Quyết định 480/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 480/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG BỐ DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Căn cứ Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại tờ trình số 206/TTr-CHHVN ngày 18/01/2017 về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cng biển Việt Nam;
Theo đề nghị của vụ trưởng Vụ Kết cu hạ tầng giao thông,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2.
1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.
2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.
Điu 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1943/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT(Quân).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
 

TT
Tên bến cảng
Thuộc cảng biển
1
Bến cảng Mũi Chùa
Quảng Ninh
2
Bến cảng Vạn Gia (Khu chuyển tải Vạn Gia)
3
Bến cảng than Cẩm Phả
4
Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả
5
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
6
Bến cảng xăng dầu B12
7
Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long
8
Bến cảng khách Hòn Gai
9
Bến cảng nhà máy xi măng Hạ Long
10
Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long
11
Bến cảng xăng dầu Cái Lân
12
Bến cảng Hải Phòng
Hải Phòng
13
Bến cảng Vật Cách
14
Bến cảng Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ
15
Bến cảng Liên doanh phát triển Đình Vũ
16
Bến cảng Xăng dầu Đình Vũ (19-9)
17
Bến cảng Đoạn Xá
18
Bến cảng Transvina
19
Bến cảng Hải Đăng
20
Bến cảng container Việt Nam (Viconship)
21
Bến cảng container Chùa Vẽ
22
Bến cảng Cửa Cấm
23
Bến cảng Thủy sản II
24
Bến cảng Thượng Lý
25
Bến cảng Gas Đài Hải
26
Bến cảng Total Gas Hải Phòng
27
Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng
28
Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long
29
Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng
30
Bến cảng Caltex
31
Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu
32
Bến cảng đóng tàu Phà Rừng
33
Bến cảng Lilama Hải Phòng
34
Bến cảng cá Hạ Long
35
Bến cảng cơ khí Hạ Long
36
Bến cảng dầu K99
37
Bến cảng Biên Phòng
38
Bến cảng Công ty 128
39
Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ
40
Bến cảng Đông Hải
41
Bến cảng Hải An
42
Bến cảng Tiến Mạnh
43
Bến cảng tổng hợp Đình Vũ
44
Bến cảng trang trí công ty 189
45
Bến cảng Công ty Sông Đà 12 (Tự Long)
46
Bến cảng Nam Hải
47
Bến cảng Công ty vận tải và cung ứng xăng dầu (Quỳnh Cư)
48
Bến cảng DAP (hóa chất Việt Nam)
49
Bến cảng PTSC Đình Vũ
50
Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội (Mipec)
51
Bến cảng Công ty TNHH MTV 189
52
Bến cảng xăng dầu KCN Đình Vũ
53
Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng
54
Bến cảng Nam Hải Đình Vũ
55
Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng
56
Bến cảng container Vip Greenport
57
Bến cảng Việt Nhật
58
Bến cảng Nam Ninh
59
Bến cảng Hải Thịnh
Hải Thịnh
60
Bến cảng Thịnh Long
61
Bến cảng Diêm Điền
Thái Bình
62
Bến cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà
63
Bến cảng xăng dầu Quảng Hưng
Nghi Sơn
64
Bến cảng Lệ Môn
65
Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn
66
Bến cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn
67
Bến cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 1
68
Bến cảng Cửa Lò
Nghệ An
69
Bến cảng 400DWT của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc
70
Bến cảng Bến Thủy
71
Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa
72
Bến cảng Cục Hậu cần Quân khu IV
73
Bến cảng Xuân Hải
Hà Tĩnh
74
Bến cảng Xuân Phổ
75
Bến cảng Vũng Áng
76
Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng
77
Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
78
Bến cảng Sơn Dương
79
Bến cảng Gianh
Quảng Bình
80
Bến cảng xăng dầu Sông Gianh
81
Bến cảng Hòn La
82
Bến cảng Thắng Lợi
83
Bến cảng Cửa Việt
Quảng Trị
84
Bến cảng Thuận An
Thừa Thiên Huế
85
Bến cảng xăng dầu Thuận An
86
Bến cảng Chân Mây
87
Bến cảng Tiên Sa
Đà Nẵng
88
Bến cảng Sông Hàn
89
Bến cảng Nguyễn Văn Trỗi
90
Bến cảng Kho xăng dầu K4D6
91
Bến cảng Nại Hiên
92
Bến cảng chuyên dùng PETEC
93
Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân
94
Bến cảng Hải Sơn
95
Bến cảng Sơn Trà
96
Bến cảng chuyên dùng Công ty Xăng dầu khu vực V
97
Bến cảng Nhà máy đóng tàu Tổng công ty Sông Thu
98
Bến cảng chuyên dùng Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng
99
Bến cảng Kỳ Hà
Kỳ Hà
100
Bến cảng gas của Công ty liên doanh khí đốt Đà Nẵng
101
Bến cảng Tam Hiệp
102
Bến cảng Sa Kỳ
Dung Quất
103
Bến cảng Doosan - Dung Quất
104
Bến cảng PTSC Quảng Ngãi
105
Bến cảng Germadept
106
Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất
107
Bến cảng Quy Nhơn
Quy Nhơn
108
Bến cảng Thị Nại
109
Bến cảng quân sự Quy Nhơn
110
Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn
111
Bến cảng tổng hợp Vũng Rô
Vũng Rô
112
Bến cảng Đầm Môn
Khánh Hòa
113
Bến cảng Hòn Khói
114
Bến cảng Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin
115
Bến cảng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy
116
Bến cảng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong
117
Bến cảng Nha Trang
118
Bến cảng Học viện Hải quân
119
Bến cảng Ba Ngòi
120
Bến cảng nhà máy xi măng Cam Ranh
121
Bến cảng quốc tế Cam Ranh
122
Bến cảng Cà Ná
Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận)
123
Bến cảng Ninh Chữ
124
Bến cảng Phú Quý
Bình Thuận
125
Bến cảng Sài Gòn
Tp.HCM
126
Bến cảng Tân Thuận Đông
127
Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son
128
Bến cảng Tân Cảng
129
Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT)
130
Bến cảng ELF gas Sài Gòn
131
Bến cảng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè
132
Bến cảng Dầu thực vật (Navioil)
133
Bến cảng Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn
134
Bến cảng Đóng tàu An Phú
135
Bến cảng Bến Nghé
136
Bến cảng Rau Quả
137
Bến cảng Bông Sen
138
Bến cảng Tân cảng Cát Lái
139
Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro
140
Bến cảng xăng dầu PVOil
141
Bến cảng xi măng Sao Mai
142
Bến cảng X51
143
Bến cảng thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh
144
Bến cảng Cát Lái
145
Bến cảng kho xăng dầu VK.102
146
Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn
147
Bến cảng điện Hiệp Phước
148
Bến cảng xi măng Chinfon Hải Phòng (tại Hiệp Phước)
149
Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước
150
Bến cảng xi măng Nghi Sơn
151
Bến cảng xi măng Fico
152
Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn
153
Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II
154
Bến cảng Biển Đông
155
Bến cảng chuyên dùng Calofic
156
Bến cảng xi măng Thăng Long
157
Bến cảng xi măng Hà Tiên 1
158
Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
159
Bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
160
Bến cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn
161
Bến cảng Xăng dầu Thanh Lễ
162
Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước
163
Bến cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu
164
Bến cảng Vĩnh Tường
165
Bến cảng Nhà máy Xi măng Hạ Long (trạm nghiền phía Nam)
166
Bến cảng Baria Serece
Vũng Tàu
167
Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ
168
Bến cảng PVGas Vũng Tàu
169
Bến cảng Vietsovpetro
170
Bến cảng xi măng Cẩm Phả
171
Bến cảng thương cảng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)
172
Bến cảng thượng Lưu PTSC
173
Bến cảng xăng dầu PTSC
174
Bến cảng hạ lưu PTSC
175
Bến cảng dầu K2 (phân cảng dầu Vũng Tàu)
176
Bến cảng Interflour Cái Mép
177
Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên
178
Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ
179
Bến cảng thép Phú Mỹ
180
Bến cảng chuyên dùng Holcim Thị Vải
181
Bến cảng Vungtau Shipyard
182
Bến cảng cá Cát Lở Vũng Tàu
183
Bến cảng thủy sản Cát Lở
184
Bến cảng hải sản Trường Sa
185
Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)
186
Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép
187
Bến cảng kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS)
188
Bến cảng Vina Offshore
189
Bến cảng chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)
190
Bến cảng container Cái Mép Thượng
191
Bến cảng công ty STX
192
Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA)
193
Bến cảng container quốc tế Cái Mép (ODA)
194
Bến cảng Quốc tế SP-PSA
195
Bến cảng trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn
196
Bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
197
Bến cảng Hà Lộc
198
Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào
199
Bến cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên
200
Bến cảng Bến Đầm (Côn Đảo)
201
Bến cảng Posco SS-Vina
202
Bến cảng Posco
203
Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son
204
Bến cảng Nasos
205
Bến cảng Đồng Nai
Đồng Nai
206
Bến cảng Gò Dầu A
207
Bến cảng Gò Dầu B
208
Bến cảng Vedan Phước Thái
209
Bến cảng chuyên dụng Long Thành
210
Bến cảng Gas PVC Phước Thái
211
Bến cảng Phú Đông
212
Bến cảng xăng dầu Phước Khánh
213
Bến cảng chuyên dùng VOPAK
214
Bến cảng Lafarge Xi măng
215
Bến cảng SCT Gas
216
Bến cảng Sanrimjohap Vina
217
Bến cảng LPG Hồng Mộc
218
Bến cảng xăng dầu tổng kho 186
219
Bến cảng tổng hợp Bình Dương
Bình Dương
220
Bến cảng Mỹ Tho
Tiền Giang
221
Bến cảng xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước
222
Bến cảng Fu-I
Tiền Giang (thuộc tỉnh Long An)
223
Bến cảng quốc tế Long An
224
Bến cảng Đồng Tháp
Đồng Tháp
225
Bến cảng Sa Đéc
226
Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp
227
Bến cảng Cần Thơ
Cần Thơ
228
Bến cảng Sài Gòn Petro Cần Thơ
229
Bến cảng Total Gas Cần Thơ
230
Bến cảng tổng kho xăng dầu Cần Thơ
231
Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành
232
Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)
233
Bến cảng xăng dầu Hậu Giang
234
Bến cảng xăng dầu Petro Mekong
235
Bến cảng X55
236
Bến cảng container Cần Thơ
237
Bến cảng vận tải thủy Cần Thơ
238
Bến cảng dầu 1.000T Tây Nam Bộ
239
Bến cảng Cái Cui
240
Bến cảng Bình Minh
241
Bến cảng PV Oil Cần Thơ
242
Bến cảng Nhiệt điện Ô Môn
243
Bến cảng PV Gas South
244
Bến cảng chuyên dùng xuất thạch cao NMNĐ cần Thơ
245
Bến cảng Tân cảng Cái Cui
246
Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man
247
Bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải
Trà Vinh
248
Bến cảng Mỹ Thới
An Giang
249
Bến cảng Vĩnh Long
Vĩnh Long
250
Bến cảng Năm Căn
Năm Căn
251
Bến cảng Hòn Chông
Kiên Giang
252
Bến cảng Bình Trị
253
Bến cảng An Thới
254
Bến cảng Bãi Vòng

thuộc tính Quyết định 480/QĐ-BGTVT

Quyết định 480/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:480/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:22/02/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Thông tư 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Giao thông , An ninh quốc gia

Vui lòng đợi