai thác khí đốt tự nhiên
X
5
B0710
Khai thác quặng sắt
X
6
B0721
Khai thác quặng uranium và quặng thorium
X
7
B0722
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
X
8
B0730
Khai thác quặng kim loại quý hiếm
X
9
D3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
X
10
D3520
Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
X
11
H5011
Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
X
12
H5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
X
13
K6411
Hoạt động ngân hàng trung ương
X
14
K6419
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
X
15
K6420
Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
X
16
K6430
Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
X
17
K6491
Hoạt động cho thuê tài chính
X
18
K6492
Hoạt động cấp tín dụng khác
 
19
K6499
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
X
20
K6511
Bảo hiểm nhân thọ
X
21
K6512
Bảo hiểm phi nhân thọ
X
22
K6520
Tái bảo hiểm
X
23
K6530
Bảo hiểm xã hội
X
24
K6611
Quản lý thị trường tài chính
X
25
K6612
Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
X
26
K6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
X
27
K6621
Đánh giá rủi ro và thiệt hại
X
28
K6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
X
29
K6629
Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
X
30
K6630
Hoạt động quản lý quỹ
X
31
L6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
X
32
M6920
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
X
33
R9200
Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
X
34
U9900
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
X
 
2. Chi cục Thuế quản lý các doanh nghiệp:
Phân công Chi cục Thuế trực tiếp quản lý theo địa bàn đối với các doanh nghiệp còn lại không thỏa mãn các tiêu thức đã nêu tại Điểm 1.
3. Đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp:
a) Cục Thuế trực tiếp quản lý các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý.
b) Chi cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc sau:
- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;
- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế, khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính./.
 

thuộc tính Quyết định 12/2016/QĐ-UBND

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành:04/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi