Văn bản UBND lĩnh vực Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 202 văn bản: Bảo hiểm
01

Thông báo 7405/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa

02

Công văn 4582/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

03

Công văn 6587/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 144/NQ-CP của Chính phủ

04

Quyết định 3585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế năm 2022

05

Kế hoạch 286/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

06

Công văn 6954/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dịch nộp tiền thu qua Hệ thống Agribank

07

Công văn 2466/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc t​ăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

08

Công văn 4311/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo

09

Công văn 4102/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

10

Công văn 3497/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2022

11

Quyết định 3475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thiếu năm 2021

12

Công văn 4428/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

13

Quyết định 1863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

14

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre

15

Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 và đến năm 2025 tại Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 và Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

16
17

Hướng dẫn liên tịch 4791/HDLS/BHXH-GDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

18

Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận

19

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

20

Công văn 4245/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng thông qua Tổ chức dịch vụ thu đã ký hợp đồng ủy quyền theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH