Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Số: 51/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, CHẾ BIẾN, BUÔN BÁN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 26 tháng 7 năm 2003, Pháp lệnh Thú y của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và một số tỉnh liên quan;

Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động Quốc gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình Số 1493/TTr-SCT ngày 10 tháng 12 năm 2008; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 549/STP-VBPQ ngày 27 tháng 11 năm 2008,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2007 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Hà Đông, Sơn Tây và các quận, huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

 

QUY ĐỊNH

 

 

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, CHẾ BIẾN, BUÔN BÁN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Mọi tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm đều phải chấp hành nghiêm Quy định này và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát hoặc xử lý nếu có vi phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Có đăng ký kinh doanh, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

2. Địa điểm kinh doanh phải đúng quy định theo tiêu chuẩn của Quy chế này và có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Y tế theo quy định tại Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Phương tiện vận chuyển chuyên dụng phải đúng quy định của Thành phố.

4. Người trực tiếp tham gia hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến buôn bán gia súc, gia cầm phải có đủ sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm; phải có giấy chứng nhận về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các quy định về an ninh, trật tự an toàn xã hội, quản lý đô thị.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm

Giết mổ gia súc, gia cầm chỉ được hoạt động khi có đủ các điều kiện sau:

1. Cơ sở giết mổ được xây dựng theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố, cách xa khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, nơi nhiễm độc, nhiễm bẩn, có tường bao quanh, cao tối thiểu 2m.

2. Mặt bằng cơ sở giết mổ có diện tích phù hợp với quy mô công nghiệp và đảm bảo phân chia thành các khu riêng biệt, bao gồm:

a. Khu nhốt gia súc, gia cầm sống.

b. Khu nhốt và xử lý gia súc, gia cầm ốm, bệnh, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y

c. Khu giết mổ gia súc, gia cầm.

d. Khu bảo quản sản phẩm sau khi giết mổ.

đ. Nhà điều hành và kho tàng.

Quy trình giết mổ phải được tuân thủ theo quy trình công nghệ do nhà cung cấp thiết bị quy định.

3. Có nơi vệ sinh, tắm rửa và thay quần áo cho người giết mổ.

4. Đủ nước sạch, ánh sáng phục vụ giết mổ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được tổ chức kiểm tra thú y.

5. Nền nhà được làm bằng vật liệu phù hợp không thấm đọng nước và dễ làm vệ sinh. Hệ thống thoát nước thải phải kín, không ứ đọng; có hố ga, bể chứa nước thải và hệ thống xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng theo quy định của cơ quan thú y.

6. Đăng ký nội dung hoạt động với cơ quan thú y theo quy định.

7. Gia súc, gia cầm khi đưa vào giết mổ phải khoẻ mạnh, có Giấy Chứng nhận kiểm dịch động vật hợp lệ.

Điều 4. Hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm

1. Gia súc, gia cầm vận chuyển từ các tỉnh về Hà Nội, từ Hà Nội đi các tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y địa phương nơi cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đăng ký cấp; gia súc, gia cầm chỉ được vận chuyển đến cơ sở giết mổ được phép thành lập của Uỷ ban nhân dân Thành phố, trên cơ sở hợp đồng kinh tế giữa cơ sở giết mổ với doanh nghiệp, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm.

2. Cấm vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm từ các vùng có dịch bệnh vào những vùng không có dịch. Cấm vận chuyển gia súc, gia cầm vào khu vực nội thành, nội thị.

3. Sản phẩm gia súc, gia cầm phải có giấy chứng nhận kiểm dịch và có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y. Sản phẩm gia súc, gia cầm khi vận chuyển phải được để trong các loại bao bì kín đáo đảm bảo không độc hại, không ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm.

4. Phương tiện vận chuyển phải là phương tiện chuyên dụng theo tiêu chuẩn, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, tiêu độc, khử trùng, được cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Cấm vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc gia, cầm trên xe máy, xích lô, xe đạp hoặc các phương tiện thô sơ khác.

Điều 5. Hoạt động chế biến, buôn bán các sản phẩm gia súc, gia cầm

1. Các sản phẩm gia súc, gia cầm bán ra trên thị trường phải được lấy từ các cơ sở giết mổ có đủ điều kiện theo Điều 3 của Quy định này và được Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố cho phép, được cơ quan thú y kiểm tra đóng dấu kiểm soát giết mổ. Cấm bán các sản phẩm gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, nhiễm bệnh, ôi thiu, có độc tố, có ký sinh trùng hoặc vi sinh vật gây bệnh cho người.

2. Các cơ sở chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm phải sử dụng thiết bị, dụng cụ, đồ chứa đựng, bao gói đảm bảo không gây ô nhiễm thực phẩm, sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận; sử dụng chất tẩy rửa, diệt khuẩn, tiêu độc đảm bảo an toàn sức khoẻ con người và không gây ô nhiễm môi trường; sử dụng nguyên liệu đảm bảo chất lượng trong khi chế biến.

3. Cấm sử dụng các hoá chất, phụ gia không nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế để bảo quản, chế biến các sản phẩm gia súc, gia cầm.

4. Các cửa hàng, quầy hàng bán sản phẩm gia súc, gia cầm được bố trí khu vực riêng bán thực phẩm tươi sống tại các chợ, siêu thị, cửa hàng trên đường phố hoặc tầng 1 các khu chung cư cao tầng, cấm buôn bán sản phẩm gia súc gia cầm trên vỉa hè, lòng đường, ngõ xóm và các khu vực công cộng.

5. Cửa hàng bán sản phẩm gia súc, gia cầm phải có diện tích tối thiểu 6m2, có hệ thống cấp nước sạch và thoát nước thải kín. Mặt bàn, phản bán hàng bọc bằng inox lát gạch men hoặc gỗ cứng, nhẵn, cao so với nền nhà tối thiểu 0,8m. Các dụng cụ bán hàng (dao, thớt ...) sạch sẽ, có cân được kiểm định chuẩn, có tủ bảo ôn để đựng hàng. Quầy hàng bán thịt, sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm tại chợ có thể có diện tích nhỏ hơn nhưng không được dưới 3m2/quầy.

6. Hàng hoá khi giao cho khách phải đựng trong bao bì kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm túc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

7. Các cơ sở chế biến, cửa hàng, quầy hàng đều phải treo biển hiệu, có hình thức và nội dung theo quy định.

8. Người trực tiếp bán hàng hoặc chế biến trong khi làm việc phải sử dụng trang phục theo quy định.

Điều 6. Tiến trình thực hiện quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm

Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Sở Công Thương và UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc lập Kế hoạch quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm để các lò giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố đảm bảo các điều kiện nêu tại Điều 3 của Quy định này và lộ trình chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm thủ công, chuyển các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công sang giết mổ gia súc, gia cầm theo dây chuyền công nghiệp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt trong năm 2009.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành

1. Sở Công thương

a. Chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện Quy định này, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố.

b. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp trong công tác quản lý các hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến và buôn bán gia súc, gia cầm.

c. Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

d. Hướng dẫn chi tiết các điều kiện của các cá nhân, đơn vị giết mổ tập trung, cửa hàng, quầy hàng buôn bán; các tiêu chuẩn tổ chức khu vực bán hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trên các tuyến phố.

2. Sở Y tế

a. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu giết mổ, vận chuyển, chế biến và buôn bán gia súc, gia cầm.

b. Chỉ đạo các cơ sở y tế, các Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hà Đông, Sơn Tây, các quận, huyện tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và các lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng trực tiếp giết mổ, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm.

c. Tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở giết mổ, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm đủ điều kiện.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra xử lý các vi phạm về vệ sinh thú y; bố trí đủ cán bộ làm việc tại các cơ sở giết mổ, chế biến, buôn bán gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm, các chốt kiểm dịch động vật.

b. Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

c. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh lân cận kiểm soát chặt chẽ quá trình lưu thông, vận chuyển gia súc, gia cầm giữa các địa phương.

4. Sở Giao thông vận tải

a. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Công an Thành phố và các ngành liên quan nghiên cứu thiết kế các loại xe chuyên dùng chở gia súc, gia cầm, trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ký ban hành và hướng dẫn thực hiện.

b. Phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm.

5. Công an Thành phố

a. Chủ trì phối hợp kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Quyết định số 240/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố và Quy định này.

b. Phối hợp với các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương kiểm tra việc chấp hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y; kiểm soát giết mổ, vận chuyển, chế biến và buôn bán gia súc, gia cầm.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành Thành phố, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thực hiện các quy định bảo vệ môi trường theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường.

7. Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của Trung ương và Hà Nội kịp thời phát hiện, thường xuyên đưa tin biểu dương các Sở, ngành, quận, huyện, xã, phường thực hiện tốt Quy định này. Đồng thời, phê phán các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có vi phạm trong công tác quản lý, kinh doanh các hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến và buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

Điều 8. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện các quy định quản lý các hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm trên địa bàn quản lý.

2. Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở giết mổ, người chế biến, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm phải đăng ký kinh doanh, kinh doanh đúng nội dung đăng ký và chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Thành phố về công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, chế biến, vận chuyển và buôn bán gia súc, gia cầm.

3. Chỉ đạo, tổ chức, hoặc hướng dẫn thực hiện xây dựng mới, cải tạo các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo quy hoạch và phân cấp của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Sắp xếp, chấn chỉnh lại các khu vực buôn bán thực phẩm tươi sống tại các chợ, trên đường phố và trong các khu chung cư. Kiểm tra và phối hợp kiểm tra với các ngành liên quan của Thành phố, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Thường xuyên chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn về trách nhiệm quản lý trên địa bàn. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Điều 9. Hình thức, mức độ xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế không tự giác chấp hành Quy định này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, các hình thức cụ thể sau:

a. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

b. Đình chỉ các hoạt động về giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm.

c. Phạt tiền, tịch thu tiêu huỷ tang vật, tịch thu phương tiện.

2. Thẩm quyền xử lý vi phạm

a. Chi cục Quản lý thị trường xử phạt theo Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ về "Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại".

b. Thanh tra Y tế xử phạt theo Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về "Xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm".

c. Thanh tra Thú y xử phạt theo Nghị định 129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y".

d. Các ngành Công an, Giao thông vận tải căn cứ chức năng nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy định này được xem xét khen thưởng theo quy định. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ nếu để xảy ra sai phạm, tuỳ theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo Pháp lệnh Công chức

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Công thương có trách nhiệm thống nhất với các Sở, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

thuộc tính Quyết định 51/2009/QĐ-UBND

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:51/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành:22/01/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

tải Quyết định 51/2009/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi