(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 04/CT-TTg) - Ngày 02/02/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 04/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 98/QD-TTg) - Ngày 20/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 98/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 291/TCT-TNC) - Ngày 23/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 291/TCT-TNC về vướng mắc nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án.

* (SMS: 224/TCT-CS) - Ngày 18/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 224/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 223/TCT-CS) - Ngày 18/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 223/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 222/TCT-CS) - Ngày 18/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 222/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.  

* (SMS: 182/TCT-CS) - Ngày 16/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 182/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 180/TCT-CS) - Ngày 16/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 180/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 177/TCT-TNCN) - Ngày 16/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 177/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 135/TCT-TNCN) - Ngày 12/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 135/TCT-TNCN về việc triển khai thực hiện Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

* (SMS: 47/GSQL-GQ4) - Ngày 11/01/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 47/GSQL-GQ4 về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ.

* (SMS: 6173/TCT-TVQT) - Ngày 30/12/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6173/TCT-TVQT về việc thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước.

* (SMS: 2840/QD-BTC) - Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2840/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí.

* (SMS: 335/2016/TT-BTC) - Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 335/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 35/2016/TT-BCT) - Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

BẢO HIỂM

* (SMS: 126/QD-BHXH) - Ngày 20/01/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 126/QĐ-BHXH về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 03/CT-TTg) - Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.  

ĐẦU TƯ

* (SMS: 533/VPCP-QHQT) - Ngày 19/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 533/VPCP-QHQT về việc phê duyệt Đề xuất Dự án đầu tư và chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 04/2017/ND-CP) - Ngày 16/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2017/NĐ-CP về việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

* (SMS: 348/2016/TT-BTC) - Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 348/2016/TT-BTC về việc quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025".

* (SMS: 340/2016/TT-BTC) - Ngày 29/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi thường nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

* (SMS: 339/2016/TT-BTC) - Ngày 28/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 339/2016/TT-BTC về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.  

* (SMS: 18649/BTC-HCSN) - Ngày 28/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18649/BTC-HCSN về việc hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 57/QD-BNN-BVTV) - Ngày 06/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV về việc tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia.

* (SMS: 42/GSQL-GQ4) - Ngày 01/01/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 42/GSQL-GQ4 về Danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

* (SMS: 11911/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/12/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11911/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra trị giá hải quan.


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 86/QD-TTg) - Ngày 19/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 86/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030.

* (SMS: 30/2016/TT-BXD) - Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 30/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

* (SMS: 29/2016/TT-BXD) - Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 29/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.


THƯƠNG MẠI

* (SMS: 562/BCT-TTTN) - Ngày 19/01/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 562/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 03/2017/ND-CP) - Ngày 16/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP về việc kinh doanh casino.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 52/2016/TT-BTNMT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 52/2016/TT-BTNMT về việc quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

* (SMS: 47/2016/TT-BTNMT) - Ngày 28/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 47/2016/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia.

* (SMS: 46/2016/TT-BTNMT) - Ngày 27/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 46/2016/TT-BTNMT về việc quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 162/QD-BYT) - Ngày 17/01/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 162/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika trong tình hình mới tại Việt Nam.

* (SMS: 02/CT-BYT) - Ngày 11/01/2017, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 02/CT-BYT về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

* (SMS: 51/2016/TT-BYT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 51/2016/TT-BYT về việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 715/VPCP-CN) - Ngày 24/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 715/VPCP-CN về việc đầu tư đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hình thức đối tác công tư (PPP).

* (SMS: 531/VPCP-CN) - Ngày 19/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 531/VPCP-CN về việc đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông.

* (SMS: 05/QD-BGTVT) - Ngày 03/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 05/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2016.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 05/2017/TT-BGDDT) - Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

* (SMS: 04/2017/TT-BGDDT) - Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

* (SMS: 117/QD-TTg) - Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 117/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025".

* (SMS: 01/2017/QD-TTg) - Ngày 17/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

* (SMS: 139/BGDDT-KHCNMT) - Ngày 16/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 139/BGDĐT-KHCNMT về việc tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 21/2016/TT-BKHCN) - Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2016/TT-BKHCN về việc ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị và điện tử.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 

* (SMS: 88/QD-TTg) - Ngày 20/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 88/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.


DÂN SỰ
 

* (SMS: 05/2017/ND-CP) - Ngày 16/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

 
CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 03/2016/TT-TTCP) - Ngày 29/12/2016, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 03/2016/TT-TTCP quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 05/2017/TT-BTC) - Ngày 16/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 02/2017/QD-TTg) - Ngày 17/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.   

* (SMS: 41/QD-BTTTT) - Ngày 12/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 41/QĐ-BTTTT về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

* (SMS: 47/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 47/2016/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 44/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 44/2016/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

* (SMS: 38/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 131/QD-TTg) - Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 105/QD-TTg) - Ngày 24/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 105/QĐ-TTg về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

* (SMS: 32/TB-VPCP) - Ngày 24/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 32/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 104/QD-TTg) - Ngày 23/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 104/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 69/QD-BNN-VPDP) - Ngày 09/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 47/QD-BCT) - Ngày 09/01/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 47/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 01/CT-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 638/VPCP-KSTT) - Ngày 23/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 638/VPCP-KSTT về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Quyết định 08/QĐ-TTg về kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

* (SMS: 398/VPCP-KSTT) - Ngày 16/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 398/VPCP-KSTT về Công văn 11323/VPCP-KSTT ngày 28/12/2016 và 15/VPCP-KSTT ngày 03/01/2017.


HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH
 

* (SMS: 204/BYT-TCDS) - Ngày 16/01/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 204/BYT-TCDS về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở.  


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 12/QD-BCD138/CP) - Ngày 18/01/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ ban hành Quyết định 12/QĐ-BCĐ138/CP về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.


CÔNG NGHIỆP
 

* (SMS: 29/QD-BCDQGDL) - Ngày 25/01/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực ban hành Quyết định 29/QĐ-BCĐQGĐL về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

* (SMS: 68/QD-TTg) - Ngày 18/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 68/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.

* (SMS: 40/2016/TT-BCT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2016/TT-BCT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 111/TTg-CN) - Ngày 20/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 111/TTg-CN về việc điều chỉnh quy mô, quy hoạch Khu bến cảng Cà Ná thuộc Cảng biển Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận.

* (SMS: 16/TB-VPCP) - Ngày 13/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 16/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

* (SMS: 61/BVTV-QLT) - Ngày 11/01/2017, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Công văn 61/BVTV-QLT về việc tạm dừng đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trên lúa.

* (SMS: 330/2016/TT-BTC) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 330/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 101/QD-TTg) - Ngày 23/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 101/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

* (SMS: 401/VPCP-PL) - Ngày 16/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 401/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.


XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 07/2017/ND-CP) - Ngày 25/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2017/NĐ-CP về việc quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.  


HÀNG HẢI
 

* (SMS: 597/VPCP-CN) - Ngày 20/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 597/VPCP-CN về việc hoàn thiện cơ chế công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam và bảo vệ công trình hàng hải.

* (SMS: 43/2016/TT-BGTVT) - Ngày 20/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 43/2016/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (PPC).


TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
 

* (SMS: 2544/QD-TTg) - Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2544/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.  

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 28/KH-BYT) - Ngày 12/01/2017, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 28/KH-BYT về việc tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017).

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 


UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 380/QD-UBND) - Ngày 19/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 380/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin - Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thông tin - Thư viện và Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế xã hội Hà Nội trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

* (SMS: 359/QD-UBND) - Ngày 18/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 359/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội".

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc Thành phố.

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 01/CT-UBND) - Ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.

* (SMS: 52/QD-UBND) - Ngày 09/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 52/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dinh dưỡng và An toàn Vệ sinh Thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH HÀ TĨNH


* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 20/01/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 17/01/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 58/2016/QD-UBND) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

* (SMS: 55/2016/QD-UBND) - Ngày 26/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG


* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 19/01/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH NGHỆ AN


* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 13/01/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 13/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An.


* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 13/01/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH AN GIANG
 

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 12/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 13/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 11/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

* (SMS: 107/2016/QD-UBND) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 107/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang