Quyết định 10/2019/QĐ-UBND HCM bãi bỏ quy định sắp xếp ngành nghề kinh doanh trên xa lộ Hà Nội

Thuộc tính văn bản
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB ngày 15/07/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 10/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 12/04/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

Số: 10/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 174/2004/QĐ-UB NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SẮP XẾP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỌC TUYẾN XA LỘ HÀ NỘI

--------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1948/TTr-SKHĐT-ĐKKD ngày 27 tháng 3 năm 2019 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 11679/STP-KTrVB ngày 15 tháng 11 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- TTUB:
CT, các PCT;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Các đoàn thể thành phố;
- Ngân hàng NN-CN TP;
- VPUB: các PVP;
- Phòng KT, ĐT, DA, KSTTHC;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (KT/T
ú) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực