(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1881/VPCP-DMDN) - Ngày 02/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1881/VPCP-ĐMDN về việc không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phẩn.

* (SMS: 1763/VPCP-DMDN) - Ngày 28/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1763/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 1821/VPCP-KTTH) - Ngày 28/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1821/VPCP-KTTH về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phẩn hóa doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 276/QD-TTg) - Ngày 27/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 276/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

* (SMS: 1588/VPCP-DMDN) - Ngày 22/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1588/VPCP-ĐMDN về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).   


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
 

* (SMS: 20/2017/ND-CP) - Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

* (SMS: 29/NQ-CP) - Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

* (SMS: 1630/VPCP-KTTH) - Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1630/VPCP-KTTH về việc thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển.

* (SMS: 590/TCT-TNCN) - Ngày 24/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 590/TCT-TNCN về lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh.

* (SMS: 586/TCT-CS) - Ngày 24/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 586/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 580/TCT-TNCN) - Ngày 23/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 580/TCT-TNCN về việc kê khai giảm trừ người phụ thuộc.

* (SMS: 554/TCT-CS) - Ngày 22/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 554/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 534/TCT-DNL) - Ngày 20/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 534/TCT-DNL về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.

* (SMS: 528/TCT-CS) - Ngày 20/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 528/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 907/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 907/TCHQ-TXNK về việc thu phí hải quan theo Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

* (SMS: 5286/CT-TNCN) - Ngày 16/02/2017, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5286/CT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 677/LDTBXH-ATLD) - Ngày 28/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 677/LĐTBXH-ATLĐ về việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

* (SMS: 19/2017/ND-CP) - Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP về việc quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng. 

* (SMS: 319/QD-BGTVT) - Ngày 25/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 319/QĐ-BGTVT về việc phân cấp bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 02/2017/TT-BQP) - Ngày 05/01/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

BẢO HIỂM

* (SMS: 390/BHXH-QLT) - Ngày 28/02/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 390/BHXH-QLT về lãi suất tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

* (SMS: 362/TB-BHXH) - Ngày 24/02/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 362/TB-BHXH về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 299/TTg-NN) - Ngày 27/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 299/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* (SMS: 298/TTg-NN) - Ngày 27/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 298/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 35/BXD-QLN) - Ngày 21/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 35/BXD-QLN về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

* (SMS: 01/2017/TT-BTNMT) - Ngày 09/02/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTNMT về việc quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 715/TB-KBNN) - Ngày 28/02/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 715/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2017.

* (SMS: 13/2017/TT-BTC) - Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

* (SMS: 12/2017/TT-BTC) - Ngày 10/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

* (SMS: 2664/QD-BTC) - Ngày 15/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2664/QĐ-BTC về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 01/2017/QD-KTNN) - Ngày 24/02/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 978/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 978/TCHQ-TXNK về việc triển khai thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 333/QD-TCHQ) - Ngày 17/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 333/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 930/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 930/TCHQ-GSQL về việc ký xác nhận trên C/O mẫu ICO.

* (SMS: 905/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 905/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra trị giá hải quan.

XÂY DỰNG
 

* (SMS: 1833/VPCP-CN) - Ngày 01/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1833/VPCP-CN về việc bổ sung công trình và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT.

* (SMS: 1786/VPCP-CN) - Ngày 28/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1786/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước.

* (SMS: 300/TTg-CN) - Ngày 27/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 300/TTg-CN về dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21 đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai.

* (SMS: 1612/VPCP-CN) - Ngày 23/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1612/VPCP-CN về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 55/QD-UBDT) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 55/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 282/QD-TTg) - Ngày 01/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.  


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 70/QD-QLD) - Ngày 22/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 70/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 64/QD-QLD) - Ngày 20/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 64/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 18 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 96.

* (SMS: 577/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 16/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 577/BGDĐT-CTHSSV về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học.

* (SMS: 160/KH-BCDTUVSATTP) - Ngày 16/02/2017, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch 160/KH-BCĐTƯVSATTP về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017.

* (SMS: 41/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 41/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 598 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.   

GIAO THÔNG

* (SMS: 1787/VPCP-CN) - Ngày 28/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1787/VPCP-CN về việc đầu tư tuyến đường cao tốc Bờ Y - Ngọc Hồi - Pleiku.

* (SMS: 297/TTg-CN) - Ngày 27/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 297/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

* (SMS: 108/TB-VPCP) - Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 108/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

* (SMS: 107/TB-VPCP) - Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 107/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc về tình hình triển khai hai dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

* (SMS: 1664/VPCP-KTTH) - Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1664/VPCP-KTTH về quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 05 dự án cao tốc do Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

* (SMS: 471/QD-BGTVT) - Ngày 22/02/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 471/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

* (SMS: 480/QD-BGTVT) - Ngày 22/02/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 480/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

* (SMS: 05/2017/TT-BGTVT) - Ngày 21/02/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 05/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 505/CT-BGDDT) - Ngày 20/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 505/CT-BGDĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

* (SMS: 576/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 16/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 576/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng".

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 102/TB-VPCP) - Ngày 23/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 102/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội" tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 03/2017/TT-BTC) - Ngày 10/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 823/BNV-CCVC) - Ngày 20/02/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 823/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016-2017.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 170/QD-BTTTT) - Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 170/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 2500-2570 MHz và băng tần 2620-2690 MHz và Tổ giúp việc.

* (SMS: 302/QD-BTC) - Ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 302/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 605/BTTTT-VP) - Ngày 27/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 605/BTTTT-VP về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 
CHÍNH SÁCH

* (SMS: 110/TB-VPCP) - Ngày 27/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 110/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển hợp tác xã tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 645/LDTBXH-TE) - Ngày 27/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 645/LĐTBXH-TE về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2017.

* (SMS: 105/TB-VPCP) - Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 105/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.  

* (SMS: 13/QD-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 73/QD-UBDT) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 73/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 72/QD-UBDT) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 72/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Vụ Pháp chế thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 71/QD-UBDT) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 71/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương III thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 68/QD-UBDT) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 68/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của Nhà khách Dân tộc.

* (SMS: 58/QD-UBDT) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 58/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 57/QD-UBDT) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 57/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 56/QD-UBDT) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 56/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 669/QD-BNV) - Ngày 20/02/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 669/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016.

* (SMS: 52/QD-UBDT) - Ngày 21/02/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 52/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Vụ Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

* (SMS: 1027/TCHQ-TTr) - Ngày 21/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1027/TCHQ-TTr về việc thực hiện công tác tiếp công dân; Thực hiện Thông tư 03/2016/TT-TTCP quy định trang phục tiếp công dân.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 263/QD-TTg) - Ngày 24/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 263/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. 

* (SMS: 115/QD-BCDLNKT) - Ngày 24/02/2017, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

* (SMS: 114/QD-BCDLNKT) - Ngày 24/02/2017, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành Quyết định 114/QĐ-BCĐLNKT về Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 350/QD-BNN-PC) - Ngày 15/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 350/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 333/2017/UBTVQH14) - Ngày 15/02/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  ban hành Nghị quyết 333/2017/UBTVQH14 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức. 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 47/KH-UBND) - Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 47/KH-UBND về việc phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018.

* (SMS: 807/UBND-KT) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 807/UBND-KT về việc tổ chức thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

* (SMS: 791/UBND-KT) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 791/UBND-KT về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu.

* (SMS: 111/TB-UBND) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 111/TB-UBND về kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội tại cuộc họp thống nhất nội dung hợp tác về việc xây dựng chính quyền điện tử và Thành phố thông minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 112/TB-UBND) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 112/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các bãi xe ngầm trên địa bàn Thành phố.

* (SMS:1391/QD-UBND) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1391/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Phú Lương tại các ô đất quy hoạch ký hiệu LK-01, LK-03, LK-04, LK-05, LK-20, LK-40, BT-01, BT-02, BT-06, BT-08, BT-14, BT-15, BT-17, CT, CX-27, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 760/UBND-KGVX) - Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 760/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

* (SMS: 42/KH-UBND) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 42/KH-UBND về việc phát triển Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 1379/QD-UBND) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1379/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) - Tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2.

* (SMS: 102/TB-UBND) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 102/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung thống nhất tại cuộc họp rà soát danh mục các dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 41/KH-UBND) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 41/KH-UBND về việc kiểm tra công tác triển khai giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 03/CD-UBND) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công điện 03/CĐ-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 710/UBND-KT) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 710/UBND-KT về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố.    

* (SMS: 1328/QD-UBND) - Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1328/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thi Sách kéo dài (đoạn từ phố Hòa Mã đến phố Nguyễn Công Trứ), quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 679/UBND-KT) - Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 679/UBND-KT về việc 08 tuyến buýt thí điểm năm 2016.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 02/CT-UBND) - Ngày 15/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 611/QD-UBND) - Ngày 14/02/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 611/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH


* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định.

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định.

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 18/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất.

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 18/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất.

UBND TỈNH YÊN BÁI
* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND TỈNH LẠNG SƠN
* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 23/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 23/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 23/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 22/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 20/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế.

UBND TỈNH HÀ NAM
* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 21/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và phối hợp thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 21/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 17/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 17/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TP. ĐÀ NẴNG
* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 14/02/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017 áp dụng thu đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn 06 quận (gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) thuộc Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 09/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc
* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 08/02/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

UBND TỈNH NGHỆ AN


* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 24/01/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 24/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 06/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.